HEINEKEN SPORTDAG 12 juni 1982te Zoeterwoude Alternatieve sporten voor de supporters In december vorig jaar is de commissie Sportdag Heineken Nederland, bestaande uit de personeelsverenigingen en de coördinatoren van de diverse sporten, begonnen met het or ganiseren van de komende sportdag. Tijdens deze bijeen komst is het raamplan voor de sportdag 1982 ontstaan, die zal worden gehouden op 12 juni 1982 te Zoeterwoude. Is de sportdag 1982 anders dan in 1981? Niet anders, maar wel weer met nieuwe elementen die moeten bijdragen tot een sportieve en gezellige dag. Bronzen Brouwerspaard Dit jaar gaat weer gestreden worden om het Bronzen Brou werspaard. De volgende vestigingen cq. gebieden gaan din gen naar de gunst van dit oude, trouwe beestje n.l. Amster- dam/Bunnik/'s Hertogenbosch/Horeca Noord/Horeca Zuid/G.W.N./Zoeterwoude met Rotterdam. Er wordt nu een puntentellingsysteem bedacht waaruit een winnende vestiging te voorschijn zal komen. Daarbij wordt gedacht aan de totaaltelling van bijvoorbeeld zes beste re sultaten behaald door de vestigingen in de diverse sporten. Per sport zal de plaatsing van de vestigingen worden be paald. Of de sport meedoet voor het brouwerspaard en wie van de vestiging zal strijden om de punten, is sterk afhanke lijk van de inschrijving. De commissie streeft naar een inschrijving, waarbij een ieder kans heeft zich aan te melden en mee te doen. Jammer genoeg zijn daarin beperkingen. Daarover leest u bij de sporten meer. Sporten De geplande sporten zijn: BADMINTON: In de Sporthal "De Eendenkooi" zullen de shuttles weer hun weg door de lucht vinden. Hoe er ge speeld wordt is afhankelijk van de inschrijving. Geeft u zich gerust op. BILJARTEN: Bij biljarten wordt er één team per vestiging samengesteld van maximaal 5 personen. Jammer genoeg is de accommodatie (schitterend en gelijk aan vorig jaar) te beperkt om een vrije deelname te hebben. BRIDGE: Men kan zich vrij aanmelden. Naast de strijd om de brouwerspaardpunten zal eventueel bij genoeg belang stelling een vrij toernooi worden gehouden. Inschrijving moet geschieden met partner. HENGELEN: Voor de strijd om de brouwerspaardpunten zal iedere vestiging een team van 8 vissers en 2 controleurs aan de waterkant (Oude Rijn) zetten. Daarnaast is er bij over-inschrijving altijd vrij vissen mogelijk. KLAVERJASSEN: Het strijdtoneel zal dit jaar de kan toorkantine zijn. Daarin zullen de vestigingsteams (max. 8 personen per vestiging) en personen voor het vrije toernooi strijden om de klaverjas- en/of brouwerspaardpunten. Op deze sportdag zouden wij de supporters ook de ge legenheid willen geven zich sportief of speels in het strijdperk te begeven. Dat zal alléén kunnen gebeu ren als een voldoende aantal spelleiders/-sters zich hiervoor wil opgeven. Public Relations in Zoeterwou de (kamer 2.339) zal dan dit alternatieve gedeelte coördineren. Gedacht wordt aan: volleybal, blikgooi- en, jeu de boules, kruiwagenrace, zaklopen en tennis (beide banen zijn beschikbaar in Zoeterwoude). Uit het inschrijfformulier zal u duidelijk worden dat we het liefst zagen dat voor ieder sport/spelonderdeel zich twee leiders/leidsters opgeven. Uiteraard kunnen het er meer zijn want dan kunnen de taken verdeeld worden waar dat nodig en gezellig is. Wij hopen dat dit extra amusementsonderdeel van onze sportdag werkelijk tot stand kan komen. Dat is afhankelijk van de aanmelding van sport/spelleiders (en van het weer!). Al diegenen die aan dit alternatieve sport/spel willen meedoen, kunnen zich uitsluitend op de sport dag zelf opgeven bij de spelleiding met als motto: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Er zullen geen fa ciliteiten zijn voor deze supportersactiviteiten. D.w.z. gèèn kleedlokalen, douches, lunchpakketten, transport e.d. Let wel: Indien u zich niet als deelnemer aan de sportdag op geeft, maar als begeleid(st)er van een alternatieve sport, dient u het formulier niet te zenden aan een ves tigingscoördinator maar aan; Public Relations, kamer 2.339, Z/Wou.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 19