-Na aanvankelijk stagnaties- Vestiging in Grouw geopend Het nieuwe centrum voor het horecagebied Groningen-Friesland-Drenthe ligt in het Friese Grouw. Burgemeester B.C. Holtrop van Idaarderadeel, de gemeente waarvan Grouw deel uit maakt, opende daar op 3 maart jongstleden een splinter nieuw horecagebiedsvestiging. nieuwe pand in Grouw Burgemeester B.G. Holtrop: problemen overwonnen. Een dronk op het nieuwe gebouw: de heren Teeken (hoofd horecagebied Groningen Friesland Drentheen Huffels (hoofd horeca Heineken Nederland) links van burgemeester Floltrop, worden geflankeerd door Joke van der Zee en Johan Woda in Fries kostuum. Met de opening van deze nieuwe be huizing is een einde gekomen aan het geïmproviseerde werken vanuit drie plaatsen. Hergarden's Drankenhandel uit Joure en de Noord Friese Dranken handel uit Leeuwarden zijn in het nieuwe pand ondergebracht. Ook het horecagebiedsmanagement verhuisde vanuit Groningen naar Grouw. De heer A.L. Huffels legde in zijn wel komstwoord uit waarom de keuze des tijds op Grouw is gevallen. Grouw heeft een gunstige ligging ten opzichte van het Friese watersportgebied. Van hieruit kan. met name in het hoogsei zoen, een snelle levering plaatsvinden. Bovendien is de verkeerstechnische ligging -aan de snelweg Leeuwarden Heerenveen- gunstig. Mogelijkheden voor eventuele uitbreiding in de toe komst zijn aanwezig en niet in de laat ste plaats heeft de houding van B W bijgedragen tot het besluit om in Grouw te gaan bouwen. Burgemees ter Holtrop heette vervolgens de 70 medewerkers hartelijk welkom in Grouw. Hij memoreerde in zijn ope ningsspeech dat de komst van Heineken naar Grouw niet zonder problemen is verlopen. Op 16 april werd de eerste paal geslagen, maar te gen eenieders verwachting volgden nog enkele klappen. Na korte tijd bleek namelijk dat de gemeente ten onrechte een bouwvergunning had verleend. Volgens het bestemmingsplan moest een deel van het te bouwen terrein gereserveerd worden voor de aanleg van een afslag van de aanliggende snelweg. De bouw werd tijdelijk stilgelegd en B W van Grouw gingen in de slag met Rijkswa terstaat om tot een oplossing te ko men. Die werd gevonden; de bouw werd hervat en verliep vervolgens voorspoedig. De burgemeester zei blij te zijn met de komst van Heineken omdat dit een welkome afwisseling biedt in de vrij eenzijdige werkgele gen heidsstructuur in het gebied. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 10