Nieuw ideeënbusreglement voor energiebesparende ideeën Met energiebesparende ideeën een jaar lang kans op extra prijzen! Zoals we in nummer 9 van het vorige jaar al aankon digden, zal het jaar 1982 binnen ons Heineken concern in het teken staan van de energiebesparing. Een be langrijk onderdeel binnen het programma van de Com missie tot Energiebesparing in de Werksfeer (C.E.W.) is de nieuwe ideeënbusactie die per 1 januari van dit jaar van start is gegaan. Aanvullend Reglement: De ideeënbus heeft ook Trunky, het energie-olifantje, op zijn posters en stickers afgebeeld. Uw aandacht zal hierdoor nog eens extra worden gevestigd op het belang van goede energiebesparende ideeën. Als u meent een idee te hebben dat kan leiden tot meer of minder belang rijke besparingen op energiegebied, stuur dat idee dan op de gebruikelijke wijze naar de Plaatselijke Ideeënbus commissie (P.I.B.C.), die uw idee volgens de gestelde regels zal behan delen. Daarnaast heeft u dit hele jaar kans op een extra prijs, zoals om schreven in nevenstaand aanvullend reglement. Dit aanvullend reglement is op 1 januari 1982 in werking getre den. Artikel 1 Alle energiebesparende ideeën worden door de Plaatselijke Ideeënbuscommissie behandeld volgens de regels, gesteld in het Reglement voor de Ideeënbus van Heineken Brouwerijen B.V. en de Richtlijnen voor de P.I.B.C.'s. Artikel 2 Van alle energiebesparende ideeën welke voor verdere behandeling in aanmerking komen, wordt door de P.I.B.C. een kopie gestuurd aan het secretariaat van de C.E.W. ter attentie van de heer J.J. Wesdorp. Genoemd secretariaat draagt er zorg voor dat deze inzenders in het bezit komen van een speciale attentie. Artikel 3 In afwijking van het gestelde in artikel 13 van het Reglement voor Heineken Ideeënbus zal aan de inzenders van energiebesparende ideeën welke in aanmerking komen voor een aanmoedigingspremie, deze premie naar keuze in geld worden uitbetaald, of in de vorm van een energiebesparend geschenk. Artikel 4 Door elke P.I.B.C. zullen elk halfjaar de drie beste ideeën op het gebied van energiebesparing worden geselecteerd en worden ingestuurd naar het secretariaat van de beoordelingscommissie te Zoeterwoude. Deze commissie zal hieruit de prijswinnaars aanwijzen. Artikel 15 van het Reglement van Heineken Ideeënbus zal hierbij niet van toepassing zijn. Met uitzondering van het prijswinnende idee zullen de geselecteerde ideeën van het eerste half jaar weer meedingen bij de geselecteerde ideeën uit het tweede halfjaar. Artikel 5 De beoordelingscommissie is als volgt samengesteld: - de heren E.H. van Leeuwen - Voorzitter J. Pij tak - Secretaris H.A.H. Verlinden - Lid C.I.B.C. G.v.d. Bunt-Lid C.I.B.C. A.W. Schmidt - Lid C.E.W. - mevrouw H.D. v.d. Steenhoven - Lid C.E.W. De prijs zal zijn: Een bijdrage in de gezins-energierekening tot maximaal f2.500,- netto. Artikel 6 Het gestelde in artikel 17 van het Reglement van Heineken Ideeënbus blijft ook hier onverminderd van kracht. Artikel 7 Dit aanvullend Reglement treedt in werking op 1 januari 1982. Energie besparen is aan de toekomst denken! Denkt u ook mee? 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 8