Goed begin voor gepen sioneerden in Amsterdam Prof. dr. C. Weissmann wint dr. H. P Heineken prijs Vrumona koopt terrein aan Op dinsdag 5 januari vond in Het Koelschip aan de Van der Helststraat in Amsterdam de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats voor de gepensioneerden van de Amsterdamse vestigingen. Als vanouds was het een druk bezochte bijeenkomst in een gezellige sfeer. Namens het Perso- neelsfonds Amsterdam heette mevrouw A. Volders een ieder van harte welkom. Tevens maakte zij van de gelegenheid gebruik haar aanstaande vertrek bij Heineken aan te kondigen. Als opvolgster in het bestuur van het Personeelsfonds is mevrouw Th. Sanders benoemd, terwijl de heer P.H. Kaay inmiddels de vacante plaats van de heer C. Moes heeft ingenomen. Hierna was het woord aan de heer E.J. van Brunschot, die namens de Personeels vereniging de verheugende mededeling deed dat, ondanks alle bezuinigingen, de jaarlijkse tocht van de gepensioneerden en overige niet-actieven normaal doorgang zal vinden. In aansluiting op het onder werp 'bezuinigingen' werd nog een toepasselijke film vertoond: "Energy in perspective", met deskundi ge toelichting van ir. E.H. van Leeuwen. Hiermede werd het formele gedeelte van de receptie afgesloten en werd gelegenheid gege ven elkaar de hand te schudden en de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Het kristal als symbool voor de ontwikkeling van de sectoren van wetenschap waarop de prijs betrekking heeft. Bovenop een natuurgetrouwe kopie in miniatuur van de microscoop van Antonie van Leeuwenhoek. een speciale commissie van de Afdeling Natuurkunde van de Koninklijke Neder landse Akademie van Wetenschappen. Op don derdag 17 december is tijdens een persconferentie bekend gemaakt aan wie op 24 mei a.s. de Dr. H.P. Heineken-prijs uitgereikt zal worden. Het is de Zwitser Prof. dr. C. Weiss mann uit Zürich aan wie de geldsom van f 200.000,- en het kristalsymbool als blijvend aandenken is toegekend. Hij is deskundig op het gebied van de struc tuur en functie van nucleï- nezuren waarin de erfelijke eigenschappen van organis men zijn vastgelegd. Zijn nieuwe methode om nu- cleïnezuren te veranderen heeft een leidende rol gespeeld in de toepassing van de recombinant DNA- techniek. Deze heeft onder meer geleid tot de produktie van menselijk Interferon in bacteriëp. Ter bevordering van weten schap en cultuur is in 1963 door Heineken N.V. de Heineken Stichting in het leven geroepen. De stich ting, waarvan de heer A.H. Heineken voorzitter is, heeft als belangrijkste doelstelling eens in de drie jaar de Dr. H.P. Heineken- prijs uit te reiken aan een persoon of een groep personen, die een prestatie van uitzonderlijk belang heeft geleverd op het gebied van de biochemie, de biofysica, met inbegrip van de microbiologie en de kiemingsfysiologie van zaden. De prijs is zowel ingesteld om de genoemde wetenschappen te helpen stimuleren, als ook om dr. H.P. Heineken, zelf chemi cus, te eren voor de grote verdienste die hij als directeur en president directeur voor de onderne ming heeft gehad. De toekenning van de prijs geschiedt op voordracht van Rond de jaarwisseling heeft Vrumona het terrein van "buurman" Wynmalen en Hausmann verworven. Voor Vrumona is het belangrijk dat de opslag en distributie van haar produk- ten gecentraliseerd kan worden. Nu wordt op drie verschillende plaatsen opgeslagen, en vindt de distributie vanuit twee verschillende terreinen plaats. Het terrein is 39.000 vierkante meter groot en omvat een aantal panden. Het is de bedoeling dat Vrumona er een grote loods van 10.000 vierkante meter gaat bouwen. Een ongeveer evengroot deel zal worden gebruikt voor buitenopslag. Als de noodzakelijke aanpassingen zijn voltrokken, wil men begin 1983 het terrein in gebruik gaan nemen. Met deze aankoop wordt beoogd een kostenbesparing op opslag en distribu tie te creëren. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 11