DANK U Afscheid Mw. J.M.H. Mets Afscheid B. Hammer Afscheid J. Puts R. Koppenol Rotterdam- Op 30 oktober nam mevrouw Mets na een diensttijd van 38 jaar bij de afdeling export transport te Rotterdam afscheid van Heineken. Temidden van een groot gezelschap, waaronder de heren Drost en Bur ger, betrad mevrouw Mets onder luid applaus de bom volle Raadskelder. Hier hadden zich inmiddels vele belangstellenden uit Rotterdam, Amsterdam en Zoe- terwoude verzameld. De heer Burger opende de bij eenkomst met woorden van dank en grote waardering en deelde op komische wijze mede, dat op verzoek van Annie het afscheid een informeel karakter diende te hebben. Onder grote hilariteit overhandigde hij een geluidsband van veertig personen die graag wat wilden zeggen met daarbij een magazijn met veertig dia's van de sprekers. Met een kort maar welgemeend woord overhandigde de heer Aanen een hobby-loeplamp en een wandkleed, dat nog voltooid moest worden. Hel len van Vliet sloot de rij van sprekers met een toepas selijk gedicht. Nadat mevrouw Mets met een kort en origineel dankwoord met behulp van een minispan- doek alle aanwezigen hartelijk had bedankt, vond een geanimeerde receptie plaats. Hattem- Op 30 oktober heeft de heer Hammer in ver band met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afscheid genomen van Heineken, waar hij in dienst trad op 1 maart 1960 bij de vestiging Van Olffen te Hattem. De heer Hammer, die in gezelschap was van zijn vrouw, dochter en twee kleinkinderen, werd ontvangen door de heren Goos, Zwaagstra en Van Giessen. Op deze ontvangst volgde een drukbezochte receptie. Hier nam de heer Zwaagstra het woord. Hij liet in het kort de loopbaan van de heer Hammer de re vue passeren en bedankte hem voor alles dat hij in zijn functies voor Van Olffen heeft gedaan. Hierna werd de heer Hammer, die werkzaam is bij het bedrijfsbu reau, gekozen tot Zwarte Kip-man van het jaar, waar bij hij symbolisch een Zwarte Kip-speld kreeg opge speld. Na het dankwoord van de heer Hammer maak ten velen van de gelegenheid gebruik om afscheid van hem te nemen, waarbij diverse cadeaus en bloemen werden aangeboden. Zoeterwoude- Ter gelegenheid van zijn afscheid werd op 30 oktober de heer Puts ontvangen door de heren Welmers, Uylenhoet, Verschure en Hofhuis. Ruim 39 jaar heeft de heer Puts bij Heineken gewerkt, waarvan circa 13 jaar in Indonesië. Tijdens de zeer druk be zochte receptie waren vele oud-bekenden uit het bui tenland aanwezig. De heer Welmers nam als eerste het woord. Hij liet de loopbaan van de heer Puts de revue passeren, met het accent op de persoon Puts. Als vol gende spreker trad de heer Verschure naar voren. Ook hij belichtte de carrière van de scheidende projectlei der van de technische dienst. Hij deed dit aan de hand van een album, dat speciaal samengesteld was zodat het dienstverband ook visueel was weergegeven. Ver volgens bood hij als personeelscadeau een mooie fiets aan. Tevens kreeg de heer Puts een sculptuur, ge bouwd uit alle onderdelen van verpakkingsmachines als symbool voor de aandacht die hij hieraan heeft be steed. De heer Puts is namelijk specialist op het gebied van verpakkingsmachines. Tot slot sprak de heer Prins enige woorden namens de contactgroep. Zoeterwoude- Hoewel de heer Koppenol zijn 25-jarig jubileum al in Kaduna had ge vierd (waarover wij u in nr. 8/1981 bericht ten), wilde hij het tijdens zijn verlof in Ne derland op 7 oktober nog eens overdoen te midden van vrienden en collega's. Tijdens de receptie in de kantine noemde de heer Bolk dit verheugend in een tijd waarin velen kiezen voor een alternatieve vie ring. Vervolgens sprak de heer Jonker. Hij liet de loop baan van de heer Koppenol de revue passeren. In dienst getreden als onderhoudsmecanicien, werd hij al snel uitgezonden naar Lagos, Kaduna en Aba. Hier heeft hij ongeveer de helft van zijn diensttijd doorge bracht. Spoedig werd hij bij de afdeling technische op leidingen betrokken. Voor de jubilaris was het altijd een uitdaging iets nieuws te ondernemen. Aan het eind van zijn toespraak speldde hij de jubilaris de speld op. Hierna sprak de heer Van Meel. Hij bedankte me vrouw Koppenol die ook een grote rol had gespeeld, al had ze geen salaris verdiend. Hij noemde hen aardige, hartelijke mensen en overhandigde als personeels cadeau een grote tuinstoel. Hierna bedankte de heer Koppenol allen. Zie verder op pag. 28 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 25