Horecagebieden Binnen de horecagebieden kent men geen postkamer als zodanig: afhanke lijk van de grootte van het horecage- vaak als een vraagbaak voor een ieder die wil weten of iets als drukwerk of briefpost verzonden moet worden, hoe met de buitenlandse pakketpost gehandeld moet worden en wanneer precies iets op de plaats van bestem ming kan zijn. Tevens zijn er vaak onverwachte zaken waarvoor de postkamermede werkers zich gesteld zien. Zoals het wegbrengen van expressebrieven en aangetekende stukken naar het hoofd postkantoor. het inpakken van pakjes, het vouwen van brieven of het inste ken van een grote hoeveelheid brieven in enveloppes. Op sommige vestig ingen moeten ook bijvoorbeeld de ideeënbussen geleegd worden. Het bijhouden van de publicatieborden, waarop ondermeer personeelsmede- delingen en jubileumaankondigingen worden geprikt, behoort ook tot de taak van de postkamer. In Zoeter- woude brengt men bijvoorbeeld ook telexen rond. In Bunnik, Den Bosch en Amsterdam vormt het beheer over kopieerappara ten een nevenactiviteit. Het is op de twee eerstgenoemde vestigingen zelfs zo dat bij de postkamer ook de repro grafie-afdeling is ondergebracht. De zorg voor het archiveren van alles dat bewaard moet worden maar geen plaats kan vinden binnen de afdeling waar het hoort én de inkoop en uitgifte van kantoorartikelen ligt ook bij het Bunnikse postpersoneel. Van postka mer kun je eigenlijk dan ook nauwe lijks spreken omdat deze afdeling een uitgebreide dienstverlenende functie heeft. Klaar voor de buitendienst in ZIWou bied houdt één medewerker zich be zig met inkomende en uitgaande post Advies Om de postbehandeling binnen ons bedrijf beter of goedkoper te laten verlopen, hebben enkele hoofden van postkamers nog enige raadgevingen: Deel de postkamer mede of post stukken, met name als het om een gro te partij gaat. als drukwerk of als brief verzonden moeten worden. Gebruik bij voorkeureen kleine che mise of een kleine enveloppe wanneer een brief opgevouwen kan worden. Zoals u uit het bovenstaande hebt kunnen lezen, wordt ook interne post ten behoeve van een andere vestiging aan de PTT meegegeven. Net als bij het vorige punt kan het gebruiken van kleine chemises een aanzienlijke be sparing op portikosten opleveren. Als u post klaar hebt liggen ter verzending, bewaar het dan niet tot de laatste postronde maar leg het direct in uw postbakje. Hoe eerder, hoe beter want des te meer tijd heeft de postkamer om de post te sorteren en verzendklaar te maken. Schrijf duidelijk uw naam als afzen der op chemises (gebruik geen initia len) en de naam van de geadresseerde. Met name uit Zoeterwoude komt het verzoek post voor deze vestiging van een kamernummer te voorzien. Dit nummer is te vinden in het landelijke telefoonboekje. Staat iemand hier niet Een vertrouwd beeld: de postbezorger in, vermeld dan in ieder geval de afde ling. Door de grootte van de vestiging is het voor de postkamermedewerkers niet mogelijk alle Zoeterwoudse me dewerkers van naam te kennen. Een juiste adressering bespaart altijd veel tijd, waarbij niet alleen de post kamer maar vooral afzender en gea dresseerde baat hebben.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 5