G.H. Dros A. Noorbeek f800, T. Rozema P. Valentijn f350,- A.L. van den Bergh v W.P. van Steijn mË? Jl A. Plugge A.M. Oskam f400,- H.J.W. van der Bijl A.J.M. Vloeimans C.J.M. Klaver Zoeterwoude f950,- Het idee van de inzenders, die werkzaam zijn in het dienstgebouw, heeft betrekking op de tankreini ging. Door het invoeren van een tijdbewaking per stij gleiding gaat minder reinigingsmateriaal verloren uit de dissol vinetank. Ook hebben zij voorgesteld een storingsschakelaar op de persleiding van de reini- gingsretourpomp te plaatsen. Hierdoor worden de reinigingstanks volledig leeggetrokken. De heren Rozema en Valentijn, werkzaam bij de energiedienst, hebben voorgesteld de vlinderklep- pen van de Pelletreactoren te verplaatsen en drie ex tra vlinderkleppen te monteren. Dit voorkomt het verdraaien van de stelen van de vlinderkleppen. Zoeterwoude Het voorstel van de heer Van den Bergh (werkzaam bij de werkplaats voor meet- en regeltechniek) be treft de drukschakelaars van de pasteurs. Door het meetgebied van de pasteurs terug te brengen kun nen de drukschakelaars nauwkeurig worden inge steld op de vereiste temperatuur. Zij kunnen nu minder gevoelig worden afgesteld. Hierdoor scha kelt de pasteur op de juiste temperatuur uit en kan dit uitschakelen niet meer beïnvloed worden door uitwendige omstandigheden. Zoeterwoude f275, De heren Van Steijn en Plugge (storingsdienst) heb ben voorgesteld een stuk slang in de veren van de six pack machines aan te brengen. Hierdoor wordt breuk van de veren voorkomen. Bunnik f405, De heer Oskam, medewerker van de afdeling ver pakken, heeft het idee ingediend bij de krimpstraat van col. VI een lekplaat aan te brengen onder de aanvoerbaan van de afgevulde B3 potten. Hierdoor lekt erbij breuk geen sap op dozen welke onder de pottenaanvoerbaan doorlopen. Per etmaal worden hiermee circa 100 dozen bespaard. Zoeterwoude Dit idee heeft betrekking op de slijtstrippen bij de inloop van de vullers van col. I, die nogal aan slijtage onderhevig zijn. De heer Van der Bijl (afdeling sto ringsdienst) heeft voorgesteld deze strippen te ver vangen door een ander soort slijtstrippen. Ook tij dens de produktie kunnen deze zeer snel worden uit gewisseld. Den Bosch f250,- Door sneeuw en ijs in de kratten ontstaan in de win ter vaak problemen met de binnenland-colonnes. Door breuk en vastgevroren flessen ontstaat embal- lageverlies. Het idee van de heer Vloeimans (botte larij) omvat het plaatsen van een sproeikop boven de krattenbaan. Deze sproeikop wordt gevoed met het warme afvalwater van de krattenspoelmachines. De eerder genoemde problemen nemen hierdoor af. Zoeterwoude f250,- Het idee van de heer Klaver (afdeling brouwen) heeft betrekking op het besparen van water bij de kiezelgoerstofafzuiginstallatie. Bij de voorgestelde voorziening is het mogelijk op eenvoudige wijze te controleren of de installatie na gebruik volgens voorschrift is afgesloten. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 23