F.J. IJpenburg J. Lemmens F.J. van Offeren A.J.M. van Litsenburg Alkmaar- De heer F.J. IJpenburg werd ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum met zijn naaste familie op 27 november ontvan gen door de heren Van der Doll, Verlaan, Folmer en Aarts op het verkoopkantoor in Alkmaar. De jubile rende monteur van de commercieel technische dienst in het horecagebied Noord-Holland ontving hierbij de gouden speld en de jubileumgratificatie uit handen van de heer Van der Doll. Daarna vond in de nieuwe ont vangstruimte 'De Mouthoek' de receptie plaats. Hier waren al veel belangstellenden aanwezig, zowel colle ga's als enige Heineken-agenten om de heer IJpenburg met zijn dienstjubileum te feliciteren. Op verzoek van de heer IJpenburg werden er geen toespraken gehou den. Het grote aantal aanwezigen en de gezellige sfeer in de Mouthoek zorgden er voor dat deze dag voor de jubilaris onvergetelijk werd. Beek- Woensdag 2 december was de heer J Lemmens 25 jaar in dienst van B.V. Distil leerderij Jacq. Hennekens te Beek. Jan Lemmens, opgeklommen van bijrijder tot stoker, werd op die dag tezamen met zijn echtgenote door de heer Kerckhoffs ontvangen te Nuth in het bijzijn van de heer en mevrouw Sangers en de heer De GoeyTij dens deze bijeenkomst overhandigde de heer Kerck hoffs een vererend getuigschrift en de daarbij beho rende zilveren legpenning en zilveren speld. Deze wa ren verleend door de Maatschappij voor Handel en Nijverheid op voordracht van het Departement Lim burg van die maatschappij als blijk van waardering voor 25 jaar trouwe plichtsbetrachting van de heer Lemmens. Tevens werd de jubilaris de enveloppe met inhoud overhandigd door de heer Sangers. Na dit offi ciële gedeelte begaf het gezelschap zich naar de distil leerderij te Beek voor de receptie. Tijdens die zeer druk bezochte receptie ontving de heer Lemmens uit handen van de heer Sangers het personeelscadeau: een prachtig horloge met inscriptie. Zoeterwoude- Ter gelegenheid van zijn 25- jarig jubileum werd op 1 december de heer Van Offeren met zijn echtgenote, dochter en twee zoons ontvangen door de heer Van Eerde. Hierbij waren de heer Van Leeuwen, mevrouw Chris- tiaanse en een aantal medewerkers van het centraal se cretariaat aanwezig. Nadat de jubilerende chef van het centraal secretariaat het jubileumspeldje en de gratifi catie had ontvangen, ving de informele receptie aan. Op verzoek van de heer Van Offeren werden slechts enkele woorden gesproken bij het overhandigen van het cadeau. Namens het centraal secretariaat en het overige personeel nam hierop de heer Kersten het woord. Als cadeau overhandigde hij de Dikke van Da- Ie en enkele sportbenodigdheden, waaronder een trai ningspak en tennisschoenen. Vervolgens sprak de heer Kamps. Zijn toespraak was vooral toegespitst op de verdiensten van de heer Van Offeren als secretaris van de centrale ondernemingsraad. Namens de COR bood hij vervolgens twee boeken aan. Tot slot sprak de heer Van Offeren zelf een kort dankwoord uit. Den Bosch- Omdat 1 december 1956 op een zaterdag viel, wilde de heer Van Litsen burg zijn jubileum op 3 december vieren. Op die datum had hij dan precies 25 jaar bij Heineken gewerkt. In bijzijn van zijn familie speldde de heer Scheltema hem op deze dag het goud op. De jubilaris is, na functies op diverse afdelingen gehad te hebben, sinds 1978 werkzaam als administrateur interne dienst. In de Cambrinuskelder stelde de heer Veen onder meer vast dat de heer Van Litsenburg zich in alle door hem beklede functies voor 100 heeft ingezet. Alle opdrachten zijn door hem picobello uitgevoerd. Tot slot van zijn toespraak overhandigde de heer Veen de personeelscadeaus, waaronder een draagbaar t. v.-toe stel. Vervolgens trad een groep trimmers, gevormd door leden van enige trimclubs en Heineken mede werkers, naar voren. Anekdotes van de heer De Vaan en gezang van de trimgroep wisselden elkaar af. Met een omgehangen sportdas moest de heer Van Litsen burg op muziek van André van Duin een trimpolonai- se door de ontvangstruimte doorstaan, alvorens zijn dankwoord te kunnen uitspreken. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 25