Th.M.E van Lier Wijn ligt hem naaanhethart Bij de Heineken werknemer bestaat nog wel eens het mis verstand dat de G.W.N. zich bijna alleen met Bistro wijn bezighoudt. Het tegendeel is echter waar. Wie de mbriek Parlant du vin van de heer Zellenrath regelmatig leest, weet dat de G.W.N. een groot aantal kwaliteitswijnen importeert. Vele verschillende wijnen staan in het magazijn in Zoetermeer opgeslagen. De zorg voor de kostelijke inhoud van dit magazijn is toevertrouwd aan de afdeling magazijn/intern transport, waarvan de heerTh.M.P. van Lier groepsleider is. •v u Ivr.v.'j. Een schuifdeur schermt het wijnma gazijn van de overige magazijnruimte af. Dit in verband met de constante temperatuur van rond de 15° die in dit magazijn moet heersen. Zou de tem peratuur te hoog of te laag zijn, dan slaat de wijn dood of versuikert deze. De ruimte bestaat uit twee gedeelten, die door een hoog hekwerk herme tisch van elkaar gescheiden worden. In het grootste gedeelte worden de zo genaamde onveraccijnsde wijnen op geslagen, terwijl het andere de verac- cijnsde wijnen bevat. "Veraccijnsd houdt in dat over deze wijnen reeds belasting is betaald. De ze wijnen zijn voornamelijk afkom stig uit Luxemburg (dit land kent geen accijnswetgeving) of bestaan uit het reeds genoemde Bistro assortiment. Over de onveraccijnsde wijnen wordt pas belasting betaalt als ze het terrein verlaten. Sommige wijnen liggen een aantal jaren in het magazijn. Als hier direct belasting over betaald zou moe ten worden, zou dit een te grote inves tering worden," vertelt de heer Van Lier. We lopen met de heer Van Lier langs de stellingen met onveraccijns de wijnen. "De G.W.N. verkoopt over het algemeen kwaliteitswijn. Dat is vanuit Wijnhandel Reuchlin naar voren gekomen. De afnemer weet dat hij bij ons goede waar koopt. We heb ben hier vele verschillende wijnen. Daar valt dan natuurlijk ook dezelfde soort wijn van verschillende jaren onder" vertelt hij. Lopend langs de 'straten' met aan weerszijden stellin gen met vier verdiepingen, vervolgt hij: "In principe hebben we voor ie dere soort een grijplocatie. Dit houdt in dat voor iedere soort een vaste ruimte op de grond beschikbaar is. Is de voorraad echter te groot voor de ze beperkte ruimte, dan zetten we een gedeelte van deze wijn op een wille keurig plaats in een van de stellingen. Naast deze locaties, doen we ook aan bulkstapeling van grote partijen, aan gezien je dan minder plaats nodig hebt. Dit gebeurt voornamelijk voor sherry en snellopende wijnen." 'Bonte pallets' Bij het stapelen van een pallet met wijn komt heel wat meer kijken, dan bij het stapelen van een pallet bier. Er moeten vaak ladingen met kleine hoe veelheden van een groot aantal ver schillende wijnen verzonden worden. Het is dus van belang dat ook de ma gazijnmedewerkers zeer goed op de hoogte zijn van de verschillende wij nen. Daarnaast moet natuurlijk de voorraad in het algemeen, en in de grijplocaties in de gaten gehouden worden, die zo nodig aangevuld dient te worden vanuit andere locaties. Er wordt gewerkt volgens het systeem 'first in. first out'. De heer Van Lier legt een ingewikkeld systeem van voorraadbeheer uit. Heel simpel ge zegd komt het er op neer dat bij iedere volle locatie een groen kaartje staat, terwijl in het kantoor een wit kaartje met een corresponderend nummer staat. Is een locatie nu leeg, dan wor den de kaartjes omgewisseld. Een groot gedeelte van het werk van de heer Van Lier bestaat uit het bijhou den van de voorraad aan de hand van deze kaartjes en het controleren of alles op de juiste plaats terecht komt. De voorraad per grijplocatie is in de computer ingebracht. Bij een bepaal de minimumvoorraad wordt via de computer een seintje aan inkoop en marketing gegeven. Er wordt nu nog een schaduwadmini- stratie bijgehouden, die echter binnen afzienbare tijd afgebouwd gaat wor den. Overige magazijnen De afdeling magazijn/intern transport heeft naast het wijnmagazijn nog een aantal andere magazijnen onder haar beheer. Ook de opslag van leeg goed, gedistilleerd produkten en reclame artikelen staat onder haar toezicht. Vandaar dat er een intensief contact bestaat met de bottelarij in verband met de aanvoer van leeg goed en de opslag van vol goed. Magazijn 6 en 8 vormen een geval apart. Dit zijn fic tieve magazijnen voor gedistilleerd en wijn. "Wanneer een afnemer een be paalde partij reserveert of reeds ge kocht heeft, maar nog hij ons laat staan, wordt deze partij geboekt in magazijn 6 of 8. Dit is nodig omdat anders deze partij in de computer als voorraad geboekt zou staan, legt Van Lier uit. Weer een ander soort magazijn is het kanthok: het losse flessen-magazijn. "Wanneer een doos door breuk of een andere oor zaak niet helemaal compleet meer is, worden de flessen uit deze doos over gebracht naar het kanthok. Met deze flessen wordt dan weer geprobeerd la ter een doos aan te vullen." In het wijnmagazijn staan uitsluitend com plete, onbeschadigde dozen. De ruimte is opvallend schoon en netjes. Het is duidelijk dat hier aandacht aan wordt besteed. Van Lier beaamt dit. Het wijnmagazijn ligt hem, als oud Reuchlin man na aan het "hart. Het is dan ook met enige spijt dat hij aan het eind van ons gesprek zegt: "Het is jammer dat van het totale Heineken gebeuren de wijn eigenlijk nog niet geheel tot zijn recht komt." t —-9 a H M 9+ i 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 11