De heer Th. Slof is op 25 januari naar Schiltigheim vertrokken als Chef de Montage. De heer R. V. Sterk is vertrokken op 22 februari als Specialist Electro/Bestu- ringen, ook naar Schiltigheim. Dreher S.P.A./Italië Massafra Naar Massafra is vertrokken op 8 fe bruari de heer J.J. de Winter als Instal lation Engineer. Nigerian Breweries Ltd./Nigeria Lagos Teruggekeerd naar Lagos zijn de fami lie A.G. Dorrepaal en de heer W.F. Wessels respectievelijk op 13 en 4 ja nuari 1982. De heer W.G. Regtien is op 9 februari met verlof gekomen. Op 6 februari kwam de heer P.M.H.F. Sassen met verlof, terwijl zijn gezin al sinds 12 januari in Nederland was. Op 26 februari is geboren in Haverswoude hun zoon Michiel. Kaduna De heer JVerwey is op 11 j anuari ver trokken naar Kaduna, zijn vrouw en de heter J.D.A. Goud volgden op 1 febru ari. Ibadan Vertrokken na genoten verlof zijn de heren F.G.R. Lefèbvre op 5 januari. J.J. van Essen op 4 januari, J.M. van Deutekom op 16 januari, de familie J.G. van Dalen op 15 januari en de heer J.M.M. Luk op4januari. De heer A.B. Rutgers is met zijn gezin vertrok ken naar Ibadan op 19 januari als Ac ting Technological Controller. Brasseries du Logone S.A./Tsjaad Moundou De heer J. P.M. de Deijn is op 4 januari vertrokken naar Moundou om de heer Krebbeks te vervangen tijdens diens verlofperiode. Op 12 februari is de heer Th.A.M. Krebbeks met zijn gezin teruggekeerd naar zijn standplaats in Moundou. Brasserie de Brazzaville S.A./Congo Brazzaville Brazzaville De heer J.A. Weijers is op 24 januari teruggekomen uit Brazzaville voor ver lof. Op 14 februari is de heer L. van der Male teruggekeerd naar Nederland. Bralima S.A.R.L./Zaïre Kinshasa De heer A. Heimig is met zijn vrouw voor de eerste maal vertrokken naar Zaïre op 4 januari als Assistent Chef Approvisionnements. DeheerF.N. Glavimansisop3januari met zijn echtgenote vertrokken naar Zaïre. Kisangani Na verlof zijn de heren B.A.A. Brandt, C.L.A. Peterse en J.W. Kroonen vertrokken naar Kisangani op respectievelijk 14, 24 en 28 januari. De heer J.J.F. de Vos is op 26 februari met zijn vrouw aangekomen voor ver lof in Nederland. Mbandaka De heer A.J. Denissen is na genoten verlof op 11 januari teruggekeerd naar zijn standplaats in Mbandaka. Nocal S.A.R.L./Angola Luanda De heer K. van der Brug en echtgenote zijn vertrokken naar Luanda op 9 janu ari. De heer B.C. Vink is teruggekeerd op 23 januari als Chef de Bouteillerie. Dondo De heer G.J. Mannak is op 27 januari met verlof gekomen, terwijl zijn gezin al op 31 december in Nederland kwam. De heer Mannak is teruggegaan naar Dondo op 24 februari. Bralirwa S.A.R.L./Rwanda Kigali Op 18 januari is in Kigali geboren An neke, dochter van de heer en mevrouw R.G. Bech. Malayan Breweries Pte. Ltd./ Singapore Singapore De heer G.C.M. Meijer is met zijn fa milie op 30 januari weer teruggekeerd naar Singapore. Met verlof is gekomen de heer W.H. Ubbink op 11 februari. Oceania De heer L. van der Minne is terugge keerd op 2 februari naar Heineken Oceania. P.T. Multi Bintang Indonesia/ Indonesië Jakarta Voor het eerst naar Jakarta is vertrok ken de familie F. Stikkelorum op 9 ja nuari. De heer Stikkelorum gaat daar de functie bekleden van Senior Pro duct Manager. De heer H.J. Olde Bijvank is met zijn familie vertrokken naar Jakarta op 25 februari als Installation Engineer. De heer R.H. Siwalette is op 25 januari teruggekeerd naar zijn standplaats in Jakarta. Medan Na zijn verlof is de heer K. Klute ver trokken naar Medan. Oriental Brewery/Zuid Korea Seoul De heer Th.A.M. de Man is vertrok ken op 6 januari naar zijn nieuwe standplaats in Seoul als Senior Techno logical Consultant. Per 1 januari is de heer A.F. Kiljanvan Heuven aangesteld als Country Mar keting Consultant voor Korea, op 31 januari is hij definitief met zijn vrouw naar Seoul afgereisd. Amstel Brewery Canada Ltd./Canada Hamilton De heer H. Gerritsen is op 24 januari vertrokken naar Hamilton als Acting Brewery Manager en de heer A. Nij- hof op 6 januari als Chief Engineer. OVERLEDEN De heer Jvan der Valk (75) is op 24 september 1981 overleden. 15 mei 1925 trad hij in dienst bij Heineken in Rotterdam als voor man van de bottelarij. In 1966 kreeg hij een functie in het maga zijn. Na langdurige ziekteperi ode is de heer Van der Valk in 1970 in de invaliditeitsregeling opgenomen. 1 februari 1971 ging hij met pensioen. De heer A. de Roos (93) is op 30 december 1981 overleden. Na op 28 april 1913 in dienst te zijn ge treden bij Heineken Rotterdam, was hij onder meer werkzaam in de legkelder, als sloeper, bij de ijzeren fusten en in het laborato rium. 8 november 1948 ging hij met vervroegd pensioen. Op 24 januari 1982 is de heer M. Meesters (65) overleden. De heer Meesters was als monteur werkzaam bij Vrumona, waar hij zijn loopbaan op 3 november 1969 startte. 1 augustus 1981 ging hij met pensioen. De heer P.J. Ketelaars (71) is overleden op 1 februari 1982. Hij trad op 27 september 1946 in dienst bij Vrumona. Tot de da tum van zijn pensionering op 1 maart 1975 is hij chef sapvoorbe- reiding geweest. Op 9 februari 1982 is overleden de heer J.G. Termaaten (82). Van 28 oktober 1915 tot zijn pen sionering op 1 juni 1964 was de heer Termaaten werkzaam bij Heineken Rotterdam als bank werker. Op 10 februari 1982 is de heer C. Kars (68) overleden. Hij trad op 15 juni 1963 in dienst bij Heineken Den Bosch als pro- duktiemedewerker en was sinds 1 juli 1978 tot aan zijn pensione ring op 1 februari 1979 in de inva liditeitsregeling opgenomen. Zie verder op pag. 25. Rectificatie: In nr. 1/1982 is onder het kopje Geboorte een verkeerde naam vermeld. Dit moest zijn: gebo ren, Marvin, zoon van mevrouw M.C. Bammens (kantine, Am sterdam). Voor deze fout onze excuses. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 23