Eerste resultaten bereikt ENERGIEBESPARING KRIJGT HOGE PRIORITEIT De "Commissie tot Energiebesparing in de Werksfeer", zoals de Energiecommissie officieel heet is nu ruim een jaar aan het werk. Met energiecoördinator E.H. van Leeuwen namen we de stand van zaken op, zowel voor wat betreft de algemene energie-situatie als voor de inmiddels bij Heineken bereikte resultaten. In de taak van energiecoördinator Van Leeuwen zijn de twee belang rijkste elementen: het zeker doen stellen van de energietoevoer naar het bedrijf èn zorgen dat de invloed van de sterk stijgende energieprijzen zoveel mogelijk wordt geëlimineerd. "Om dat eerste punt te bewerkstelligen is het nodig dat we op andere energiebron nen kunnen overschakelen. In Neder land wordt voornamelijk olie en gas ge bruikt en deze beide bronnen worden in de toekomst schaars. Zoals wij nü energie gebruiken zal over zo'n 35 jaar de aardolie op zijn, terwijl de gasbron nen over ongeveer 45 jaar uitgeput zijn" aldus de heer Van Leeuwen. Maar er is toch voor veel langer olie en gas aanwezig? "Dat is op zichzelf wel waar, maar voor olie geldt dat de exploitatie zeer hoge kosten met zich mee brengt en dat de beschikbaarheid, gelet op de politieke situatie in het Midden-Oosten, niet ze ker is. Dat betekent dat aardolie in principe alleen gebruikt moet worden voor die toepassingen waarvoor, ook in de toekomst, geen alternatief voor- In het kantoorgebouw in Zoe- terwoude is het afgelopen jaar een energiebesparing van rond de vijftien procent gerealiseerd ten opzichte van 1980. Een wat zachtere winter heeft daaraan bijgedragen maar het leeuwen deel van deze besparing is het gevolg van een zorgvuldig "energiebeleid" van de Interne Dienst. Van alle lichtbakken in de gangen werd éénderde uitgeschakeld: hiermee was het kantoor nog comfortabel ver licht. Daarnaast werd veel aandacht besteed aan het beter functioneren van de verwar- mings- en ventilatieinstallatie. Dat gold voor zowel de kantoor uren als bij nacht- en weekend gebruik. Ook de "individuele" kamerbewoners in Zoeterwoude letten het afgelopen jaar meer op het selectieve gebruik van verlichting en verwarming, zo was de constatering. handen is. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan het wegvervoer en de che mische industrie". En gas? "In Nederland voert de overheid een restrictief aardgasbeleid, dat wil zeg gen dat gas niet in elke gewenste hoe veelheid beschikbaar is. Men wil na melijk het aardgas uiteindelijk bestemmen voor klein gebruik en de huishoudens. De industrie zal te zijner tijd moeten overschakelen op andere bronnen. In 1985 mag een bedrijf niet meer dan 30 miljoen kubieke meter aardgas per jaar afnemen, tenzij men kan aantonen dat het aardgas nationaal gezien efficiënt gebruikt wordt, zoals bij de toepassing van warmtekracht koppeling. Hopelijk wordt dit beleid doorkruist doordat de overheid uit budgettaire overwegingen extra gas gaat verkopen". Prijsstijging Nog afgezien van de beschikbaarheid van de huidige energiebronnen, is het ook de prijs van de energie die de be drijven, maar zeker ook de individuele huishoudens, dwingt er zo zuinig mo gelijk mee om te springen. En daar ligt het tweede belangrijke aandachtsveld van de energiecoördinator: het bespa ren op het energie-verbruik om daar mee ook de kosten te drukken. Hoe hebben die energiekosten zich de laat ste jaren ontwikkeld? "De prijs van stookolie is tussen 1973 en nu ruim ver viervoudigd. De prijs van gas is gekop- De houtvergas- singsmachine waar H. Silvis van HTB in Amerika naar keek. Conclusie: een interessante innovatie die verder uitgewerkt moet worden voor industrieel gebruik 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 3