O In memoriam L.W. RUIVENKAMP naar Ibadan vertrokken, alwaar de heer Warmerdam als Electrotechnical Installation Specialist tewerkgesteld is. De familie F. Mulder verliet Lagos op 5 september met verlof, op 14 september gevolgd door de familie J.M. van der Kamp uit Lagos en de heer en mevrouw R. Koppenol uit Kaduna. Naar Lagos keerde terug de familie Hde Goederen op 14 sep tember. De heeri.J. van Essen, die als Mechanical Installation Specialist in Ibadan is aangesteld, is op 14 september j.l. met die bestemming vertrokken. Na het verlof is de familie V.C. Jones op 16 september naar Ibadan gereisd. Brasserie de Brazzaville S.A. - Brazzaville De familie P.JKemp is op 9 juli met verlof in Europa aangekomen. Bralima S.A.R.L. -^Zaïre De heer A .J.M. Blüm is op 20 augustus met zijn gezin naar Kinshasa ver trokken om daar- als Directeur Administratif Financier- te gaan werken, terwijl de familie W.R. van der Snoek op die datum met verlof uit Bukavu vertrok. Na genoten verlof vertrok de familie R.A. Wille op 24 augustus naar Kinshasa, gevolgd op 25 augustus door de familie W.J. Viertelhauzen die Boma als eind bestemming had. De heer en mevrouw M. Muilwijk verlieten op 25 augustus Kinshasa om het verlof in Nederland door te brengen. De heren G.J. Oost en P.L. Vandewalle reisden op 30 augustus na verlof met hun gezinnen terug naar resp. Mbandaka en Kinshasa. Eveneens naar Kinshasa vertrokken de familie C.D.M. Koop- mans op 6 september, de heer H Rodenburg op 8 september en de familie H .J. Rutgers op 10 september. De heer C.L.A. Peterse is op 15 sep tember met verlof uit Kisangani in Nederland aangekomen. Nocal S.A.R.L. - Angola Na verlof is de heer R. van Vlijmen op 26 augustus naar Luanda teruggereisd. De heer B.C. Vink is op 9 september naar Luanda vertrokken om als Chef de Bouteillerie te werken. Bralirwa S.A.R.L. - Rwanda Op 21 augustus zijn de heer en mevrouw HSteehouwer met verlof uit Gisenyi naar Nederland gekomen. Brarudi S.A.R.L. - Burundi De familie S. Sikkema is op 6 sep tember na verlof weer teruggegaan naar Bujumbura. P.T. Perusahaan Bir Indonesia - Indonesië De familie K. Klute is op 21 augustus naar Surabaya teruggereisd na het verlof in Nederland doorgebracht te heben. De familie L.E. Schilling keerde op 31 augustus naar Medan terug. De heer//. Hensel is met verlof uit Jakarta vertrokken op 7 september 1981. Brasserie Lorraine S.A. - Martinique De familie P.C. Meertens is na verlof op 5 september naar Fort-de-France tcruüsiekeerd. National Brewing Company Ltd. - Trinidad Na beëindiging van het verlof is de W.B.J. v.d. Breggen naar Port-of- Spain teruggereisd op 19 augustus j.l. Amstel Brewery Canada Ltd. - Canada De heer ANijhof is op 15 september 198 1, naar Hamilton vertrokken om daar de functie van Chief Engineer te saan vervullen. DANKBETUIGINGEN Hiermede dank ik mede namens mijn vrouw en kinderen iedereen voor hun reacties, blijken van belangstelling en cadeaus die ik bij mijn 25-jarig jubileum mocht ontvangen. PKoreman Allen, die meegewerkt hebben de dag van mijn afscheid tot een onvergetelijke te maken, dank ik mede namens mijn vrouw en dochters. A. van Berge Mede namens mijn vrouw, zoon en schoondochter wilde ik u allen die meegewerkt heeft om mijn 40-jarig jubileum tot een ware feest dag te maken, bedanken. Directie, chefs, collega's en familie en vooral mevrouw van Kooten, alle lof. We zullen nog vaak aan die dag denken en kijken naar de mooie foto's. Jvan Spellen Hierdoor wil ik de directie, mede namens mijn echtgenote, dank zeggen voor de fijne uren die u ons heeft bezorgd terzake de uitreiking door de Hoogwelgeboren Heer W.E. Baron van Till ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum, alsmede voor het schitterende bloemstuk dat ik van u mocht ontvangen. J. Mul Mede namens mijn vrouw en kinderen moge ik ieder hartelijk danken voor de belangstelling ter gelegenheid van mijn afscheid op 31 juli jongstleden. Tevens onze grote dank voor de prachtige cadeaus die mij zijn overhandigd. Wij zullen daaraan veel plezier beleven. J.CRoelofs Wij werden opgeschrikt door het bericht dat een van onze medewerkers van het eerste uur van onze perso- neeldienst, de heer L.W. Ruivenkamp, op 3 septem ber 1981 op de leeftijd van 64 jaar is overleden. De heer Ruivenkamp werd op 13 februari 1956 als per- soneelchef in dienst genomen in de vestiging Rotterdam. Hij heeft in deze functie alle aspecten van het personeel- werk behandeld en een zeer belangrijke bijdrage gele verd bij de overplaatsing van onze medewerkers van Rot terdam naar de vestiging Zoeterwoude. Op een voor treffelijke wijze nam hij de organisatie van de opleidin gen ter hand in het nieuwe bedrijf. Vele uit Rotterdam afkomstige w erknemers heb ben het mede aan de heer Ruivenkamp te danken dat zij in de vestiging Zoeter woude goed konden functio neren. Wij zullen ons de heer Rui venkamp, die 1 maart 1974 in de wachtgeldregeling is opge nomen, herinneren als een man met een warme belang stelling voor zijn medemen sen, gezien ook zijn activi teiten op sociaal gebied bui ten de onderneming. Wij wensen mevrouw Ruiven kamp en haar zoon veel sterk te toe om dit zware verlies te kunnen dragen. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 23