'IHEE: Afscheid J.C. Roelofs Afscheid Mw. C.E.M. Heyt G.G. van Doremalen Afscheid A. van Gulik Hi iiiSiiiiiiiüH Zoeterwoude - Op 31 juli heeft de heer Roelofs (afde lingschef elektrotechniek H.T.B.), gebruik makend van de Overbruggingsregeling, afscheid genomen van Heineken. Voorde tweede maal dit jaar- in janu ari vierde hij zijn 25-jarig jubileum - werd de heer Roe lofs, samen met echtgenote en kinderen, in de Van Swielenkamer ontvangen door de heer Van Eerde. Hierbij waren aanwezig mevrouw Christiaanse en de heren Stomp, Tops, Leeuwenburg, Van Meurs en Den Uyl. Tijdens de receptie hield de heer Van Eerde, gezien het jubileum enkele maanden geleden, een korte toespraak. Vervolgens sprak de heer Tops de heer Roelofs toe en overhandigde hij hem namens het personeel een autoradiocassetterecorder. Van de gelegenheid om afscheid van de heer Roelofs te nemen, maakten velen gebruik waarbij het aantal cadeau's in de rij der wachtenden opvallend groot was. Tot slot nam de heer Roelofs zelf het woord en nam op zijn geheel eigen wijze afscheid van de aan wezigen. Zoeterwoude - Op 28 augustus is lekenrapporteur Van Gulik in gezelschap van zijn vrouw, twee kinderen en schoonkinderen, ter gelegenheid van zijn afscheid van de brouwerij ontvangen door de heren Welmers, Hofhuis. KortenHuizer. Tijdens de receptie die volgde op deze ontvangst, kwam een viertal sprekers aan het woord. Allereerst de heer Welmers, en voorts de heren Hofhuis, Prins (namens de contactgroep Zoeterwoude) en Kort (na mens de vakbond). Ieder van hen overhandigde de scheidende een cadeau of een enveloppe met geld. Aan het begin van zijn dankwoord kondigde de heer Van Gulik aan wel anderhalf uur te kunnen praten. En inderdaad, hij heeft het drie kwartier volgehouden, waarna hij in gezelschap van de vele aanwezigen de dorstige keel heeft gesmeerd. Zoeterwoude - Op 31 augustus heeft mevrouw Heyt, secretaresse Raad van Bestuur, haar afscheid gevierd van Heineken. waar zij ruim 23 jaar werkzaam is ge weest. In gezelschap van de dames Van den Steenho ven en Van Ingen Schenau en de heren Bolthof en Van Soest, werd zij in de kamer van de heer Van Schaik ontvangen. Tijdens de receptie, volgend op deze bij eenkomst, nam de heer Vleghert het woord, verge zeld van een Schapendoes (Puienpieser genaamd) die nog niet helemaal zindelijk was. In zijn toespraak bor duurde de heer Vleghert voort op de liefde van me vrouw Heyt voor honden, dooreen vergelijking tus sen haar voormalige bazen en verschillende soorten honden te trekken. Hij overhandigde haar namens het personeel fotoapparatuur. In haar afscheidswoord dankte mevrouw Heyt de vele aanwezigen voor hun collegialiteit. Den Bosch - Op vrijdag 21 augustus jongst leden werd het 25-jarig jubileum gevierd van de heer Van Doremalen. die officieel op 23 juli 1956 in dienst trad. De heer Van Doremalen, vergezeld doorzijn echtgenote en kinderen, werd ont vangen door de bedrijfsleider en de afdelingsleiding van de mechanische werkplaats. Tijdens dit officiële gedeelte werd hem de gouden speld opgespeld. In de Cambrinuskelder voerde vervolgens de heer Vink het woord, die het heden en (vooral) verleden van de jubilaris belichtte. Ook werd hierbij aandacht geschonken aan de activiteiten van de heer Van Dore malen in de personeelsvereniging, waarbinnen hij thans een zeer enthousiast biljarter is. Tevens overhandigde de heer Vink het cadeau: een enveloppe met inhoud ter aanschaffing van een luie stoel, welke hierbij reeds in mini-uitvoering werd ge leverd. Vervolgens konden de vele aanwezigen de heer Van Doremalen gelukwensen met zijn 25-jarig jubileum.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 20