RESULTATEN 1981 Een andere kijk op Heineken in nieuw sociaal jaarverslag Open huis De heer J.G. Teeken, hoofd van het horecagebied, dankte B W voor de prettige samenwerking tijdens de bouw en hun voortvarende opstelling. Heineken zal trachten een goede 'na buur' te zijn voor de hele Grouwster bevolking. Voor een wederzijdse ken nismaking werd dan ook het hele dorp uitgenodigd om op zaterdag 6 maart een kijkje te komen nemen in het nieuwe pand. Voor dit Open Huis werden de inwoners van Grouw uitge nodigd middels een kaartje dat op woensdagochtend 3 maart aan de deurknoppen van alle huizen hing. Op 6 maart reed vervolgens de Heineken Spankar, begeleid door een fanfare, door het dorp om de vergeetachtigen te herinneren aan de uitnodiging. De De uitnodigingskaart die 's morgens aan alle Grouwster deurknoppen hing. bewoners gaven ruimschoots gehoor. Zo'n 1500 tot 2000 mensen kwamen onder het genot van een drankje het gebouw bezichtigen. De inwoners van Grouw zullen binnenkort in het cen trum van hun dorp een meer blijvende herinnering aantreffen aan de komst van Heineken. Op het Halbertsma- plein zal een openlucht schaakspel worden geïnstalleerd, aangeboden door Heineken aan de bevolking van Grouw. Met de komst van dit nieuwe steunpunt in het noorden kunnen de aanzienlijke belangen daar beter be hartigd worden. Voorlopig zijn de 2500 m2 opslagruimte en de 1000 m: kantooroppervlak echter voldoende om een goede service te kunnen bie den aan de afnemers in de drie noorde lijke provincies. Op 5 maart heeft de Raad van Bestuur bekend gemaakt dat in 1981 een netto winst werd behaald van 120,4 miljoen in vergelijking met f83,1 miljoen over 1980 45 De geconsolideerde omzet van f 3.613 miljoen was 11,9 hoger dan de f 3.230 miljoen, welke in het voorgaande kalenderjaar werd behaald. Per aan deel van f 25,- bedroeg de netto winst f 8,33 tegen f 5,75 over 1980. Aan de op 27 april a.s. te houden algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld een onveranderd dividend in contanten uit te keren van f 3,50 per aandeelte verminderen met het reeds op 14 september 1981 betaalbaar gestelde interimdividend van f 1,50, zodat een slotdividend resteert van f 2,-. In het volgend nummer van Vers van 't Vat zullen wij nader ingaan op het jaar verslag, dat per 8 april verkrijgbaar is. Rond het verschijnen van dit nummer van Vers van 't Vat valt tevens het sociaal jaar verslag bij u in de bus. Onderwerpen als reorganisatie, de onderne mingsraden en de regelingen die tot stand zijn gekomen, opleidingen, loopbaanont wikkeling, het sociaal plan dat vorig jaar gereed is gekomen, de Arbo-wet en berichten over onze vestigin gen zijn hierin opgenomen. De teksten zijn dit jaar geïllustreerd met prachtige foto's. Zij zijn onderdeel van het thema, waarin dit jaar de vormgeving is gego ten. "Het verslag is een gespiegelde afspiegeling van de werkelijkheid" staat in de inleiding. Waarmee men hoopt dat door dit verslag nieuwe perspectieven worden gevormd, onver wachte lichtpunten worden ontdekt en een ieder een andere kijk krijgt op zijn directe werkomgeving. Door middel van indirecte opna mes (alle objecten zijn door glas heen gefotografeerd) wordt het thema van een 'gespiegelde afspiegeling van de werkelijkheid' in beeld gebracht. Op de foto's is te herkennen om welke locatie het gaat. Het accent ligt daarbij niet op de betreffen de man of vrouw op de foto, maar op de mens. Het kan iedereen zijn. Want ondanks de voortschrijdende techno logische vooruitgang blijft toch de mens centraal staan.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 11