Terug naar Nederland voor cursus Loopbrug Den Bosch in gebruik genomen Van 11 tot en met 22 januari waren veertien Nederlandse brewery managers die in het buitenland gestationeerd zijn, in Zoeterwoude voor een seminar. Het program ma van deze cursus, die wordt georganiseerd door de afdeling technische opleidingen in Zoeterwou de, wordt elke twee jaar veranderd. Verdeeld over twee jaar komt een aantal van alle brewery managers voor twee weken naar Nederland om op de hoogte te worden gesteld van de nieuwste ontwikkelingen bij Heineken op technologisch gebied. In januari waren brewery managers uit Frankrijk, Engeland, Finland, Ghana, Nigeria, Tsjaad, Zaire, Burundi, Maleisië, Indonesië, St. Lucia en Suriname aanwe zig. Gedurende de eerste week werden lezingen op technologisch gebied ge houden. Behandeld zijn onder meer microbiologi sche controle, kwaliteitsbe heersing, smaaktesten, vulsystemen en lokaal inkopen. Ook zaken die wellicht niet direct op elke brouwerij in het buitenland van toepassing zijn, stonden op het programma. Zoals nieuwe methoden van afvalwaterzuivering, ener giebesparing in het brouw huis en de E.E.G.-wetge ving en de effecten daarvan. Het programma werd besloten met een discussie tussen de deelnemers en een panel bestaande uit ir. A.K.E. ten Bruggen-Cate (hoofd afdeling centrale technologie) en enkele van zijn medewerkers. Tijdens de tweede week waren de brewery managers te gast in De Hooge Vuursche voor een financiële cursus, die in samenwerking met de afdeling Management Development was georgani seerd. Óp foto 1 ziet u het gezelschap tijdens een rondleiding in Zoetermeer met geheel links ir. P.E. Röhrig, hoofd technische opleidingen. Foto 2 toont de groep tijdens een lezing in De Hooge Vuursche. 1 Op donderdag 17 december kwamen de afgevaardigden van alle afdelingen samen in de hal van de loopbrug tussen brouwerij en kantoor Den Bosch ter gelegenheid van de inge bruikneming van deze loopbrug. Hierbij ontbrak ook de kerstman met zijn arreslee niet. Precies om 14.00 uur nodigde de kerstman ir. C. Scheltema, bedrijfsleider van Den Bosch, uit plaats te nemen in de arreslee en onder de tonen van "Jingle Bells" ging men op de tussendeur van de loopbrug af. Daar aangekomen, verzocht de kerstman de heer Scheltema zich via de intercom te melden aan de kantoorpor tier en hem te verzoeken de tussendeuren te openen. Alvorens tot die officiële daad over te gaan, gaf de heer Scheltema de wens te kennen het gezelschap eerst toe te spreken. Hij memo reerde dat het kantoor precies zes jaar geleden, onder dezelfde weersom standigheden, werd ge opend. Een beperkt aantal •medewerkers van de brou werij werd hierin toen gehuisvest, doch de meeste ruimte werd ingenomen door de commercie. Met het vormen van de horeca- gebieden en het opruimen van de noodkantoren op het brouwerijterrein is de zaak omgekeerd zodat nu van een 'brouwerij kantoor' gesproken kan worden. Een verbinding over de drukke verkeersweg is alleen al om veiligheidsredenen een noodzaak. Hij besloot zijn toespraak met een woord van dank aan alle mede werkers en adviseurs aan dit project. Voordat men richting kantoor liep, nam de heer R.G.H. Elfrink, hoofd public relations Nederland, het woord. Hij benadrukte het belang van de brug in de zin van public relations omdat jaarlijks vele duizenden bezoekers via de aansluiting met de Cambrinuskélder op rond leiding in de brouwerij gaan. Vervolgens nodigde hij iedereen uit om na het openen van de bierkranen in de Cambrinuskelder een toast uit te brengen op de opening van de loopbrug. xxz 999999999999999 J XXX xxxxxxxxxxxxxxx J

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 10