Bi tflHtlmtflr B3 HIIHIIIHHH Afscheid W. Stolk Afscheid W.P. van Berkel Afscheid L.J. Schuurman J. van der Doll Zoeterwoude- In verband met het bereiken van de 65- jarige leeftijd nam de heer W. Stolk, groepsinkoper bij inkoop grondstoffen van de afdeling centrale inkoop, op vrijdag 29 januari afscheid van Heineken. Hiermee kwam een eind aan een twintigjarig dienstverband bij Heineken. Gedurende deze hele periode is hij bij de zelfde afdeling werkzaam geweest. Alvorens de recep tie plaatsvond, ontving de heer Van Eerde de heer Stolk met zijn echtgenote, twee zoons en dochter, in de Van Swietenkamer. Hierbij waren tevens de heer Dan- kloff en mevrouw Christiaanse aanwezig. Tijdens de zeer druk bezochte receptie in de Hooiberg sprak de heer Dankloff, op verzoek van de scheidende slechts kort, de heer Stolk toe. Tevens overhandigde hij hem namens de afdeling en het overige personeel enige ca deaus, waaronder een boormachine. Vervolgens nam de heer Stolk zelf het woord om een ieder te bedanken Hierna kregen alle aanwezigen de gelegenheid per soonlijk afscheid te nemen van de heer Stolk en zijn ge zin. Den Bosch- Op vrijdag 29 januari werd de heer Van Berkel, vergezeld van zijn echtgenote en kinderen, door de heer Scheltema op de brouwerij ontvangen. Per 1 februari zou hij namelijk, na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zijn dienstverband bij Heineken beëindigen. Hij is zestien jaar werkzaam ge weest in de bottelarij, waarvan de laatste vijf jaren in dagdienst. Tijdens de afscheidsreceptie in de Cambri- nuskelder nam de heer Römkens als wachtchef van de scheidende het woord. Hij stelde vast dat de heer Van Berkel een man met bruisende energie is, die nooit een hekel aan zijn werk heeft gehad. Ook de grappen ont braken zeker niet. Tot slot van zijn toespraak dankte hij hem voor zijn goede inzet voor Heineken en wenste de heer Van Berkel en de zijnen voor de toekomst veel geluk. Namens het personeel werd een mini-sankeyvat, gevuld met alle geldelijke bijdragen, overhandigd. Vol gens traditie gaf de heer Van der Geld daarna het foto boek en het boek "Leven met de jaren" aan de heer Van Berkel. Na het persoonlijke afscheidnemen bleef men nog enige tijd napraten over de periode 'Van Ber kel'. Amsterdam- Op 25 februari werd de afscheidsreceptie gehouden van de heer Schuurman, die na bijna 42 dienstjaren per 1 maart met pensioen zou gaan. In de ze bijna 42 jaar is de heer Schuurman werkzaam ge weest als administratief medewerker op de afdeling ex peditie in Amsterdam en laatstelijk bij het distributie centrum Bullewijk. De heer Schuurman werd eerst ontvangen door de heren Jellema, De Groot, Van der Steen, Aarts en mevrouw Rubers. Vervolgens vond in het Koelschip een drukbezochte receptie plaats. Op verzoek van de heer Schuurman werden slechts enkele woorden gesproken door de heer Van der Steen. Hij dankte de heer Schuurman voor zijn immer grote inzet en goede samenwerking. Voorts zei hij dat de humor van de heer Schuurman op Bullewijk node zal worden gemist. Namens het personeel overhandigde de heer Van der Steen een scanner. Vele vrienden en collega's wensten hem daarna alle goeds voor de toekomst, waarna de heer Schuurman een kort woord van dank uitsprak. Zoeterwoude De heer J. van der Doll werd ter gelegenheid van zijn 25 jarig ju bileum op 1 februari jongstleden ontvan gen door de heren Schop, Huffels, Folmer, Aarts en mevrouw Peeters. Het jubilerend hoofd Horecagebied Noord Holland ontving tijdens de officiële bijeenkomst de gouden speld uit handen van de heer Schop. Daarna vond de receptie plaats in de Hooiberg te Zoeterwou de. Als eerste spreker beklemtoonde de heer Folmer de managerskwaliteiten en enthousiaste werkwijze van de heer Van der Doll. Daarmee bereikte hij een grote mate van saamhorigheid en kwam een uitstekende or ganisatie tot stand in Alkmaar. De heer Verlaan sprak de jubilaris namens het personeel vervolgens toe en overhandigde hem verschillende cadeaus. De heer Wi- jers, hoofd verkoop in het horecagebied van de jubila ris, had op zijn ziekbed een band ingesproken, waar mee hij de heer Van der Doll zijn gelukwensen met het jubileum deed toekomen. In zijn dankwoord bena drukte de heer Van der Doll het plezierig te vinden in een lijn-functie werkzaam te zijn, bedankte sprekers en aanwezigen voor hun goede wensen en bracht een toast uit op het Heineken concern.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 24