Bi HHHiültim F.C. Verhoeven Afscheid J.van Wielen Th. H.L. Vóórhaar Afscheid B. Lamboo Den Helder- Toen de heer B. Lamboo, marine-verte genwoordiger bij de afdeling duty freede wens te ken nen gaf per 1 december gebruik te willen maken van de Overbruggingsregeling, werd al spoedig duidelijk dat 'zijn' marine hem niet zo maar zou laten vertrekken. Binnen de marine nam men het initiatief tot het hou den van een afscheidsreceptie. Deze vond plaats op 13 november in 't Huys "Tijdverdrijf' in Den Helder. Namens Heineken waren hierbij de heren Bolthof, Muyres, Brandt, mevrouw Ketting en collega-mede werkers van export aanwezig. Onder grote belangstel ling werd bij monde van Ltz. 1J. Degenhart uiting ge geven aan de bijzonder grote waardering die voor de wijze van werken van de heer Lamboo bij de marine bestaat. Onder de vele cadeaus die werden aangebo den, vormde een vakantiereis naar Spanje voor de heer Lamboo en zijn echtgenote het hoogtepunt. Een cabaretgroep, samengesteld uit de adelborstopleiding, had speciaal voor de heer Lamboo een programma ge maakt. Voorts werden van diverse schepen die buiten gaats waren, vele brieven en telegrammen ontvangen. Temeer daar het niet veel voorkomt dat afscheid geno men wordt temidden van afnemers, was dit een unieke bijeenkomst. Den Bosch- Op 5 november werd de heer Verhoeven met echtgenote ontvangen door de heer Jellema, omdat hij precies 25 jaar geleden bij Heineken in dienst trad. Hierbij waren de heren Aarts, De Groot en Visseren aanwezig. De heer Jellema speldde de jubilaris, die eerste medewer ker export bij de expeditie is, het goud op. Tijdens de receptie in de overvolle Cambrinuskelder sprak de heer De Groot als enige. Hij stelde vast dat de heer Verhoeven een 'waterman' is en dat deze mensen van practical jokes houden. Na hiervan enige voorbeelden uit de Heinekentijd te hebben opgesomd, bestem pelde hij de heer Verhoeven als een prettige collega en een goede expeditieman. Voorts vermeldde hij dat de jubilaris vroeger lid is geweest van een zangkoor. Tot slot overhandigde hij een schrijfmachine als cadeau van het gezamenlijke personeel. Hierna voerden de collega's, in voetbal- en biertenue gestokeneen zang - show op over het doen en laten van de jubilaris bij Heineken. Deze zanghulde werd besloten met het overhandigen van een symbolisch horloge, waarin een echt horloge was verborgen. Amsterdam- Op maandag 7 december werd de af scheidsreceptie gehouden van de heer J. van Wielen, omdat 'Ome Jan' per 31 december met pensioen zou gaan. De heer Van Wielen is begonnen als chauffeur bij de Amstel Brouwerij en werd later heftruckchauf feur. De laatste jaren is hij chauffeur van de postkamer op het Weteringplantsoen geweest. Met zijn echtgeno te, twee dochters en schoonzoons werd hij ontvangen door de heren Van Rosmalen, Van Kerkwijk, Hout kamp, Bolthof en mevrouw Ketting. Vervolgens vond in de Kuiperij een drukbezochte receptie plaats. Allereerst sprak de heer Van Rosmalen. Tweede spre ker was de heer Houtkamp. Hij noemde de scheiden de Ome Jan een harde werker, die altijd voor iedereen klaar stond. Tot slot van zijn toespraak overhandigde hij een enveloppe met inhoud als personeelscadeau. Voorts spraken de heer Van den Berg als afgezant van de Biljartvereniging en de heer Kaay namens de Wie lerclub. Beiden deden hun woorden vergezeld gaan van een enveloppe. Hierna namen de vele aanwezigen de gelegenheid graag te baat de heer Van Wielen voor de komende jaren alle goeds toe te wensen. Den Bosch- In verband met het feit dat de heer Vóórhaar op 5 november 25 jaar in dienst was, werd hij op 20 november door de heer Scheltema ontvangen. De heer Vóórhaar werd hierbij vergezeld door zijn echtgenote en kinderen. Na het officiële gedeelte, waarbij de enveloppe en de speld werden overhandigd, vond de receptie in de Cambrinuskelder plaats. Op verzoek van de heer Vóórhaar zou op informele wijze worden gesproken. Daarom gaf de heer Leenman na een korte inleiding te kennen dat het 'Bossche Vetspuiterskoor' bereid was gevonden op te treden. Dit optreden zou steeds onder broken worden door een opsomming van een van de wereldrecords die de jubilaris volgens de sprekers be zat. Dit heeft geleid tot uitgave van 'The Heineken Book of Records'. Dit standaardwerk werd na deze bijzondere zanghulde overhandigd opdat die records, waaronder het feit dat hij de kleinste man van Heineken is, voor het nageslacht bewaard zouden blij ven. Namens het personeel kreeg hij vervolgens een symbolische kleurencamera, waarin een enveloppe met bijdragen zat verborgen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 24