Afscheid E. de Guliker Afscheid T.E.H. Haggenmacher m Afscheid G.E. Kleingeld Afscheid J. van Gurp 's Hertogenbosch- Op 27 oktober werd de heer De Guliker met echtgenote ontvangen door de heer Stomp omdat hij per 1 november na ruim 36 dienstjaren in de wachtgeldregeling is opgenomen. Hij nam als montagespecialist van H.T.B. afscheid in 's Hertogenbosch, waar hij sinds 1966 werkzaam was. De eerste spreker op de receptie in de Cambrinuskelder. de heer Stomp, bedankte de heer De Guliker onder meer voor zijn grote inzet waar ook ter wereld. Hierna sprak de heer Hol. Hij zei dat de scheidende geen lange toespraak wenste. Gezien zijn vele buitenlandse uitzendingen (hij was betrokken bij de nieuwbouw van brouwerijen in een groot aantal landen), was het toch nodig enige aandacht aan de carrière van de heer De Guliker te besteden. Hij overhandigde voorts een grasmachine, een schaakcomputer en nog enkele andere cadeaus waarbij ook mevrouw De Guliker niet werd vergeten. Hierna voerden de heren De Vaan en Willemsen vermomd als HTB-montagespecialist een act op, die gewijd was aan de Bossche periode van de heer De Guliker. Tot slot hiervan kreeg hij een collage van een legkeldertank aangeboden. Vervolgens sprak de heer De Guliker enige dank- en afscheidswoorden. Zoeterwoude- Op 28 oktober werd de heer Haggen macher vergezeld door zijn huisgenote, zijn dochter en schoonzoon op de brouwerij ontvangen ter gelegen heid van zijn afscheid. Na 28 dienstjaren was de tijd voor zijn pensionering aangebroken. Tijdens de recep tie in de Van Swietenkamer sprak de heer Ten Brug gen Cate de scheidende consultant toe. Hij memoreer de hoe de heer Haggenmacher, Hongaar van geboor te, in Hongarije mede-eigenaar van een brouwerij was. Na de oorlog was hij via Zwitserland uitgeweken naar Nederland, waar hij bij Amstel in dienst trad. Al 40 jaar is hij dus brouwer van beroep. Voorts noemde hij hem de meest bereisde man van Heineken omdat hij in korte tijd alle buitenlandse brouwerijen heeft be zocht. Tenslotte overhandigde hij hem twee etsen van een landschapje. Hierna sprak de heer Drost als een van de oud-Amstel collega's. Hij haalde herinneringen op uit de tij d dat ze samen op één kamer zatenHierna bedankte de heer Haggenmacher allen en wenste hen veel succes. Vanwege het grote aantal aanwezigen, begaf het gezelschap zich vervolgens naar de grote zaal van De Hooiberg om rustig afscheid te kunnen nemen. !S BÜHÜiHHB Zoeterwoude- De heer Kleingeld nam op 27 oktober afscheid van de brouwerij. Na de officiële ontvangst vond een receptie plaats in de Hooiberg, waar de heer Heineken en de directie aanwezig waren. De heer Kleiberg sprak als eerste de scheidende directiesecre taris toe. Een goede typering van hem vond hij het feit dat deze hem enkele weken voor het afscheid zijn ge hele dossier had overhandigd ten behoeve van een toe spraak. Aangezien hij toegezegd had slechts kort te spreken, beperkte hij zich voorts tot enkele details uit de loopbaan van de heer Kleingeld. Zo noemde hij hem de animator van de personeelsfeesten in Rotter dam, waarbij ook zijn vrouw optrad. Hierna overhan digde hij hem namens de directie een enveloppe. Ver volgens sprak de heer Van Es, die het betreurde dat de heer Kleingeld wegging. Na de overname van Amstel door Heineken was hem duidelijk geworden waarom dit niet andersom was gebeurd. "Dat moest wel als Heineken zulke mensen in dienst had als jij, met zo'n inzet en kennis van de organisatie". Nadat hij een de gelijke fiets als personeelscadeau aangeboden kreeg, sprak de heer Kleingeld een dankwoord. Tevens ver raste hij de aanwezigen met een geluidsfragment van de personeelsrevue uit 1961. 's Hertogenbosch- Omdat de heer Van Gurp per 1 november met pensioen zou gaan, werd hij op 30 oktober in het gezelschap van zijn echtgenote, door de heer Scheltema ontvangen. De heer Van Gurp werd na de officiële ontvangst met applaus en gezang begroet in de Cambrinuskelder. Als enige sprak hier de heer Römkens. Hij begon met vast te stellen dat de heer Van Gurp erg moedig is geweest om op 54-jarige leeftijd alsnog bij Heineken in 3-ploegendienst te komen werken. Dit heeft hij tot de laatste dag toe gedaan. Verder prees hij de inzet en werklust van de scheidende en stelde dat hij wat dat betreft een voorbeeld voor velen is geweest. De geldelijke bijdragen van het personeel waren verstopt in een Eurofles, verborgen in een bloemstuk, omdat de heer Van Gurp als hobby alle vreemde soorten flessen verzamelde, die hij bij zijn werk tegenkwam. Dat hij zo'n fles nog niet had, wist de heer Römkens zeker en omdat de heer Van Gurp veel met zijn echtgenote fietst, dacht hij dat de inhoud van deze fles goed besteed zou worden. Ook werden nog cadeaus van zijn eigen ploeg en zijn busmakkers overhandigd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 24