Resultaten van het lezersonderzoek komt goed uit de bus Alle medewerk(st)ers van ons concern krijgen Vers van 't Vat thuisgestuurd. Een ie der heeft uiteraard een mening over zijn of haar personeelsblad. Aangezien het al lang geleden is dat er een lezersonderzoek is geweest, was de huidige mening niet bekend bij de redactie en de redactiecommissie van Vers van 't Vat. Om er achter te komen hoe men over ons blad denkt, wat men zou willen veranderen en welke suggesties men heeft, is onlangs in overleg met de afdeling marketing onderzoek een lezersonderzoek gehouden onder de medewerk(st)ers van ons concern. Misschien heeft u zelf ook een enquêteformulier toegezonden gekregen en ingevuld aan ons geretourneerd. Voor uw medewerking dan nog onze dank. Een zeer grote groep is echter niet aangeschre ven. De enquête is namelijk steekproefsgewijs gebeurd. Om een representatief beeld te krijgen van wat er leeft onder de lezers, is een a-selecte steek proef getrokken. Dat wil zeggen dat in dit geval elk 30e adres uit het adressen bestand van Vers van 't Vat is gelicht. Het totale bestand telt circa 7800 ont vangers, inclusief niet-personeelsle- den. Nadat deze externe namen ver wijderd waren, resteerden 266 namen van Heineken medewerk(st)ers. Zij hebben allen het verzoek gekregen zo vriendelijk te zijn aan ons onderzoek mee te werken en ons het enquête-for mulier -anoniem- terug te zenden. Door de afdeling marketing onder zoek was becijferd dat het onderzoek voldoende representatief zou zijn als 40 van de ondervraagden het for mulier zou retourneren. 67 heeft dit gedaan. 83 van dit percentage werd gevormd door mannen, 17 door vrouwen. Voor alle ondervraagden, die nieuws gierig zullen zijn naar de uitslag, en voor hen die geen formulier hebben gekregen, laten wij hieronder een sa menvatting van de resultaten volgen. Het lezen Ruim 90 van de ondervraagden zegt het blad altijd te lezen. Geen der on dervraagden geeft te kennen het blad nooit te lezen. Als reden om het niet altijd te lezen noemt men vooral 'geen tijd' (7%) en 'geen/te weinig nieuws in het blad' (3%). Zo'n 70 leest Vers van 't Vat helemaal of voor het groot ste gedeelte. Slechts een enkeling kijkt alleen naar de plaatjes. Verder blijkt dat regelmatig ook anderen (voorna melijk familieleden) ons personeels blad lezen of inkijken. Bij 30 ge beurt dit altijd en bij 60 wel eens of vaak. Uitvoering De opzet en uitvoering worden over het algemeen positief beoordeeld. Cir ca 80 vindt de opzet goed. Een der de van dit percentage vindt de huidige opzet bovendien beter dan de vorige. Over de verhouding tekst-foto's en het taalgebruik is 90 van de ondervraag den tevreden tot zeer tevreden. De lengte van de verhalen wordt echter door 40 aangemerkt als 'te lang'. 8 van deze groep leest deze 'lange' verhalen dan ook niet. Ook het aantal pagina's en de verschijningsfrequentie worden door zo'n 80 als juist vol doende beoordeeld. Op de vraag of men de voorkeur zou geven aan Vers van 't Vat in zijn huidige vorm of aan een minder mooi maar actueler blad dat eens in de veertien dagen ver schijnt, antwoordde 78 voor de hui dige vorm te kiezen en 18 voor een actueler blad. Wellicht zou dit laatste percentage hoger uitvallen, als men in de praktijk beide bladen had kunnen vergelijken. Er waren namelijk vol doende kritische noten en suggesties. Inhoud van het blad Rubrieksgewijs kon men aangeven of men een rubriek altijd, soms of nooit las en of men deze rubriek overbodig vindt of niet. Bedrijfsnieuws: 74 al tijd, 16 soms, 1 nooit. Hierbij werd vooral de opmerking gemaakt dat men dit een goede manier vond om op de hoogte te blijven van datgene dat er binnen ons concern gebeurt. Jubileum en afscheid: 65 altijd, 22 soms en 4 nooit. "Goede ru briek; hoort er echt bijvooral leuk als het een bekende betreft" Ideeënbus: 61 altijd, 24 soms en 4 nooit. "Interessant; werkt stimu lerend". Proost: 48 altijd, 31 soms en 7 nooit. "Leuk". Verenigingsnieuws: 42 altijd, 37 soms en 9 nooit. "Leuk". Eén uit 6-duizend: 42 altijd, 36 soms en 6 nooit. "Vooral aardig al het een bekende betreft". Hobbyverhaal: 41 altijd, 35 som en 7 nooit. Vaak afhankelijk var het onderwerp en het kennen van ie mand of deze rubriek wordt gelezen. Buitenlands nieuws: 34 altijd, 43 soms en 8 nooit. Hiervoor gelder dezelfde opmerkingen als bij be drijfsnieuws. Vatvaria: 30 altijd, 31 soms en 22 nooit. "Alleen leuk voor de liefheb bers; wel aardig maar de puzzels zijn tc gemakkelijk". Parlant du vin: 24 altijd, 37 soms. 25 nooit. Deze rubriek, wordt voor al als 'te technisch, te lang en te speci fiek' aangemerkt. De nieuwe artikelenreeks over d< werkzaamheden van een bepaalde af deling wordt door ruim 60 positiel beoordeeld. 14 vond het matig, IC had het niet gelezen, 7 had het niet opgemerkt en 1 vond hel slecht. Wat mist u? Slechts 36 ondervraagden gaven ant woord op deze vraag. Doorgaans mis te men dan informatie over de eigen afdeling of vestiging. Conclusie We mogen concluderen dat ons per soneelsblad qua uiterlijk en inhoud over het algemeen positief wordt be oordeeld. Uiteraard zijn er uit het on derzoek bepaalde wensen en kritische noten naar voren gekomen. Over deze suggesties, of zij te verwezenlijken zijn en op welke manier, zullen wij ons in tern beraden. Al zal de aanpassing van het blad wellicht op een geleidelijke en niet in het oog springende wijze ge schieden: wij zullen in ieder geval re kening houden met de wensen van on ze lezers. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 14