1 w% %ii i Waarom idee over wijze van verzending werd afgewezen 1KB'* i 111 'g a 1 S ioui {HF 3 I Nieuwe secretaris C.I.B.C. m fa Nieuwe richtlijnen ideeënbus: loLS gpgj fe 'UiilUlillli I IHIIHWIIHl •v x. j -ut tri P. van Oort f 1.200,- I ttMIMn 'iiiiiiiiiiiii mn»;mc WjP.V. Per 1 januari van dit jaar zijn nieuwe richtlijnen, op gesteld door de Centrale Ideeënbuscommissie, van kracht geworden voor de plaatselijke ideeënbuscom- missies. Ook voor Vers van 't Vat heeft dit een kleine consequentie. In de nieuwe richtlijnen is namelijk on der meer bepaald dat de grens voor wat betreft het in aanmerking komen voor plaatsing van een pasfoto van de inzender en een idee-omschrijving is ver hoogd. Voorheen lag deze grens bij f 250,-. Nu bij f 525,-. Op grond van de nieuwe richtlijnen zal slechts de naam en afdeling van de inzender alsmede de hoogte van de beloning worden vermeld, als die beloning minder dan f 525,- bedraagt. Bij ideeën, be loond met f525,- of meer, zal een foto van de inzender en een omschrijving van het voorstel worden opgeno men. Overigens is het soms ontbreken van foto's bij ideeën van f 525,- en hoger niet het gevolg van beper kingen, maar de wens van de beloonde inzender zelf. 5 - «Hfi? "p Een idee dat bij een plaat selijke ideeënbuscommissie wordt ingediend, wordt ter beoordeling altijd doorge stuurd naar de afdeling waarop het idee betrekking heeft. Zo bereiken zo nu en dan ook ideeën de redactie van Vers van 't Vat. Be langrijkste motief voor de inzender is dan doorgaans een besparing op de porto kosten te realiseren door ons personeelsblad niet meer naar de huisadressen te laten verzenden. Een van de meest voorkomende voorstellen is een aantal exemplaren bij de portier van een vestiging neer te leggen, bij wie een ieder het blad kan afhalen. Misschien hebben meerdere medewer kers, die hierover nog geen idee hebben ingezonden, zich wel eens afgevraagd waarom thuiszenden van het blad eigenlijk gebeurt. Een van de doelstellingen van ons personeelsblad is het betrekken van familie/ gezin van de medewerker- (st)ers bij ons concern. Door Vers van 't Vat naar het huisadres te zenden, blijft men thuis ook enigs zins op de hoogte van hetgeen er bij Heineken gebeurt. Tevens kan men een indruk krijgen van werkzaamheden op de afdeling en activiteiten van de collega's van hun fami lielid. Om die reden zal het blad dan ook thuisgestuurd blijven worden. Daarmee wordt voorkomen dat ofwel het blad niet wordt afge haald, ofwel op de afdeling blijft liggen en niet wordt meegenomen naar huis. De portokosten hebben we daar graag voor over. Temeer daar uit het pas gehouden lezersonderzoek is gebleken dat Vers van 't Vat inderdaad veelvuldig door gezinsleden wordt gelezen. Voor andere kostenbesparende ideeën blijft de redactie uiteraard graag open staan. Per 1 januari jl. is de heer J. Pij tak, die al geruime tijd als waarnemend secretaris functioneerde in verband met ziekte van de heer E.J. van Brunschot, benoemd tot secretaris van de Centrale Ideeënbus commissie. Zoetermeer Het idee van de heer P. van Oort, die werkzaam is bij de branderij van G.W.N., heeft betrekking op het graantransport in de branderij te Zoetermeer. Voor gesteld werd de stortpijp rechtstreeks door te trekken naar de opvangbak van de doseersluis. Vergeleken met de oude situatie wordt thans minder energie ver bruikt en worden grondstoffen bespaard. Bovendien wordt hiermee overmatig stof vermeden (werkom standigheden). 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 26