r.1 .v u s. Met ons derde artikel, gewijd aan de wijnen die over een lengte van 200 km langs de Rhöne worden gewonnen, belanden we in het zuidelijke, meest produktieve gedeelte. Al wie dit gebied als toerist heeft bezocht, is verrukt over de schoonheid van dit sterk afwis selende landschap, gestoffeerd met pittoreske dorpjes waar het zó stil is, dat men zich af vraagt of er wel mensen wonen. NsSS?6 *WSB8M Hi iiiiiiHjiiiiil iiiliiiUU, YftX? fmnTrnh gglHHBi %iijj}iij}|; c S M 1*1 M« f De wijnen van de Rhöne DOOR J. ZELLENRATH V Hier heerst een heel ander kli maat dan in het eerder bespro ken noordelijke produktiege- bied, waar we te maken hebben met zeer koude winters en waar 's zomers een enkele regenbui de al te grote hitte wat komt temperen. De zomers in het zuiden zijn bijna subtropisch. Gemid deld honderd dagen per jaar waait hiel de beruchte Mistral die alles waar hij langs strijkt tot op de draad uitdroogt. De bodem is bikkelhard en ontoe gankelijk. Legende Uit een legende vernemen we hoe Paus Clemens V hier de eerste wijn gaard plantte. Op een prachtige herfstavond was de goedheilige op weg om de vorderingen in de bouw in ogenschouw te nemen van de nieuwe residentie op de plek waar reeds eer der, sinds het jaar 830. een kasteel had gestaan: chateau neut'. Hij leunde op een kruis dat hem tot wandelstaf diende en ging moeilijk voort over de met stenen bezaaide harde grond waar niets, zelfs geen bramen, wilden groeien. In vrome onrust hief hij het gelaat ten hemel en riep: "Seigneur, hoe kunt gij een zo ondankbare, ruwe bodem laten voortbestaan te midden van Uw prachtige schepping rondom". En ziet. het wonder ge beurde. Het heilige kruis zakte in de grond en begon te bloeien. Er ont wikkelden zich de mooiste druive- trossen die ooit tot het maken van wijn waren voorbestemd geweest. Cha- teauneuf-du-Pape was geboren. In onze dagen is de historie tastbaar aan wezig rond de ruïnes van het kasteel dat lange tijd gediend heeft als zomer verblijf voor de in Avignon resideren de pausen. Tot het einde van de 12e eeuw was het de vesting van de Tempeliers, die. omdat ze te rijk en te machtig waren, door Philips de Schone werden ge vangengezet en verdreven. Bij het verdrag van Parijs in 1229 werd Chateauneuf aan de kerk van Rome toegewezen wat er de oorzaak van werd, dat later de pausen zich daar zouden vestigen. Ook de Hugenoten hebben een stempel op de historie ge zet. Pausen en koningen bepaalden „V - - i j. - L- De voorgeschreven vrijstaande struik een turbulente periode van rijkdom en verval, waarbij geweld en romantiek afwisselend de kleur bepaalden. Natuurlijk hoog alcoholpercentage Vroeger werd aan de naam Chateau neuf nog Calcenier toegevoegd wat kalkoven betekent. Dat duidt er dus op. dat er kalk in de bodem aanwezig is en kalk, zo weten we, bevordert veel kleur en suiker in de wijn die uit druiven van deze bodem komt. Een hoog alcoholpercentage op natuur lijke wijze uit de druivesuiker verkre gen. is dan ook één van de kenmerken van de wijnen uit het zuidelijke deel van de Rhone. Diepe rode kleur en hoog alcoholgehalte zijn o.a. de ken merken van een Chateauneuf-du- Pape. de wijn die we nu zo onge merkt aan het bespreken zijn. Wie aan de grote Rhönewijnen denkt, moet ook wel automatisch bij Chateauneuf- du-Pape terecht komen. In nogal wat literatuur over wijn en zeker wanneer die geschreven is door mensen uit de zuidelijke Rhóne zelf, wordt Chateau- neuf-du-Pape geprezen als de beste wijn van Frankrijk. Daarmee zal lang niet iedereen het direct eens zijn. maar wel staat vast, dat hier wijnen vandaan komen die. individueel als ze zijn, soms van grote klasse zijn. Het minimum alcoholpercentage voor Chateauneuf-du-Pape is het hoogst voor Franse wijnen met A.O.C., namelijk 12Vi%, maar niet zelden wordt op natuurlijke wijze meer dan 15% bereikt. De restricties in de bepalingen voor de Appellation Chateauneuf-du-Pape zijn uitvoeriger dan voor veel andere wijnen het geval is. De voorgeschre ven snoei wijze is de "Gobelet" - de vrijstaande struik die aan de wijn 24 gaarden een bijzonder aspect geeft. Opbinden van de wingerd langs dra den of op andere wijze is verboden. Elke vorm van kunstmatig opvoeren van het alcoholpercentage, welke dan ook, is verboden. Het besproeien van de wijngaard, wat bijna overal ver boden is, wordt hier in extreem droge periodes onder bepaalde voorwaarden toegestaan. De wet zegt hierover: er mag hooguit tot 15 augustus worden gesproeid en nooit meer dan twee maal per oogstperiode. Vele druivesoorten Het wijnmaken is hier, meer dan er gens anders, een zaak van persoonlijk inzicht van de wijnbouwer. Niet min der dan dertien blauwe en witte druivesoorten worden van oudsher toegelaten voor de wijnen met recht op de Appellation Controlée. Het wijnbedrijf is hier nog geheel in parti culiere handen en het is aan de zelf standige ondernemer om te besluiten welke druiverassen hij voor de door hem in de handel te brengen wijn zal aanplanten en gebruiken. In een heet en droog klimaat kan men slechts zel den met één druivesoort volstaan. Voor de blauwe druiven en dus de rode wijnen, heeft hij de keuze uit: de Grenache, vurig en rijk aan alcohol, wat enigermate kan worden afge zwakt in combinatie met de mildere Cinsault. Het toevoegen van de Mour- vèdre kan een overweging zijn om de neiging naar oxydatie tegen te gaan. Een goede combinatie is ook Syrah- Cinsault-Carignan - de laatste vooral om zijn rendement. Wanneer de naam Chateauneuf-du- Pape valt. dan denken we onmiddel lijk aan de volle, krachtige dieprode wijn die zijn reputatie in de gehele wereld heeft gevestigd. We zullen niet direct denken aan de witte wijn onder die naam, waarvan de produk- tie slechts 1% uitmaakt. Chateauneuf- du-Pape Blanc komt uit een combi natie van de druivesoorten Clairette, Bourboulenc. Roussane. Men moet hem jong drinken. In het algemeen wordt hij meer als een curiositeit beschouwd en wordt er verder weinig aandacht aan geschon ken. Eigenlijk is het niet goed. dat

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 24