Ihhsssh B. M. Clemente: "Ik werk liever in ploegendienst" r.v Bij de kwaiiteitscontroledienst van de afdeling verpakken in Zoeter- woude wordt het bier in de hel- derbiertank en de flesjes gecontro leerd. Ook wordt gekeken naar de ver pakking, zoals flesjes, etiket en kroon- kurk. Een van de medewerkers van de ze afdeling is de heer B.M. Clemente. Al dertien jaar werkt hij bij Heineken. De eerste tien daarvan heeft hij bij de bedrijfskwaliteitsdienst gewerkt, aan vankelijk in Rotterdam. Hoewel de werkzaamheden op beide afdelingen enigszins anders zijn, maakt het hem persoonlijk niet veel verschil nu bij de kwaliteitsdienst verpakken te werken. "Ik vond het allebei leuk", zegt de heer Clemente daarover. "Maar het belang rijkste verschil is dat ik bij de bedrijfs- dienst geen ploegendienst hoefde te lo pen en hier wel. Dat is ook een van de redenen waarom ik van afdeling ben veranderd. In ploegendienst werken vind ik veel prettiger. Dit geeft een grotere afwisseling in vrije tijd." Voor al de nachtdienst heeft daarbij zijn voorkeur. De ochtenddienst ziet hij als de minst prettige van de drie. "Je moet dan zo vroeg je bed uit". Ook de ver huizing van Rotterdam naar Zoeter- woude vond hij geen probleem. "Het werk bleef tenslotte hetzelfde. Alleen is er hier meer ruimte om je werk uit te voeren". Eigenlijk had hij nègvierjaar langer bij Heineken kunnen werken, als alles gunstig was verlopen. In 1964 solliciteerde hij namelijk voor de eer ste keer, maar werd niet aangenomen omdat hij geen verblijfsvergunning had. Toen hij hier wel over beschikte, in 1968, probeerde hij het nog een keer en werd direct aangenomen. Die ver blijfsvergunning had hij nodig omdat hij van de Kaap Verdische Eilanden af komstig is. Controles Een van de taken van een kwaliteits controleur is het vaststellen van het CO,-gehalte in de helderbiertank. Vijftien minuten na het aanslaan van een tank wordt het eerste monster ge nomen. Per vuiler (er zijn vier vulma- chines per colonne) neemt de contro leur drie flesjes van de baan. Deze wor den eerst op een temperatuur van 20°C gebracht, waarna ze circa vijf minuten in een wentelmachine verblijven. On der een statiefdrukmeter wordt de druk gemeten. Nadat de temperatuur is bepaald, kan het gewichtspercentage van het koolzuurgas worden vastge steld. Ook controleert de heer Cle mente elke twee uur vijf flessen van een vullerbaan op tap-, strijk- en krimpmaat. De tapmaat is de hoeveel heid centiliters in een flesje. "We we gen eerst de volle flesjes. Vervolgens gooien we ze leeg en wegen we de lege flesjes. Elk leeg flesje kan namelijk een ander gewicht hebben, al is dat ma ximaal een paar gram," legt de heer Clemente uit. Alvorens de flesjes ge leegd worden, wordt de strijkmaat be paald. Het verschil tussen strijkmaat en vulmaat geeft het gasvolume boven het bier in de hals tot de kroonkurk aan. Het beoordelen hoe de kroon kurk op de fles zit, levert de krimpmaat op. Scheef, vuil of stuk Zoals in de inleiding al gezegd, wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan de verpakking. Daartoe wordt elk uur één doos met 24 flessen (de heer Clemente werkt bij de exportcolonne) van de baan gehaald en gekeurd. "We kijken bijvoorbeeld of de doos goed sluit, of de lijm er goed op gespoten is, of het karton niet beschadigd is en of de bo dem stevig genoeg is. Daarna wordt elk flesje bekeken. Hiervoor hebben we een formulier, dat we, aan de hand van foto's als voorbeeld, moeten invul len. Eventuele verontreiniging en be schadigingen aan fles, etiket of kroon kurk worden genoteerd. Hierbij moe ten we tevens aangeven hoe groot de mate van vuil of beschadiging is. Ook 15 voor het etiket gelden bepaalde maat staven. Het moet schoon, onbescha digd, strak en recht op de fles geplakt zijn. Alles wat daarvan afwijkt, schrij ven we op". Van al deze gegevens wordt een rapport voor de groepsleider gemaakt. Sfeer "Je hebt hier niet echt een wiskundige aanleg voor nodig", verklaart de heer Clemente. "Alles wat ik nu doe, heb ik in de praktijk geleerd. Iemand die hier nieuw komt, krijgt eerst een opleiding van enkele weken bij de bedrijfskwali teitsdienst. Hoewel er hier veel ver schillende nationaliteiten werkzaam zijn, is er geen probleem met commu niceren. We hebben hier ook een leslo kaal waar de buitenlanders Nederlands kunnen leren. Onder elkaar praten we ook altijd Nederlands, zodat dat snel genoeg went. Maar mocht dat niet direct lukken, dan zijn er hier voldoen de mensen die dezelfde taal als de nieuwkomer spreken"Zelf spreekt de heer Clemente Portugees, de officiële taal van de Kaap Verdische eilanden. Maar ook Spaans ("misschien beter dan Portugees") en Engels. Dit vindt ook zijn oorzaak in het feit dat hij vroe ger, voor hij naar ons land kwam, ge varen heeft.^En natuurlijk spreekt hij nu Nederlands, een taal die hij al be heerste toen hij bij Heineken in dienst trad. "Juist omdat hier zoveel nationa liteiten zijn, vind ik het werken prettig. Contact met andere mensen vind ik ook erg leuk. Dat heb je niet alleen met je eigen ploeg, maar ook met de volgende. Na afloop van de dienst wachten wij altijd op de volgende ploeg om even door te geven wat er ge durende onze dienst is gebeurd. Voor al de sfeer is hier erg goed. Er worden veel grapjes gemaakt en natuurlij k pra ten we veel over voetbal". Waarmee de Clemente wil aangeven dat hij nog steeds met plezier naar zijn werk gaat. iillHIHiiij. illIHÜHll HS ÜIHliiHillH IS ,v u\ a

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 15