Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik langs deze weg nogmaals mijn hartelijke dank betuigen aan directie, chefs, collega's en bekenden voor hun blijken van belangstelling. Tevens onze grote dank voor de fruitmand, bloemen, cadeaus en aan hen die ervoor gezorgd hebben mijn afscheid tot een zeer geslaagde dag te maken. B. Hammer Mede namens mijn vrouw en zoon dank ik hierbij de directie en alle collega's voor de zeer grote belang stelling en vele attenties die ik bij mijn afscheid mocht ontvangen. J.C. Hendrikx Mede namens mijn vrouw wil ik iedereen bedanken voor de grote belangstelling en de prachtige cadeaus die ik mocht ontvangen bij mijn af scheid. E. de Guliker Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik iedereen hartelijk dankzeggen voor de overweldigende belangstelling en cadeaus bij mijn 25-jarig jubileum op 27 november. Het was grandioos. Wij zullen er nog met veel plezier aan terugdenken. F. J. IJpenburg Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik hierbij iedereen hartelijk bedan ken voor de geweldige dag en prettige reis, die ik heb gehad ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. En ook hartelijk dank voor het bloemstukje, dat ik bij mijn ziekzijn mocht ontvan- Sen- M. Kivit Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik u allen hartelijk bedanken voor de grote belangstelling, cadeaus en bloemen ter gelegenheid van mijn pensionering. Het was voor mij een onvergetelijke dag. J. Ome Janvan Wielen Mede namens mijn vrouw wil ik ieder hartelijk bedanken voor de onvergete lijke dag aangeboden bij het bereiken van mijn 65 jaar. A.W. van Wijk Mede namens mijn vrouw zeg ik hen hartelijk dank, die ons bij mijn pensi onering kwamen verrassen met hun bezoek en mooie cadeaus. Jan Sluijter Hartelijk bedankt voor de prachtige cadeaus die wij mochten ontvangen bij ons vijftigjarig huwelijksfeest. Het was grandioos. W.JKeijer en echtgenote Mede namens mijn echtgenote wil ik u hartelijk dank zeggen voor de aangename verrassingen die u ons bezorgd hebt ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk in de vorm van bier, fruitmand en geschenk onder couvert. Tevens hartelijk dank aan de heer Kregel voor de prettige wijze waarop het een en ander gebracht werd. E. Verbiest OVERLEDEN De heer A. Stieltjes (67) is op 6 november 1981 overleden. De heer Stieltjes trad op 1 april 1947 in dienst bij de Amstel Brouwerij als portier. 1 mei 1979 ging hij met pensioen. Op 7 november 1981 is de heer J.G. Kölner (74) overleden. Hij trad op 5 juni 1954 in dienst bij Vrumona. Tot aan zijn pen sionering op 1 juni 1972 is de heer Kölner werkzaam geweest als bewaker/stoker. De heer W. van der Meer (78) is op 23 november overleden. Nadat hij op 19 juli 1920 in dienst is getreden bij Heineken Rotterdam, werkte hij daar als rioleur bij de afdeling onder houd. De heer Van der Meer ging 10 januari 1959 met ver vroegd pensioen. Op 27 november 1981 is de heer G. van Eyndthoven, de oudste gepensioneerde van ons con cern, overleden. Op 12 juni 1981 heeft de heer Van Eyndt hoven namelijk de leeftijd van 104 bereikt. Hij trad voor het eerst in dienst bij de Amstel Brouwerij op 28 december 1914, waar hij tot september 1917 werkzaam was als kuiper. Vanwege de oorlog is dit dienstverband tijdelijk verbro ken, op voorwaarde dat de heer Van Eyndthoven na de oorlog weer bij Amstel in dienst zou treden. Dit gebeurde op 24 ja nuari 1921. Tot zijn (vervroeg de) pensionering op 9 maart 1933 heeft hij de functie van kuiper gehad. Ook na zijn pen sionering heeft hij zich altijd zeer verbonden gevoeld met de brouwerij en heeft dan ook tot zijn 97e jaar deelgenomen aan de jaarlijkse gepensioneerden uitstapjes. Met een groot feest in het verzorgingstehuis B.J. Korthagenhuis in Amsterdam is vier jaar geleden zijn 100e verjaardag gevierd. Hierbij was tevens mevrouw Polak, echtge note van de burgemeester van Amsterdam, aanwezig om hem namens de gemeente een ca deau aan te bieden. Vorig jaar heeft u nog in Vers van 't Vat kunnen lezen hoe de heer Van Eyndthoven, die nog eenmaal een bezoek aan zijn geboorte plaats wilde brengen, op feeste lijke wijze is ontvangen op het stadhuis van Vianen. In memoriam Ir. A. STROO Verslagenheid heerste bij allen die hem hebben gekend bij het vernemen van het overlijden van de heer ir. A. Stroo op 2 de cember 1981. De heer Stroo trad op 13 februari 1956 in onze dienst en heeft als groepsinge- nieur, later als regional techni cal manager, tot begin 1977 de technische operatie van de brouwerijen in Centraal Afrika begeleid. Daarnaast heeft hij enige jaren de technische bij stand aan de brouwerijen in het Caraïbisch gebied verzorgd, terwijl hij in de laatste jaren mede als technisch adviseur op trad voor een aantal distilleer derijen in Afrika. De heer Stroo was een enthou siast technicus die door zijn grondige kennis van zaken een wezenlijke bijdrage heeft gele verd aan de ontwikkeling van de brouwerijtechniek binnen Heineken. Wij hopen dat me vrouw Stroo de kracht zal vin den om dit grote verlies te dra gen. In memoriam J.W. v.d. STEEN Op 9 januari 1982 is op 48-jari- ge leeftijd de heer J.W. van der Steen te Straatsburg overleden. Na een aanvankelijk goed doorstane operatie heeft zijn toch al zwakke gezondheid hem helaas definitief in de steek gelaten. De heer J.W. van der Steen is op 1 augustus 1966 als assistent projectleider bij de afdeling Electro van H.T.B. in dienst getreden. Als zodanig heeft hij vele grote en kleine projecten in binnen- en buitenland begeleid. Vooral zijn praktische en systemati sche aanpak heeft hem veel waardering bezorgd. Deze kwam hem vooral van pas bij het montage toezicht en inbe- drijfstellen van elektrotechni sche installaties in o.a. Burgos, Den Bosch, Dondo, diverse brouwerijen van Bralima en Thessaloniki. De laatste ander half jaar was de heer Van der Steen als chef de projects in dienst van Heineken France. Wij wensen zijn vrouw en fami lie alle sterkte toe die zij nodig hebben om dit verlies te dra gen. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 27