Resultaten eerste halfjaar geen ieden tot juichen Winst weliswaar gestegen Op 1 september jongstleden werd het halfjaarbericht van Heineken N.V. gepubliceerd. Zowel de media als de financiële experts reageerden verrast op de winststijging die in dat bericht werd aangekondigd. alÉS JBFvI 'Jtsmw Sa Heineken verstrekt de "buiten wereld" via halfjaarberichten en jaarverslagen informatie over het reilen en zeilen van de onder neming. Het halfjaarbericht geeft een beeld over de eerste zes maanden van het lopende boekjaar. Die periode wordt vergeleken met dezelfde peri ode in het jaar daaraan voorafgaande. Voor een goede interpretatie van zo'n halfjaarbericht is het echter noodza kelijk om meer gegevens dan dat ene vergelijkende halfjaarcijfer bij de beoordeling te betrekken. Herstel Het eerste halfjaar van 1981 wordt dus vergeleken met het eerste halfjaar van 1980. Die vergelijking nu levert de spectaculair genoemde winststij ging van ruim 50% op. Een nadere be schouwing leert echter dat er aller minst sprake is van een spectaculaire winstontwikkeling. In 1979 bedroeg de winst over het gehele jaar ruim 125 miljoen gulden. Het eerste halfjaar van 1980 bleef daar relatief ver bij achter: 30 miljoen gulden winst. Die terugval was voornamelijk te wijten aan de stagnerende verschepingen naar de Verenigde Staten. In het twee de halfjaar van 1980 trad er een her stel op en in die periode werd een winst gemaakt van meer dan 50 mil joen gulden, zodat het eindresultaat over 1980 uitkwam op ruim 83 mil joen gulden netto winst. In dat licht bezien is het resultaat over de eerste zes maanden van '81 (bijna 47 mil joen gulden winst) eigenlijk niet meer dan logisch: De Raad van Bestuur verklaarde begin van dit jaar dat het herstel zich in 1981 zou doorzetten en dat men voor het lopende jaar een winst verwachtte die zich tussen het niveau van '79 (125,7 miljoen gul den) en van 80 (831 miljoen gulden) zou bewegen. Met de nu behaalde winst van ruim 46 miljoen gulden ont wikkelen de zaken zich dus naar ver wachting, en kan er toch echt niet van een verrassende ontwikkeling worden gesproken. Nederland Het halfjaarbericht noemt een daling in de verkopen van bier en fris in Nederland. Al jaren is in Nederland het probleem dat de stijgende kosten, onder meer vanwege prijsbeheer- singsmaatregelen van de overheid, niet geheel in de verkoopprijzen kun nen worden doorberekend. In het ver leden werden die gestegen kosten goedgemaakt door stijgende omzet ten; daarmee konden de kosten wor den opgevangen. Nu die stijging van omzet in Nederland uitblijft, is er sprake van een zorgelijke ontwikke ling. Het resultaat van Heineken Ne derlands Beheer B.V. wordt bepaald door de verkopen in Nederland plus de opbrengsten van in Nederland ge produceerde dranken die in het bui tenland worden verkocht, de export dus. In de eerste zes maanden van 1981 is het resultaat van Heineken Nederlands Beheer gunstig beïnvloed door de export. Hoewel het concern in totaliteit een gunstig eerste halfjaar achter de rug heeft, vraagt de Neder landse situatie om veel aandacht en inzet van een ieder. De oplossing voor de problemen op de Nederlandse markt is tweeledig en lijkt eenvoudig: Er moet meer verkocht worden tegen minder kosten. Conclusie Tegen deze achtergrond is het duide lijk, dat de winststijging van de eerste helft van 1981 in vergelijking met 1980 ons niet mag verblinden: de te ruglopende resultaten van de activi teiten op de Nederlandse markt wor den goedgemaakt door het weer op niveau komen van de verschepingen naar Amerika, waardoor het resultaat van Heineken Nederlands Beheer B.V. iets beter is dan vorig jaar. Het veel betere resultaat van Heineken N.V. is verder mede te danken aan de activiteiten van de werkmaatschappij en buiten Nederland, zoals bijvoor beeld Italië, Griekenland en Indone sië. Om het resultaat van de activitei ten op de Nederlandse markt te hand haven of te verbeteren zal kostenbe heersing heel belangrijk blijven. Want hoewel iedere Heineken mede werker zich natuurlijk mag warmen aan een positief resultaat van het con cern geldt zeker in deze tijddat ieder een met realiteitszin naar de eigen in breng zal moeten kijken. rfCESST: '..jKaOir 'V. y jags', i - jgngy r-b-rt L .E2H3 mSCMÉÊÊF-J .liF'nwa M jSHgiy] '',gp=r 'sip/ JÉSk'.i fjïRiptf?! jafigL. fr" 'JBSSf V7 'r~ -d—gg'A..- ■jmmr.vr -mbbf tr mm» tgËËSS ^gS^j^gpT linssszf..ué ^33?^ D Ij rans 7 r-r-r ,r ..IjSEESS 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 3