ff IP Amsterdam- Op 14 januari werd het 25-jarig jf jubileum van de heer F.J.M. De Haan ge itel# vierd. Met zijn vrouw, zoon en schoondochter werd hij eerst ontvangen door de heer Tromer. De heer Huffels decoreerde bij deze gelegenheid de jubi laris met de speld. Een grote groep belangstellenden uit het hele land was naar de receptie in Het Roeischip gekomen. De heer Tromer sprak als eerste. Hij me moreerde de loopbaan van de heer De Haan, die bij een groot aantal van onze drankenhandels heeft ge werkt. Nu is hij werkzaam als hoofd distributie en technische diensten in het horecagebied Amsterdam. Voorst kroonde de heer Tromer hem tot Francois le Coq, hetgeen tevens sloeg op de kookcursus die de heer De Haan volgt. Daarom werd hij dan ook getooid met een koksmuts en -schort en kreeg hij een karton nen vork en lepel. Ook kreeg hij namens het horecage bied enkele cadeaus. Vervolgens sprak de heer Aarts namens de ideeënbuscommissie. Ook hij bood een ca deau aan. Tenslotte nam de heer De Haan zelf het woord. Op geestige wijze gaf hij o.m. antwoord op vragen die hem steeds worden gesteld over zijn haar kleur en zijn horlogeketting. HHIUIHHIff S HHHHHHHfHff llllllllllllli Afscheid J. Korthals Altes Bunnik- Op woensdag 16 december sloot de heer J.Korthals Altes zijn loopbaan in de Nederlandse drankenindustrie af. Na zestien jaar verschillende lei dinggevende functies te hebben bekleed bij Vrumona, beëindigde hij zijn dienstverband als landelijk ver koopleider speciale markten om zich samen met zijn echtgenote aan een aantal hobby's te kunnen wijden, waarvoor tot nu toe weinig tijd beschikbaar was. Tij dens de afscheidsreceptie, die niet alleen door veel me dewerkers uit het concern maar ook door een groot aantal afnemers en andere zakenrelaties werd bijge woond, was er tevens de gelegenheid om kennis te ma ken met de heer Borgman, die de heer Korthals Altes inmiddels is opgevolgd. Namens de onderneming dankte de heer R. Overgaauw. In zijn dankwoord be trok de heer Korthals Altes zowel degenen met wie hij in de loop van de jaren nauw had samengewerkt, als ook de externe relaties met wie hij steeds een plezieri ge band heeft gehad. Afscheid Th. J. Hovius Zoeterwoude- Op 8 januari nam de heer Th. J. Hovius, werkzaam bij de afdeling marketing bier, afscheid van Heineken. Samen met zijn echtgenote, drie dochters, schoonzoons en twee kleinkinderen werd hij allereerst ontvangen door de heer Veldkamp. Hierbij waren ook mevrouw Christiaanse en de heren Ylstra en Beishui zen aanwezig. Tijdens de afscheidsreceptie in de Hooi berg hield de heer Veldkamp op verzoek van de schei dende slechts een korte toespraak. Hij legde uit dat de ze bijeenkomst een enigszins sober karakter zou heb ben, daar van het 40-j arig j ubileum van de heer Hovius een paar jaar geleden een groots feest was gemaakt. Bovendien zouden de aanwezigen hierdoor meer tijd krijgen om persoonlijk afscheid te nemen. Hierna overhandigde hij een cadeau onder couvert als bijdra ge voor de aanschaf van een fiets. Een miniatuurfiets gaf de bedoeling van de enveloppe met inhoud aan. Tot slot sprak de heer Hovius een dankwoord op rijm uit. Hij zei hierin blij te zijn dat hij met werken mocht stoppen. H. Rietberg gffjl88 Hattem- Op 18 december werd het 25-jarig ju- •gr "Ni bileum gevierd van de heer H. Rietberg die op tl# 19 december 1956 bij Van Olffen te Hattem in dienst trad. De heer Rietberg, die vergezeld was van zijn vader, zuster en broer, werd ontvangen door de heren Goos, Zwaagstra en Van Giessen. Nadat de heer Goos de gouden speld had opgespeld, volgde in de drukbezochte ontvangstruimte een receptie. Hier nam de heer Zwaagstra het woord. Hij liet de 25-jarige loopbaan van de heer Rietberg, werkzaam op de afde ling verpakken, de revue passeren. Hij roemde hem daarbij als iemand waar je altijd op kunt rekenen, als iemand die -rustig doorgaand- onverstoorbaar zijn werk betrouwbaar verricht. Zowel namens de directie als namens het personeel bedankte hij dan ook de heer Rietberg voor zijn inzet en collegialiteit. Namens het personeel werd tevens een enveloppe met inhoud aan geboden. Vervolgens werd de heer Rietberg, lid van Boerenkapel "De Hanewakers" uit Hattem verrast door een onverwacht optreden van deze kapel. Onder de muzikale klanken van de boerenkapel maakten ve len van de gelegenheid gebruik de heer Rietberg geluk te wensen met zijn jubileum en hem cadeaus en bloe men aan te bieden. F.J.M. de Haan

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 25