H.W. van d Heeft pas rust als hi; 1 Al twintig jaar interesseert de heer Van Ier de Nederlandse luchtvaart. Sinds een vijftal jaren be a|r artikelen en boeken. Een meer tijd er het op schaal nab u a Van den Biggelaar in zijn hobbyka mer. Rechts op de grond de Fokker F Vila. Er zijn drie manieren om een model vliegtuig te bouwen. Je kunt een bouwdoos kopen en binnen drie we ken een vliegtuig in elkaar zetten. Je kunt je ook een bouwdoos aanschaf fen waarmee je een houten toestel kunt maken. Hiermee is dan circa vier maanden gemoeid. De derde moge lijkheid is het verzamelen van maatte- keningen van een origineel vliegtuig om hiervan, exact op schaal, een mo delvliegtuigje te vervaardigen. De heer H.W. van den Biggelaar, werk zaam in de bottelarij te Den Bosch, houdt zich bezig met deze laatste ma nier. "Voor een modelbouwer is het eigenlijk een ongewone tak van mo delsport", geeft hij zelf toe. "De ande re leden van modelvliegtuigclub De Hawks uit Vught doen het dan ook niet zo. Maar dat komt omdat het er bij hen alleen om gaat wedstrijden te vliegen met radiografisch bestuurde vliegtuigjes. Ik ben daarin niet zo geïn teresseerd. Voor mij is het vervaardi gen van een schaalmodel het doel op zich. Daarnaast moet het ook goed kunnen vliegen. Als ik dit inderdaad heb weten te bereiken, gaat het de kast in. Vooral omdat ik met elk vliegtuigje zo lang bezig ben geweest, vind ik het zonde aan te moeten zien hoe het een paar rondjes vliegt om dan ergens te gen aan te botsen en defect op de grond te belanden". Wijze van werken Op de wijze zoals de heer Van den Biggelaar het doet, gaat er inderdaad enige tijd voorbij voor een door hem gebouwd model klaar is. Dat blijkt wel uit het feit dat hijsinds hij in 1976 met het bouwen begon, 'pas' vier exempla ren heeft gebouwd. Hij gaat namelijk als volgt te werk. Als zijn oog valt op een artikel waarin een foto is opgeno men van een vliegtuig dat zijn belang stelling opwekt -zijn voorkeur gaat uit naar types van een bouwjaar tot 1960- begint hij met het verzamelen van maatschetsen van het originele vlieg tuig. Dit is niet altijd even eenvoudig. "Als ik die gegevens nergens kan krij gen, zoek ik in het luchtvaartregister op of het vliegtuig aan een museum of een particulier behoort. Indien moge lijk, ga ik daar dan naar toe om zelf de maten op te nemen", vertelt de heer Van den Biggelaar over zijn werkme thode. Alles wat nodig is om de juiste gege vens te verkrijgen van de afmetingen en constructie van het desbetreffende vliegtuig wordt ter plaatse uitgevoerd. Aan de hand van deze cijfers dienen dan diverse tekeningen te worden ge maakt. "Toen ik ermee begon, wist ik nog helemaal niet hoe het eigenlijk moest. Ik heb het mezelf aangeleerd. Maar tekenen is altijd ook een hobby van mij geweest, dus dat gevoel voor verhoudingen had ik al". Het is nood zakelijk dat de tekeningen zeer nauw keurig zijn. Schaalmodelbouw wijkt namelijk maximaal slechts 3 af van de oorspronkelijke bouw. Ook in het geval dat hij wel schetsen heeft weten te verkrijgen, dienen deze dus goed gecheckt te worden. Met behulp van een tabel, speciaal afgestemd op de modelbouw, kan een profiel gemaakt worden door middel van het kiezen van een bepaalde cijferformule. Hier mee verkregen cijfers geven later aan waar precies op papier punten gezet moeten worden. De verbinding van punt tot punt levert tenslotte de lijn op van de doorsnede of dwarsdoorsnede van een onderdeel. Altijd bezig Het spreekt voor zich dat het verzame len van al deze gegevens zeer veel tijd vergt. Gedurende de wintermaanden is de heer Van den Biggelaar dan ook vaak 's avonds op zijn zolderkamer, omgetoverd tot hobbyruimte, te vin den. Als hij vroege dienst heeft gehad, is de heer Van den Biggelaar 's mid dags om 3 uur thuis. Na eerst een kop je koffie gedronken te hebben, gaat hij dan naar boven. "Als ik tijd heb, ten minste. Mijn gezin en het huishouden mogen er natuurlijk niet onder lijden. Ook knutsel ik wel eens 's avonds als ik de gelegenheid heb". Maandenlang is hij met de voorbereiding bezig en dan ineens staat er een model op tafel. "Het berekenen van alle maten neemt nu eenmaal de meeste tijd in beslag. Als je dat achter de rug hebt, is het bouwen niet zo moeilijk meer. Dat kun je in twee weken hebben gedaan". Laatste model Op het moment is de heer Van den

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 16