Goede ideeën hoog beloond Laatste kwartaalprijs uitgereikt ffi iiimilliHIH krimpoven. Door deze ver lenging blijven de krimpfo- liehoezen (die als verpak king dienen voor pallets met dozen export bier) niet meer achter de geleider ha ken. Hierdoor wordt scheu ren van de hoezen voorko men. Voor de heer van der Meer, die in de emballage afdeling werkt, was het de eerste keer dat hij een idee heeft ingezonden. Hij had ook niet verwacht dat dit zo'n grote besparing zou opleveren. Een beloning van f 1.725,- ging vervolgens naar de heer J.P. Mollenbrok, die al De heren D. Barnhorn (links op de foto) en P. Struiksma (rechts) van de afdeling brouwen te Zoeterwoude waren eind oktober door het lot aangewezen als winnaars van de vierde en laatste kwartaalprijs van de Heineken Ideeënbus jubi leumwedstrijd. Beiden hebben al meerdere malen, maar nog niet eerder tezamen, een idee ingezonden. Om de prijs in ont vangst te nemen, waren zij op 11 november aanwezig in de Koperen Ketel in Zoeterwoude. Ir. R. W. Welmers reikte hen aldaar de geldwaarde van het klompje goud uit. De winnaars hadden namelijk de voorkeur gegeven aan een bedrag in geld boven een 'echt' klompje goud. Tevens overhandigde hij hen symbolisch een imitatiegoudstaaf. V.l.n.r. de heren Pijtak, Scheltema en Ekers. Op twee vestigingen heb ben onlangs de respectieve bedrijfsleiders hoge belo ningen kunnen uitreiken voor een goed idee. In Den Bosch was het de heer H.H. Ekers, controle kameroperator van de afde ling verpakken, die een be drag van f 1.250,-door ir. C. Scheltema overhandigd kreeg, alsmede een radio cassetterecorder. Het idee van de heer Ekers was even simpel als doeltreffend. Het betreft het verkleinen van de stickers die op de pallets worden geplakt. Door op de rol van de stickermachi- Nu de laatste trekking van de laatste kwartaalprijs heeft plaatsgevonden, heeft de C.I.B.C. de balans opgemaakt van de ideeën die hebben meegedongen naar een van de vier kwartaalprijzen. Dit waren ideeën die niet in eerste in stantie door de PIBCzij n afgewezenIn totaal zij n er, tot 15 oktober 1981888 ideeën ingezonden die voor een verde re behandeling in aanmerking kwamen le trekking 1981 2e trekking 1981 3e trekking 1981 4e trekking 1981 Prijs: Parijs-reis Prijs: Racefiets Prijs: Londen-reis Prijs: Klompje goud 269 ideeën 173 ideeën 190 ideeën 256 ideeën In 1980 bedroeg het aantal ideeën dat voor verdere afhan deling in aanmerking kwam 807. De tot nu toe ingezonden ideeën in 1981 staan, bezien in het licht van de grootte der beloningen, op een hoog peil ten op zichte van 1980, als men vergelijkt dat: - in 1980 de hoogste beloning f4.725,- bedroeg - in 1981 uitgereikt zijn: 3 beloningen van f 10.000,- (het maximale bedrag) 2 beloningen van ruim f 9.000,- 2 beloningen van ruim f 6.000,- bijna 20 beloningen van f 1.500,- tot f 4.000,- Uit de resultaten blijkt wel dat het afgelopen jubileumjaar van Heineken Ideeënbus bijzonder succesvol is geweest, zo wel voor de inzenders als voor ons concern. ne twee- of zelfs viermaal de tekst te zetten en de 11 cm lange stickers vervolgens door te snijden, wordt jaar lijks een behoorlijk bedrag op het dure stickerpapier gespaard. Ir. R. W. Welmers reikte op 1 december aan twee idee- ëninzenders in Zoeterwou de een hoge beloning uit. Allereerst werd de heer J.J.M. van der Meer be loond met een bedrag van f 2.050,- voor zijn idee. Dit idee heeft betrekking op het verlengen van de geleider van de rollerbaan achter de meerdere keren voor inge zonden ideeën beloond is. De heer Mollenbrok, die werkzaam is bij de storings dienst, heeft zijn beloning gekregen voor zijn idee om de sproeiventielen van de lijmkoppen op de dozen- sluitmachines te vervangen. Met behulp van een t-stuk aan de lijmkop wordt de lijm nu niet meer gesproeid maar geleid op de doos. Dit levert een geringe lijmbe- sparing en een aanzienlijke luchtbesparing op. Boven dien heeft dit minder pro- duktiestoringen tot gevolg. V.l.n.r. de heren Mollenbrok, Van der Meer en Welmers.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 22