Nieuwe machine in de takels Uitreiking Groninger Universiteitsprijs Ir. Scheltema zet alarm systeem in werking IS HHUmSliBf m S2S MMtnmmwn- Bij Bokma in Leeuwarden is onlangs een nieuwe etiketteermachine afgele verd ter vervanging van een verouderd type. Bij de oude machine werden de flessen eerst automatisch neerge legd voordat ze langs de etiketteerstations werden geleid. Bij de nieuwe machine, die is uitgerust met een planetenwiel en een zonnerad en waarvan de werking is gebaseerd op de draaibewegingen van een planeet om de zon, kunnen de vierkante Bokma flessen rechtstreeks van een etiket worden voorzien. Ook het keren van de fles ten behoeve van het rugeti ket is niet meer nodig. Met deze machine heeft men bij Bokma de meest geavan ceerde techniek op het gebied van etiketteren in huis. In 1973 werd het 100-jarig bestaan van Heinekens Bierbrouwerij Maatschappij N.V. herdacht. Ter gele genheid hiervan kreeg het personeel een verzilverde bierpul als blijvende herin nering. Voorts kregen drie instellingen die werkzaam zijn op sociaal terrein in de brouwerijsteden Amster dam, Den Bosch en Rotter dam een gift van f 100.000,-. Dank zij deze schenking heeft nu, negen jaar later, de Stichting Gecoördineerd Bejaardenwerk in Den Bosch een alarmeringssys teem voor bejaarden kun nen invoeren. Hiermee kunnen bejaarden in een noodsituatie om hulp vragen bij een centrale die dag en nacht bereikbaar is. Vooralsnog zijn pas 25 zenders/ontvangers aange sloten op het systeem. Op 1 februari stelde ir. C. Schel tema, bedrijfsleider van Den Bosch, in het Casino de installatie officieel in ge bruik. Op 2 februari jongstleden reikte drs. P. van Eerde de jaarlijkse Groninger Universiteitsprijs uit aan de heer A. Staring. Sinds 1959 wordt deze Heineken prijs, groot f 5.000,-, uitgereikt aan een student van de Natuur-filosofi- sche faculteit van de Rijksuniversiteit in Groningen die zich op grond van goede studieprestaties heeft onderschei den. De heer Staring kreeg de prijs vanwege zijn uitste kende resultaten tijdens de doctoraalstudie, waarvoor hij het examen "cum laude" aflegde.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 14