9 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 29 30 Personeelsblad van Heineken Nieuw redactiecommis sielid Inhoud en colofon Lawaai op de werkplek: wat doen we er aan? Voorbeschouwing op de op 24 april a.s. te verrijden Amstel Gold Race Hoe er voor uw pensioen wordt gezorgd Eén uit 6-duizend: J. Keiler uit Amsterdam Denk aan het lichtknopje Nieuw van Vrumona: Joy e B3 in blik Noordelijk horecagebied in nieuw huis Jaarcijfers Heineken N.V. 120 miljoen winst Sociaal jaarverslag Nieuws uit het buitenland Amstel contract met Zweden; Nieuwe wasmachines voor Griekenland A. Staring kreeg Groninge Universiteitsprijs Nieuwe etiketteermachine bij Bokma Hobby: P.M. Lakeman uit Zoeterwoude speelt uren met zijn treinbaan Verenigingsactiviteiten Parlant du vin, deel II van de Midi Kroniek Jubileum en afscheid Ideeënbus met beloningen en aanmoedigingen Nieuwe cadeaus ideeënbus Proost Vatvaria 33e jaargang nr. 3 April 1982 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-81 48 70/ 81 42 88 Redactie: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Redactiecommissie: Mr. J. Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink Drs. P.F. Regnault G. Kuhlman Ir. J.B.R. Schwietert J. Siep H.A.H. Verlinden Correspondenten: Amsterdam Stadhouderskade J.A. Schiphorst Amsterdam (Mauritskade): R.G. Louwinger Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk Hattem: vacature 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam Crooswijksesingel): A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Zwolle: M.D. Eshuis Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concern- stafdienst Public Relations, tel. 020-70 22 57. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 5/82 dienen uiterlijk 28 april a.s. en voor 6/82 3 juni a.s. bij de redactie aanwezig te zijn. Rectificatie: In het vorig nummer van Vers van "t Vat is in het interview met de heer Van Leeuwen op pagina 3 een storende fout ge slopen. In de pasage "Hopelijk wordt dit beleid doorkruist doordat" etc, is het woord niet weggevallen. Bedoeld werd "Hopelijk wordt dit beleid niet doorkruist" etc. Bij de voorpagina Prachtige foto's van PieterTjepkema uit Haarlem sieren het nieuwe sociaal jaarverslag. Gekozen is voor het thema 'ge spiegelde afspiegeling van de werkelijkheid'. Dit vindt u te rug in de voorpagina, waarop het raam van de portiersloge aan de Van der Helststraat tevens een gedelte van het brou werijterrein laat zienOp pag. 11 leest u meer over het soci aal jaarverslag. Bij de achterpagina: Bieraflevering op de Ceintuurbaan in Amsterdam in 1907. Aan het stuur de heer Chr. van Eyk (chauffeur en chef ex peditie), naast de wagen staand de heer J. van Seist (chauf feur). De wagen op de foto is de eerste vrachtwagen van de Amstel Brouwerij, een 22 PK Daimlermotorvrachtwagen. Drs. P.F. Regnault is mr. L.M. Pa- hud de Mortanges opgevolgd als lid van de redactiecommissie van Vers van 't Vat. Wij wensen de heer Reg nault, hoofd concernsecretariaat in Amsterdam, een plezierige en suc cesvolle periode als redactiecommis sielid toe. De redactiecommissie

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 2