amstei Amstel Zweden project van start gegaan ww% OJ amstel lager amstel lager 2* <1 ALKOHOtH 2.8 VIRTU Het ondertekenen van twee contracten op 25 januari j .1. vormde de laatste fase van de start van het Amstel Zweden project. Enerzijds is een licentiecontract onder tekend tussen Heineken en Warby, een brouwerij vlak buiten Stockholm, om Amstel bier onder licentie te pro duceren. Dit geldt voor dat deel van de Zweedse markt waar Warby zijn afzet heeft. Dat komt neer op circa 25% van de totale thuisverbruikmarkt. Vanuit deze brouwerij zullen alle KF levensmiddelenwinkels (circa 2.000) en horeca-instellingen 150) worden bevoorraad. KF is een consumenten coöperatie, die bij voorkeur produkten van haar eigen organisaties verkoopt. Hiervan maakt de Warby brouwerij deel uit. Met 1,9 miljoen leden op een Ondertekening van het contract. Staand v.l.n.r. de heren A.P.H. van Heeringen, G. Burman (managing director Warby Brewery), K. Brandt en G.J. Vuyk. Zittend v.l.n.r. de heren A.A. Vellekoop (gepensioneerd lid Raad van Bestuur Zweedse Coöp), A.H. Heineken, G. van Schaik. bevolking van 8,3 miljoen personen is KF na de Volvo/Beyer groep het groot ste bedrijf in Zweden. Om Amstel bier in niet-KF levensmid delenzaken te kunnen verkopen, is op 25 januari tevens een exportovereen komst gesloten met Saljbolaget. Dit is de verkooporganisatie, die ook Heineken importeert. Zij zullen het uit Nederland geïmporteerde Amstel bier verkopen in dat deel van de thuisver bruikmarkt dat niet door Warby wordt beleverd. Zeer waarschijnlijk zal ook Systembolaget, de staatsslijterijorgani- satie, Amstel opnemen in haar circa 300 winkels. Diverse klassen In Zweden is het bier in drie klassen onderverdeeld: I, II en III. Amstel bier zal in twee varianten worden verkocht en wel in klasse II en III. Tot klasse II behoort bier met 2,8 gew. alcohol 3,5 vol. Dit type bier dat in le vensmiddelenzaken te koop is, wordt het meest verkocht. Klasse III-bier (bier met een alcoholpercentage van 4 gew. is alleen te verkrijgen bij staatswinkels en horecabedrijven. In beide klassen zal Amstel zowel in re tourfles als in blik op de markt worden gebracht. De blikverpakking ziet er echter niet uit zoals wij die in Neder land kennen. In Zweden wordt name lijk hoofdzakelijk 45 cl blik verkocht. Tevens is er een duidelijk onderscheid tussen de verpakking van Amstel in de twee klassen. In klasse III wordt het 'gewone' (maar dan 45 cl) blik ge bruikt. Op de flesjes zit ook het gebrui kelijke etiket, met dien verstande dat de voorheen gele opdruk nu vervangen is door goudkleurige opdruk, volgens de nieuwe standaardnormen. De klas se Il-flesjes hebben een zelfde etiket maar met zilverkleurige opdruk i.p.v. goud. Qua uiterlijk onderscheidt het blik in deze klasse zich duidelijk van dat in III. Het is namelijk geheel zilver kleurig en ziet er dan ook zeer mooi uit. Weinig reclame, toch bekend Zoals ook in de andere Scandinavische landen, doet de Zweedse regering er alles aan om het alcoholgebruik te be perken. Een van de gevolgen daarvan is dat vrijwel geen reclame mag wor den gemaakt voor alcoholhoudende dranken. Wel mag in winkels reclame materiaal worden opgehangen. Ook hieraan zijn voorwaarden verbonden. Een afbeelding van een gezellig bij el kaar zittend drinkend gezelschap is bij voorbeeld uit den boze. De Zweedse bevolking is hieraan zozeer gewend ge raakt, dat zij ook zonder dergelijke re clame-uitingen precies weet welk pro- dukt achter een bepaalde naam schuilt. Hoge prijzen voor alcoholhoudende dranken is een ander gevolg van het beperkingsbeleid van de regering. Een blikje in de winkel komt dan ook op circa 5 Zweedse Kronen (hetgeen ruim f2,- betekent.) tnt fPHHHHH %H»HIHM SI ZXZLa^XTT *11 XXXXÏ2XXX illHWïï uu immmii

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 12