der land) J. Kuiper (tekenkamer wtb) Mw. ir. H. Bakker (bedrijfstechnolo- gische dienst) Mw. Y. de Haan-Kortekaas (HTB centrale inkoop) BUITENLAND Periode: 13 nov. - 31 dec. 1981 Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria Op 5 december is de heer A.G. Dorrepaal met verlof uit Lagos geko men. Op 13 december is Renske Miriam geboren, dochter van de heer en mevrouw Dorrepaal. Naar Lagos is vertrokken de heer H.J. Smit op 16 november. De heer W.F. Wessels kwam op 19 december uit Lagos met verlof. De heren J.D.A. Goud en J. Verwey zijn respectievelijk op 28 november en 14 december met verlof uit Kaduna gekomen. Met verlof uit Ibadan kwamen de heren J.G.R. Lefèbvre, J.J. van Essen, J.M. Deutekom en J.G. van Dalen. Op 8 december heeft bij de familie Lefèbvre gezinsuitbreiding plaatsge vonden, het dochtertje heet Mireille. Brasseries du Logone S.A. - Tsjaad Op 12 december is de heer Th. A.M. Krebbeks uit Moundou met verlof gekomen naar Nederland, waar op 21 december zijn zoon Ashley werd ge boren. Brasserie de Brazzaville S.A. - Congo Brazzaville Naar Brazzaville zijn vertrokken de heer en mevrouw Ë.J. de Geest met hun zoontje Paul op 6 december. De heer Van der Male is op 17 de cember naar Nederland gekomen voor vakantie. Bralima S.A.R.L. - Zaire Naar Kinshasa is de heer Van Grinsven teruggereisd op 21 december. Uit Kisangani zijn de volgende heren met verlof gekomen B. A.A. Brandt, J.W. Kroonen en C.L.A. Peterse. Op 18 december werd Nynke geboren, dochter van de heer en mevrouw Kroonen. Met verlof uit Mbandaka is gekomen de heer A.J. Denissen op 11 decem ber. Nocal S.A.R.L. - Angola Met verlof uit Luanda zijn gekomen de heren K. van der Brug en B.C. Vink. De familie R. van Vlijmen werd op 21 november verblijd met de geboorte van een zoon, Rudy. Na zijn bezoek aan Nederland is de heer Van Vlijmen weer teruggekeerd naar Luanda. Bralirwa S.A.R.L - Rwanda Na genoten verlof zijn de heer en mevrouw M.W.F. Boreel teruggereisd naar Kigali op 14 december. Windward and Leeward Brewery Ltd. - St. Lncia Met verlof is gekomen de heer L. Teule op 17 november en op 14 december is zijn dochter Charlotte ge boren. OVERLEDEN In meraoriam G.H. ULENBERG Volkomen onverwacht overleed op 4 februari 1982 G.H. Ulenberg op de leeftijd van 62 jaar. Gerard Ulenberg trad op 1 septem ber 1941 als assistent bedrijfsleider in dienst bij Heineken's Bierbrou werij Maatschappij. In de eerste ja ren kon hij zich nog wijden aan de brouwtechniek in 't algemeen, maar langzamerhand werden deze taken door gebrek aan grondstof fen steeds meer verdrongen door de zorgen voor de voedselvoorzie ning van de burgerij in het alge meen en het brouwerijpersoneel in het bijzonder. In 1945 werd Ulenberg overge plaatst naar de Amsterdamse brou werij. Een aantal jaren na de be vrijding werd hij benoemd tot be drijfsleider van "Brasserie de Pyra- mides" te Cairo waar hij 11 jaar verbleef. Na zijn terugkeer in Nederland werd hij onder meer chef brouw- technische dienst T.B.B. en later chef proces-beheersing H.T.B. Het is vooral in deze periode ge weest dat zijn organisatorisch ta lent duidelijk naar voren is geko men, zowel bij het bezoek aan de brouwerijen als "trouble shooter" als bij het organiseren van brouw- technische conferenties. Zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoe ring van deze werkzaamheden was hij een ijverig en enthousiast wer ker, die bovendien graag contact met allerlei mensen onderhield. Hij had de neiging om tot een zeke re perfectie te komen en was soms geneigd een taak niet op zich te ne men als hij dacht deze perfectie niet te kunnen bereiken. Daarnaast wist hij vaak een eenmaal ingeno men standpunt fel te verdedigen. Zijn overgang naar E.B.C. is een groot succes geworden. Hij had met veel inzicht in H.T.B. het Do cumentatie Centrum Techniek op gezet. Voortbordurende op dit on derwerp in de E.B.C. Documenta- tiegroep resulteerde dit in de publi catie van de E.B.C. Thesaurus. De waardering hiervoor is duidelijk vanwege het feit dat de Commissie van de Europese Gemeenschap pen de termen van deze Thesaurus aankocht als basis voor de werk zaamheden van hun Terminologie bureau. Binnen de E.B.C. heeft hij zich or ganisatorisch volledig kunnen uit leven. Het E.B.C. Congres in Ko penhagen was een duidelijk voor beeld van wat een goede voorberei ding samen met professionele "Congress Organisers" vermag. Zijn ideaal was om na zijn pensi onering in 1982 nog een jaar voor de E.B.C. te blijven werken ten einde het E.B.C. Congres in Lon den af te ronden. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. In memoriam C. KONING Toch nog onverwacht over leed op 5 januari 1982 de heer C. Koning op de leeftijd van 60 jaar. Hij was ruim 30 jaar lang werkzaam bij Heineken in di verse functies, laatstelijk als medewerker van de postkamer op de vestiging aan de Stadhou derskade te Amsterdam. Wij verliezen in hem een bekwaam en toegewijd collega. Onze ge dachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen, die wij veel sterkte toewensen om dit ver lies te dragen. Op 8 december 1981 is de heer J. van Osch (67) overleden. De heer Van Osch trad op 16 no vember 1964 in dienst bij Coe- bergh, waar hij op de emballage afdeling werkzaam was. 1 maart 1979 werd hij in de wachtgeldre geling opgenomen tot zijn pensi onering op 1 december 1979. De heer C. Kok (74) is op 15 de cember 1981 overleden. Na op 31 mei 1928 in dienst te zijn getre den bij Heineken Rotterdam, heeft hij onder meer in de stal, in de bottelarij en in de garage ge werkt. Op 1 oktober 1972 ging hij met pensioen. Op 21 december is overleden de heer G. Heijn (75) Hij was directeur van de dochteronder neming N.V. de Vecht in het Olympisch Stadion te Amster dam. 1 januari 1970 is hij met vervroegd pensioen gegaan. De heer A.F.E. Maréchal (72) is op 22 december 1981 overleden. De heer Maréchal trad op 25 juni 1956 in dienst van Heineken in Rotterdam als bottelarij-mede- werker. Vanaf 11 juni 1956 was hij werkzaam in Den Bosch. Achtereenvolgens als palletbela der, bottelarij medewerker en schouwer. 1 februari 1974 werd hij in de invaliditeitsregeling op genomen tot hij precies zeven maanden later met pensioen ging- 27 w-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 27