"Wij werken niet voor een azijnfabriek, als u begrijpt wat ik bedoel" M G. T. Kleiberg bij afscheid: et deze treffende woorden gaf directeur G.T. Kleiberg in zijn afscheidsrede op 8 december jongstleden aan dat een goede sfeer in het bedrijf van essentieel belang is bij Heineken. Een markante per soonlijkheid nam na bijna 34 jaren in dienst te zijn geweest bij Heineken afscheid. In een volle Hooiberg in Zoeterwoude nam hij in zijn rede -"ik heb in mijn loopbaan zovelen toege sproken, ik meende daaraan te moeten ontkomen. Daarom geen toespraak maar een rede"- de aanwe zigen mee door een gedeelte van de vaak roerige Heineken historie. De heer Kleiberg memoreerde de eerste jaren na de oorlog, toen onder het motto "het bier is weer best" getracht werd het Heineken flessenbier te introduceren bij de groothandel. In de tweede helft van de vijftiger jaren veranderde zijn werk van "pionieren naar groeien", zoals hij dat zelf uitdrukte. Er kwam een grote door braak in de Nederlandse biermarkt en door de ingebruikneming van de brouwerij in Den Bosch kwam er een einde aan de afleveringsperikelen. In die periode kreeg de heer Kleiberg zijn eerste leidinggevende functie. En vanaf dat moment ontwikkelde hij een vaardigheid, zo memoreerde de heer Kroon, voorzitter van de OR Amsterdam, die zou uitgroeien tot welhaast een hobby: het vergaderen. In tal van (externe) commissies en groeperingen toonde de heer Kleiberg aan een buitengewoon slagvaardig en efficiënt discussieleider te zijn. Die kwaliteit kwam hem ook goed van pas in zijn onderhandelingen met de vakbonden, die hij gedurende een reeks van jaren namens Heineken voerde. De heer Kroon prees de wijze waarop hij jarenlang de verga deringen van de OR Amsterdam leidde. "Ik ben een vergaderdier", bekende de heer Kleiberg bij zijn afscheid dan ook. In zijn lange loopbaan bij Heineken heeft de heer Kleiberg, vooral op het leidinggevende vlak, een groot aantal verschillende functies vervuld. Begonnen als vertegenwoordiger in 1948, heeft de heer Kleiberg in de moeilijke na-oorlogse jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het openleggen van wat later de thuisver- bruik-markt zou worden genoemd. Vanaf 1973 heeft hij diverse directie functies bekleed. Zo was hij directeur van Vrumona, directeur Personeels zaken en, tot zijn afscheid, directeur Algemene Zaken. Bij zijn afscheid dankte de heer Kleiberg de Raad van Bestuur voor het in hem gestelde vertrouwen, collega's voor het feit dat ze "me namen zoals ik ben", en eenieder voor de goede samenwer king. "Heineken is een boeiend bedrijf waar niemand tegen zijn zin hoeft te werken". En, in het kader van de reorganisatie: "Ik roep ieder een op om met volledige inzet te blijven werken. De reorganisatie is geen doel op zich. Wil de onderne- Om de talrijke relaties van de heer Kleiberg de gelegenheid te geven afscheid van hem te nemen, vond er op 15 december jongstleden een receptie in Kasteel De Hooge Vuur- sche plaats. Urenlang vormde zich een lange rij genodigden die de heer en mevrouw Kleiberg ten afscheid kwamen groeten. Behalve een groot aantal commerciële relaties waren ook de huidige en de oud-burge meester van Zoeterwoude aanwezig, evenals de burgemeester van Soest, de woonplaats van de familie Klei berg. Ook vakbondsbestuurders, gaven op de receptie acte de presence. De heer Van de Vijver, lid van de Raad van Bestuur, memoreerde in ming blijven voortbestaan, dan moet op allerlei veranderingen worden ingespeeld. En het meest constante daarin is: de verandering", aldus de scheidende directeur. Na deze afscheidswoorden kregen de honderden aanwezigen de gelegen heid om de heer, mevrouw en dochter Kleiberg de hand te schudden en hen het allerbeste voor de toekomst te wensen. zijn speech dat de heer Kleiberg in zijn carrière bij Heineken door vijf verschillende functies te vervullen, een dwarsdoorsnede van de onder neming heeft meegemaakt. In de directieposities die hij bekleedde vormden degelijkheid en gezag de achtergrond van zijn werken, aldus de heer Van de Vijver. Namens de Stichting het Merkartikel sprak de heer Eigenhuis de scheidende directeur toe. Hij noemde het feit dat de heer Kleiberg gedurende een aantal jaren deel uitmaakte van het bestuur van deze stichting. Hij roemde hem als een onkreukbaar zakenman die als geen ander de discussietechnieken beheerst. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 3