Warmtepomp TNO bespaart helft gas 15,5 MILJOEN SUBSIDIE De verbranding van het afvalhout peld aan die van stookolie, dus houdt daarmee gelijke tred", verduidelijkt de heer Van Leeuwen. De brouwerij-in dustrie gebruikt veel energie. Denk maar eens aan het wortkoken tijdens het brouwproces en het gebruik van electriciteit voor allerlei soorten ma chines. "Er is ongeveer f 4,- aan ener gie nodig om een hectoliter bier te ma ken. En dat is dan de energie die de brouwerij erin stopt. Wat wij noemen de "energetische afhankelijkheid", het totaal van energie dat nodig is voor het hele proces, van grondstoffen tot het transport naar de consument, ligt op ongeveer het dubbele". Bij een capaci teit van twaalf miljoen hectoliter bier van onze gezamenlijke brouwerijen in Amsterdam, Zoeterwoude en Den Bosch, zal het duidelijk zijn dat bespa ring op de energiekosten een lucratieve zaak is. Bereikte resultaten Hoewel het energiebewustzijn nog maar pas op gang is gekomen en de technische energiecommissies in de be drijven nu ruim een jaar werken, is er inmiddels een aantal resultaten ge boekt. Van Leeuwen daarover: "De bedrijven hebben budgetaanvragen in gediend om technische maatregelen te kunnen treffen die moeten voorzien in een vermindering in het verbruik van energie. Er is nu al sprake van een waarneembare daling van het energie verbruik, men begint bewuster te wor den." Kunt u concrete voorbeelden noemen? "Ja, bij Vrumona en in Den Bosch zijn er zogenaamde "economizers" op de stoomketels geplaatst. Daarmee wordt warmte opgevangen die vroeger de lucht in ging. Die warmte wordt vervol gens gebruikt om water te verwar men." "Zo zijn we in Zoeterwoude doende in het bedrijf de verlichtingsin stallatie aan te passen. Die is nu rati oneler opgezet en er worden energie zuiniger lampen geplaatst. En in Den Bosch is een spuiwater-koeler ge plaatst." Uit de Volkskrant van 2 februari jongstleden: DEN HAAG (ANP) Uit een onderzoek bij TNO in Apeldoorn is gebleken dat een zogenaamde warmtepomp voor ruimteverwar ming 'In huizen en gebouwen een energiebesparing kan opleveren van veertig tot vijftig percent. De minister van Economische Zaken heeft voor dit jaar IS,5 miljoen gul den ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van de warmtepomp. Vier miljoen meer dan was ge vraagd. Naar verwachting kunnen de eerste gasgestookte warmtepom pen voor een eengezinswoning in 1984 of 1985 op de markt komen. Vooral de besparing op het gas verbruik is aanzienlijk. Als bijvoor beeld rond de eeuwwisseling 35 per cent van de woningen en andere gebouwen met een warmtepomp is uitgerust kan per jaar twee tot drie j miljard kubieke meter aardgas wor- I den bespaard. Het principe van een warmte pomp is gebaseerd op de verdam ping van een vloeistof, waarbij warmte aan de omgeving wordt ont trokken, en het condenseren van een gas waarbij warmte vrijkomt. Het is te vergelijken met een „om gekeerde" koelkast, die warmte aan de binnenruimte onttrekt waar door het binnenin kouder wordt en aan de achterkant warmte af geeft. Door de te gebruiken vloei stof in de warmtepomp onder hoge druk te zetten wordt een hogere temperatuur verkregen. De warmtepomp kan worden aan gesloten op een pijp naar buiten, waardoor warmte aan de lucht kan worden onttrokken. Het is ook mo gelijk de warmte van het oppervlak te- of het grondwater te benutten. Met een warmtepomp kan eveneens warmte uit de bodem worden ge haald. De heer E.H. Van Leeuwen Niet alleen in Nederland Energiebesparing is zeker niet alleen een thema voor onze Nederlandse ves tigingen. Ook in het buitenland wordt, nu nog op proefschaal, onderzocht hoe het energieverbruik tijdens het proces bespaard kan worden. De heer Van Schaik noemde in Vers van 't Vat nr. 9 van vorig jaar al het voorbeeld van de brouwerij op Papoea Nieuw Guinea. Daar overweegt men afvalhoutvergas sing. Een functionaris van HTB is on langs in Amerika geweest om een in stallatie voor dat doel te bekijken. "Het is een proefobject, verklaart de heer Van Leeuwen, "maar we moeten er zeker mee doorgaan. Zo hebben we ook het plan om te kijken of het moge lijk is om de grote beluchters voor de geplande afvalwaterzuivering van onze brouwerij op Curasao door windener gie te laten aandrijven." Pratend over nieuwe ontwikkelingen komt ook de warmtepomp aan de or de. In het krante-artikel elders in dit verhaal wordt het principe van de warmtepomp beschreven. "Wij volgen de ontwikkelingen op het gebied van de warmtepomp uiteraard met veel in teresse. Het probleem is dat deze pomp nu nog te duur is voor industriële toepassing. Specifieke mogelijkheden voor de brouwerij worden onderzocht. Er wordt gedacht aan toepassing voor proceswarmte in de bottelarij. Maar, de warmtepomp zal vooral goed toe pasbaar zijn als zij gecombineerd wordt toegepast voor verwarming en koeling. Zo kan hij 's winters dienst doen als verwarming en 's zomers als koelinstallatie. De luchtbehandelings installatie van de kantine in Den Bosch wordt op deze wijze uitgevoerd." En thuis Energiecoördinator Van Leeuwen heeft natuurlijk ook zijn eigen huis aan een kritisch onderzoek onderworpen voor wat betreft het energieverbruik. "Het belangrijkste is zonder twijfel het isoleren van het dak. Dat is eenvoudig te doen, niet zo kostbaar en helpt het meest. Deuren en gordijnen dicht hou den zijn bekende tips, evenals het "graadje lager" in de huiskamer. Waar misschien niet altijd aan gedacht wordt is het isoleren van de warmwaterleidin gen, ook dat kan aanzienlijk in ener gieverbruik schelen". 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 4