Nieuwjaars recepties GroningenFriesland/ Drenti Amsterdam, Van der Helststraa Den Haag Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar werd in alle vestigingen en horecagebieden (met uitzondering van Limburg en West-Brabant/Zeeland, waar voor een andere datum was gekozen) de nieuwjaarsspeech uitgesproken. De sprekers blikten terug op het afgelo pen jaar, waarbij gesproken werd van een in Nederland teruglopende biermarkt en een verscherpte concurrentie tussen onze biermerken en de overige A-merken ten gevolge van een prijzenslag. Ook werd het aandringen van de overheid en pressiegroepen op een forse inper king van de consumptie van alcoholhoudende dranken via een zgn. ontmoedigingsbeleid genoemd. Daarom is het noodzakelijk onze marktaandelen veilig te stellen en zo mogelijk te vergroten, met alle ons ter beschikking staande middelen. Iedere hectoliter is belangrijk. Derhalve vonden de sprekers het verheugend te consta teren dat de goede geest er nog steeds is. Dit heeft men aan het eind van het vorig jaar kunnen ervaren toen er met volle inzet is gewerkt om aan de verhoogde vraag van de handel te voldoen in verband met de per 1 januari geldende accijnsverhoging. In Bunnik en in Zoetermeer werd bovendien in het bijzonder gesproken over respectievelijk de frisdranken- en de gedistilleerd- markt. Voorts stonden de sprekers even stil bij de in 1980 aangekondigde reorganisatieplannen. Hoewel deze op een aantal onderdelen nog langzaam verlopen, wordt dit toch gezien als het enige juiste antwoord op de situatie waarvoor ons concern thans en in de komende jaren zal worden geplaatst. Daarom is het van groot belang dat de partners in het overleg elkaar weten te vinden om verschillen in visie te overbruggen. Dit om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Tevens werd een oproep gedaan om in 1982 alle zeilen bij te zetten voor wat betreft de Nederlandse markt en natuurlijk ook voor wat betreft de activiteiten daarbui ten. Namens de leden van de Raad van Bestuur en de directie werden alle medewerk(st)ers bedankt voor hun positieve bijdragen in 1981 en werd hen een voorspoedig en gelukkig nieuw jaar toegewenst. Tot slot werd op diverse vestigingen het woord gevoerd door een verte genwoordiger van de plaatselijke ondernemingsraad. Amsterdam, Mauritskadi Noord-Holland Zoeterwoude

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 6