Groot enthousiasme voor wijncursus Zoetermeer Iaat de ballen rollen De personeelsvereniging Zoetermeer heeft een actief bestuur waarvan de mede werkers voortdurend bezig zijn om aantrekkelijke evenementen te organise ren, tot nut en de vermaeck van de leden. Het vele voorbereidende werk in aanmerking genomen is dit dikwijls een ondankbare taak, wanneer men de belangstelling als graadme ter neemt. Hierbij spelen natuurlijk woonomstandig heden een rol. De G.W.N. in Zoetermeer herbergt een aantal bedrijven die voor heen op tientallen kilome ters afstand gevestigd waren en lang niet alle medewer kers hebben een woning in de buurt van hun tegen woordige werkterrein gevonden. De overblijfkos- ten tussen beëindiging van de werktijd en aanvang van de in de avonduren geplande manifestaties zijn hoog en er is heel wat enthousiasme voor nodig om in die tus sentijd naar huis te gaan en snel te eten om op tijd weer in Zoetermeer terug te zijn. De alom begeerde kennis van en over wijn bleek boven deze bezwaren verheven te zijn. Uit een gehouden enquête bleek dat meer dan 60 personeels leden een wijncursus zouden willen volgen. Teveel om op één avond te kunnen ontvangen. Daarom zijn de deelnemers in twee groepen ingedeeld, één op de dinsdag- en één op de donderdagavond. Eenmaal in de veertien dagen komen zij bijeen om drie uur lang te luisteren, te kijken, te ruiken en te proeven. Het is moeilijk te zeggen wie enthousiaster is: de heer J. Zellenrath die de lessen geeft of de serieus bij het onderwerp betrokken deelnemers. Van de acht lessen werden er inmiddels vier voor de jaarwisseling gerealiseerd, waarbij in de beide eerste lessen vooral het proeven de volle aan dacht kreeg om zich bewust te maken van de reuk en smaakindrukken. Daarbij werd veel informatie ver strekt over de wettelijke in E.G. verband vastgelegde regeling voor etikettering en de landelijk geldende kwaliteitsnormen zoals appellation d'Origine contrólée (Fr.), D.O.C. (It.) en Q.b.A. (D). Tijdens de vierde les werden niet minder dan 13 apéritieven en dessertwijnen geproefd en becommentarieerd. Daarbij werden passende 'tapas' (gezellige snoeperij tjes bij een drankje) ver strekt die de binnendienst nogal wat hoofdbrekens hadden gekost. Niet elke dag krijg je in een bedrijfs restaurant te maken met mosseltjes en garnalen of vijgen geweekt in sherry of dadels gevuld met blauw- schimmelkaas. De inteke ning voor de volgende vier lessen in het nieuwe jaar werd spontaan unaniem met hetzelfde aantal deelne mers volgetekend. Achter eenvolgens zullen dan worden behandeld: Bour- gogne-Rhöne-Jura-Loire- Champagne-Elzas-Italië- Balkan-Midi (fr.)-Duits- land-Oostenrijk-Californië en enkele minder belangrij ke wijnproduktiegebieden. Intern wordt de wijncursus een schot in de roos ge noemd tot grote voldoening van het bestuur, dat graag zoveel enthousiaste perso neelsleden op de georgani seerde avonden bijeen ziet. Sinds 1 september 1981 wordt via de personeelsver eniging Zoetermeer actief deelgenomen aan een bowlingcompetitie voor bedrijven in het Bowling centrum Westerpark te Zoetermeer. Door het grote enthousiasme konden 2 teams van 4 personen worden ingezet die bestaan uit de heren R. Mahieu (adm.), C. Staal (Exp.), C.H. van Leeuwen (VBD), A. Lammers (adm.), N. Gareman (adm.) en B. van Fessem (sal. adm.) alsmede de dames R.E.J. Straver (VBD) en E. Visser (Be drijfsbureau). Op de foto ziet u een van de twee teams in actie.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 18