A.M. Prins L.H. Kregel Zoeterwoude- Op 18 februari werd het 25- jarig jubileum van de heer Prins, chef ma gazijn en intern transport, gevierd. Der halve werd hij met zijn vrouw, dochter, twee zoons en schoondochters ontvangen door de heren Welmers, Kloek en Hofhuis. Op de receptie in de Hooiberg wa ren vele sprekers. Eerst de heer Welmers die in het kort de loopbaan van de jubilaris belichtte en de speld over handigde. Daarna de heer Kloek die de heer Prins o.m. prees voor zijn inzet voor het bedrijf. De heer Vos sprak vervolgens namens de afdeling. Hij noemde met name de sociale bewogenheid van de heer Prins. Na mens de contactgroep Zoeterwoude bedankte de heer Hof hem voor zijn jarenlange voorzitterschap van die groep. Na een kort dankwoord van de jubilaris nam de heer Steketee, gehuld in carnavalskledijhet woord. Hij benoemde de heer Prins (die 17 jaar in Den Bosch heeft gewerkt) tot Prins Arianus van de Gulden Rij ders. Terwijl plotseling een blaaskapel begon te spelen, werden de heer en mevrouw Prins in een praalwagen rondgereden. Een grootscheepse polonaise vormde tenslotte het sluitstuk van deze uitbundige jubileumvie ring. Zoeterwoude- Op 1 maart werd het 25-ja- rig jubileum van de heer Kregel gevierd. Na de ontvangst van de jubilaris met zijn echtgenote, zoon en dochter door de heren Siertsema, Hinze, Hofhuis en Aarts, vond de receptie in de Hooi berg plaats. Als eerste sprak de heer Hofhuis. Omdat hij hem nog niet zo lang kende, belichtte hij slechts die karaktereigenschappen die hem in de afgelopen twee jaar waren opgevallen. Betrouwbaarheid en zekerheid waren de 2 leuzen die hij bij zijn familiewapen vond passen, met aan de achterzijde nieuwsgierigheid. Voorts overhandigde de heer Hofhuis een plaquette waarop alle gevraagde cadeaus stonden afgebeeld. Zo als de ladder, tuinslang en het stereomeubel. Tevens kreeg de sociaal contacten werker van personeelszaken kantoor een horloge en een enveloppe met inhoud. Na mens de klaverjasvereniging sprak hierna de heer Lockhorst en onderscheidde de heer Kregel o.m. voor zijn 14-jarig lidmaatschap. Als laatste nam de heer Moulijn het woord namens de gepensioneerden uit Rotterdam. Hij prees de heer Kregel voor zijn belang stelling voor deze groep. Tot slot overhandigde hij een cadeau en bloemen aan mevrouw Kregel. DANKBETUIGINGEN De dag van mijn jubileum op 3 december 1981 is, door uw aller aanwezigheid, een onvergetelijke dag geworden. Mede namens mijn vrouw en kinderen dank ik de directie, chef en collega's hartelijk voor de mooie cadeaus, bloemen en attenties in welke vorm dan ook. A.J.M. van Litsenburg Mede namens mijn vrouw en kinde ren wil ik iedereen bedanken die op enigerlei wijze een aandeel heeft gehad in de viering van mijn 25-jubi- leum. De vele fraaie cadeaus, de brieven en telegrammen en, zeker niet in de laatste plaats, de overweldi gende belangstelling op de receptie, hebben deze dag voor mij tot een onvergetelijke gemaakt. F.J. van Offeren Mede namens mijn vrouw wil ik langs deze weg voor de getoonde belangstelling, bloemen en cadeaus bij mijn afscheid u allen hartelijk danken. Het is voor ons een onverge telijke dag geworden. De zeer mooie foto-reportage laat het geheel voor ons steeds weer herleven. r J. Puts Eenieder die ik nog niet op een andere manier heb kunnen bedanken, wil ik op deze wijze mijn erkentelijk heid betuigen voor de belangstelling bij mijn afscheid. De receptie op 30 oktober is een geweldige happening geworden, die mij nog lang zal heu gen. A. Mets Hiermede zeg ik graag iedereen van harte dank voor de blijken van belangstelling welke ik tijdens mijn ziekte mocht ondervinden, q j ^(y Op een avond, het was 10 uur Buiten was het wit van sneeuw en glad Waren er nog mensen op het pad Ik had daar niet zo snel bij doorge dacht Maar er werd een kerstpakket ge bracht. Er zat dan ook van alles in Het was heel mooi en naar ons zin Heineken weet wel hoe het moet Wij wensen hem voor 1982 heel veel goeds Met z'n pils en met zijn drank Brengen wij hem toch veel dank. C.H.P. van Kints (gepensioneerd) Graag wil ik, mede namens mijn vrouw en kinderen, langs deze weg allereerst de directie van Vrumona B.V. nogmaals hartelijk danken voor de mij aangeboden afscheidsreceptie op 16 december jl. De vele daar ontvangen blijken van waardering waren hartverwarmend en zullen nog lang in onze herinnering blijven. Speciaal alle medewerkers van Vru mona en Heineken Zoeterwoude, die op enigerlei wijze van hun belangstel ling getuigden, wil ik graag via Vers van 't Vat bijzonder hartelijk daarvoor bedanken en hen veel succes toewen sen voor de toekomst. J. Korthals Altes Bij de beëindiging van mijn dienstver band heb ik van veel collega's blijken van belangstelling mogen ontvangen. Mijn hartelijke dank -en natuurlijk van mijn echtgenote- aan al degenen, die door middel van brieven, telexen, telefoontjes, cadeaus en door hun aanwezigheid op de receptie van hun sympathie hebben blijk gegeven. Hierdoor gesterkt ga ik vol goede moed beginnen aan een nieuwe fase in mijn leven. ti,u lh.J. Hovius Voor uw deelname aan de feestelijke viering van mijn 25-jarig jubileum wil ik u mede namens mijn vrouw hartelijk dankzeggen. De vele gelukwensen en de mooie cadeaus, die wij mochten ontvangen, hebben deze dag voor ons onvergetelijk gemaakt. J. van der Doll Mede namens mijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen wil ik hartelijk danken voor de vele blijken van belangstelling en cadeaus van directie en oud-medewerkers ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. J.H. Gruijthuijsen 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 25