Francis Tjaarda ,,Als vrouw heb je veel voordelen tor -«* Sinds augustus 1977 werkt Francis Tjaarda bij Heineken in Amsterdam. Ze begon als secretaresse van het hoofd van de concernstafdienst public relations. Na de splitsing van deze con cernstafdienst in twee afdelingen (con- cern-pr in Amsterdam en pr-Neder- land in Zoeterwoude) heeft ze een an dere functie. Zij is nu pr-medewerk- ster, o.a. belast met perszaken. Vooral intern heeft men er wel even aan moe ten wennen dat de voormalige secreta resse ineens stafmedewerkster werd. "Het is bij ons concern al vrij uitzon derlijk dat je als vrouw een bepaalde positie hebt", verklaart Francis. "Bo vendien denk ik dat in mijn geval de ac ceptatie iets meer moeite heeft gekost, omdat ik aanvankelijk secretaresse was. Wat externe relaties betreft, vind ik het alleen maar een voordeel om vrouw te zijn. Ik kan bijvoorbeeld nog eens tegen een journalist zeggen dat als ik een artikel niet begrijp, waarschijn lijk ook krantenlezend Nederland er weinig van zal snappen". Aangezien er in Nederland wel meer vrouwelijke pr- functionarissen zijn, kijken journalis ten er niet gek van op door een vrouw te woord te worden gestaan. "Zolang ik mijn zaken goed afhandel, maakt het voor hen geen enkel verschil. Ze accepteren je dan voor 100%Als je el kaar complimentjes gaat maken, zit je natuurlijk op het verkeerde spoor". Een vak Francis ziet het zelf als voordeel dat ze niet persé 'hoger-op' wilde. Ze had een leuke secretaressebaan, waarbij ze kleinere en grotere zaken zelfstandig kon afhandelen. Zo was zij bijvoor beeld secretaris van de Commissie Opening Zoetermeer. Met perszaken was ze al enigszins vertrouwd doordat ze een kamer deelde met de perschef van Heineken en hem tevens assisteer de. Tijdens zijn afwezigheid ving ze vragen van journalisten op en zorgde ervoor dat ze goed beantwoord werden. "Ik ben er eigenlijk vanzelf in gerold", zegt Francis over haar huidige functie. "Ik had wel een korte pr-cur- sus gevolgd, maar dat was om iets meer over het vak te weten te komen. Public relations is tenslotte een vak. Natuur lijk heb je vaker een bijeenkomst dan een andere afdeling. Maar dat is puur zakelijk. Je bent aanwezig voor het be drijf. Je werk op kantoor blijft daarbij gewoon liggen. Ook op onze afdeling moet grondig en hard worden ge werkt!" Nieuwsgierig Van een vaste dagindeling is geen spra ke. Het lezen van een aantal grote dag bladen behoort tot haar vaste ochtendwerkzaamheden. Hieruit ver spreidt zij artikelen op internationaal- en concerngebied die intern ook voor anderen van belang kunnen zijn. Ver der kan zij weinig plannen omdat één telefoontje van een journalist vaak tot zeer drukke en onmiddellijk de aan dacht opeisende werkzaamheden kan leiden. Tevens behoort het mede-orga niseren van de aandeelhoudersverga dering en de persconferentie bij het verschijnen van het jaarverslag tot haar taak. Het is vooral belangrijk te weten wat voor zaken binnen èn buiten onze onderneming spelen om bedacht te zijn op eventuele persvragen. Een van Francis 'eigenschappen -"ik ben uitermate nieuwsgierig"- komt hierbij zeer goed van pas. "Nu ben ik altijd al nieuwsgierig van aard geweest, maar in dit vak is het een voordeel. Je moet het wel zijn." Naast de gebruikelijke be sprekingen met de heer Kappelle en de wekelijkse pr-vergaderingen met de af deling, worden regelmatig ook ge sprekken gevoerd over Europese za ken. Allerlei zaken die binnen de Europese Gemeenschap aan de orde zijn, worden dan behandeld. "Als wij weten dat er ergens iets gaat gebeuren, dat vragen van de pers kan oproepen, ga ik me er op voorbereiden. Eigenlijk net als bij de presentatie van het jaar verslag. Je verdiept je in het onder werp en beziet het kritisch alsof je zelf journalist bent. Aan de hand daarvan kun je een lijst met vragen opstellen die je intern kunt laten beantwoor den". Uiteraard komt het voor dat journalisten niet op die desbetreffende zaak inhaken. "De voorbereiding is in ieder geval niet voor niets geweest", vindt Francis. "De public relations-af- deling wordt door velen vaak als vraag baak beschouwd en dan is het prettig als je veel weet". Privé Hoewel blijkt dat Francis zich met veel enthousiasme in haar werk inleeft, kan 15 ze er toch ook goed afstand van ne men. "Gelukkig wel. Ik vind mijn pri- véleven nu eenmaal ook erg belang rijk. Ik ben niet iemand voor wie het werk 150% van zijn leven inneemt". Maar het is niet zo dat zij in haar vrije tijd geenszins meer aan Heineken wil denken. "Ik heb een enige baan, dus praat ik er thuis ook graag over. Bo vendien is Heineken een bedrijf waar veel gebeurt. Het leeft echt voor me. Als ik een paar dagen niet op kantoor ben geweest, bel ik iemand op om te horen hoe het met sommige zaken is afgelopen. Ook zie ik regelmatig colle ga's in mijn vrije tijd. Niet omdat het collega's zijn, maar omdat ze in de loop der tijd vrienden zijn geworden. Want ik vind dat er veel gezellige mensen bij Heineken werken. We gaan dan gol fen, hockeyen of gewoon borrelen. En het is heus niet zo dat we dan uitslui tend over het werk praten". Gezelligheid Uit de voorgaande woorden blijkt al dat sociaal contact en gezelligheid een grote plaats innemen in het leven van Francis. "Ik ben gek op mensen en vind het leuk hen om me heen te heb ben". Borrelen met en lekker koken voor anderen zijn bij haar dan ook fa voriet. Ook houdt ze van sporten en het borduren van merklappen. Al heeft ze het laatste jaar daarvoor niet zoveel tijd gehad in verband met het vele huiswerk dat de uitgebreide pr- cursus van de Vereniging voor Public Relations en Voorlichting N.G.P.R. met zich meebracht. Nu is ze daar bijna vanaf omdat in februari de ruim een jaar durende cursus zal worden afge sloten. Ook in haar functie staat het onderhouden van contacten centraal. "Dat vind ik heerlijk, temeer daar ik nu mijn eigen contacten heb en niet langer een verlengstuk ben van mijn baas". Waarmee ze niet bedoelt te zeg gen dat ze geen secretaresse meer zou willen zijn. Ook in die positie heeft zij het bij Heineken zeer naar haar zin ge had. "Ik denk dat het sterk afhankelijk is van je werk en van je baas, maar het kan leuk zijn. Je moet laten zien wat je kan. Dat geldt voor iedere functie. Maar het belangrijkste om op prettige wijze te kunnen werken, is ervoor te zorgen dat je jezelf blijft!" IHiimilli HB3 I r.v -v a uy jT.v. V&T+: AT.V.'+

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 15