Door introductiecursussen wegwijs bij Heineken Beeld op onderneming in vogelvlucht We hebben in de afgelopen nummers enkele regelingen onder de loep genomen, die gelden voor medewerkers die reeds enige tijd bij Heineken in dienst zijn. De spaarregeling en de wijze van jubi leumviering zijn hiervan voorbeel den. Het is echter ook zeer belangrijk nieuwe personeelsleden direct na in diensttreding een beeld te geven van de onderneming, bij wie ze werk heb ben gevonden. Dit gebeurt middels de introductieda gen. Op de dag van indiensttreding wordt de nieuwe medewerk(st)er de eerste informatie verstrekt door de personeeldienst. Hiertoe krijgt hij of zij een pakket dat onder meer informa tie bevat over de secundaire arbeids voorwaarden en de "huis" regels. Na dat de personeelsfunctionaris veel we tenswaardigs heeft verteld, wordt de medewerker naar zijn afdeling ge bracht. Hier neemt de betrokken chef de taak tot algemene introductie over. Lokale introductiedag Vervult het nieuwe personeelslid een functie in een van de CAO-groepen (groep 2 tot en met 7), dan verzorgt de personeeldienst voor hem na circa twee maanden een lokale introductie dag. 'Lokaal' omdat vrijwel alle deel nemers aan deze dag op dezelfde vesti ging werkzaam zijn. Het tijdsbestek van twee maanden wordt gehanteerd om de nieuwkomer de gelegenheid te geven te acclimatiseren en zich al van de elementaire zaken binnen Heineken op de hoogte te stellen. Tijdens deze dag belichten de sprekers, vaak met behulp van dia's, de diverse onder werpen. De geschiedenis van Heine ken, algemene zaken, ondernemings- radenwerk, veiligheid en een rondlei ding vormen doorgaans de vaste on derdelen van een dergelijk program ma. Halverwege de dag krijgen chefs en soms introducé(e)s de gelegenheid zich bij de deelnemers te voegen. Hiermee wil men de partners van de medewerkers betrekken bij zijn werk omgeving. In Zoetermeer kent men geen lokale introductiedag; alle informatie wordt op de dag van indiensttreding al ver strekt. Gezien het grote aantal nieuwe medewerkers worden in Zoeterwoude apart dagen georganiseerd voor pro- duktie- en kantoorpersoneel. Centrale introductiedagen Voor personeelsleden uit de salaris groepen 16 t/m 25 wordt een centrale introductiecursus georganiseerd door de afdeling centrale training en vor ming. Voorheen berustte die organi satie bij de concernstafdienst manage ment development; deze afdeling ver zorgt echter nu voornamelijk nog pro gramma's voor medewerkers uit groep 30 of hoger. Er wordt naar gestreefd nieuwe mede werkers zo snel mogelijk na indienst treding de cursus te laten volgen. Doordat de centrale introductiedagen maar vier maal per jaar worden ge houden, ligt het tijdsbestek tussen in diensttreding en cursus niet vast. De deelnemers, afkomstig van diver se vestigingen, komen drie dagen aaneen bij elkaar voor de centrale in troductiedagen. Het doel hiervan is de nieuw in dienst getredenen in enkele dagen in vogelvlucht een beeld te ge ven van de onderneming als geheel. Ook CAO-personeel, voor wie het van essentieel belang is voor een goede uitoefening van de functie, kan -indien daar door de chef om is verzocht- hier aan deelnemen. Afwisselend wordt een van de drie dagen in Zoetermeer, Bunnik en op een van de 'bier' vesti gingen doorgebracht. Hierbij staan onderwerpen als de internationale ac tiviteiten van Heineken, Heineken technisch beheer, de Heineken auto- matiseringsgroep, het jaarverslag, ondernemingsraden werk, public rela tions, diverse veiligheidsaspecten, marketing, reclame en promotions op het programma. De inhoud is niet altijd hetzelfde. Naar aanleiding van opmerkingen of vragen van de deel nemers kan namelijk een aanpassing van het programma plaatsvinden. Draaimolencursus Een veel uitgebreidere introductie vindt plaats in de draaimolencursus. Het is hiervan vooral de bedoeling dat men niet alleen een overzicht krijgt van de onderneming, maar de onder neming ook daadwerkelijk leert ken nen. Zo wordt bijvoorbeeld een be zoek gebracht aan een aantal vestigin gen, aan een horecagebied en aan een mouterij. In deze cursus wordt ook enige aandacht besteed aan onderwer pen die betrekking hebben op sociale vaardigheden. De bedoeling hiervan is vooral dat de cursisten inzicht krijgen in minder voor de hand liggende trai ning en vorming in welke zij zich ook zouden kunnen ontwikkelen. De duur van de cursus is 15 dagen, verspreid overeen halfjaar. Februari en septem ber zijn de maanden, waarin de draai molen start, maar in principe kunnen, als daar ruimte voor is, deelnemers tussentijds op de draaimolen 'opstap pen' om een ronde verder weer 'af te stappen'. De cursus is bestemd voor zij die reeds 2 a 3 jaar in dienst zijn en werkzaam zijn in de groepen 16 en hoger. Ook diegene die door promotie in deze functie groepen zijn geplaatst en nog niet in de gelegenheid waren om vol doende kennis van de onderneming te verkrijgen, komen voor deze cursus in aanmerking. 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 6