Bergmans toestappen, waar een crea tief team zo'n produkt,in z'n uiter lijke vorm, maakt. Dat is een proces waarin veel wordt gepraat tussen opdrachtgevers en bu reau, veel wordt nagedacht, en veel wordt geschetst. Lang niet altijd is de opdracht vastomlijnd of verloopt het proces zoals men dat in eerste instan tie had verwacht: '"Onze uitdaging is dat we niet alleen mooie plaatjes en mooie dingen willen maken, daar is in feite geen kunst aan. Wij bekomme ren ons juist ook om het commerciële succes van een produkt. Het moet uit eindelijk verkócht worden. Wij krij gen er een grotere kick van als we ho ren dat een produkt nadat wij dat heb ben vormgegeven beter verkoopt, dan dat men het er zo mooi uit vindt zien", zegt Ten Cate. En omdat dat de drijfveer is "bemoeit" het bureau zich vaak met het produkt, de op dracht zélf. "Om dat te kunnen doen is het natuurlijk wel van belang dat je een goede relatie met de opdrachtge ver hebt. En in het geval van de GWN loopt dat gesmeerd", geeft Ten Cate toe. Uit die wisselwerking komen niet zelden geheel nieuwe ideeën naar vo ren of worden bestaande plannen aan gepast. Hans Knotter, directeur van de Industrial Design Group van Ten Cate Bergmans wijst op bijkomende factoren: "Vaak is de tijdsdruk een element dat een zwaar stempel drukt, evenals bijvoorbeeld consequenties in de produktiesfeer. Wij kunnen wel een heel mooie fles bedenken, maar als die in Zoetermeer niet kan worden afgevuld, dan is dat geen realistisch voorstel". Componenten Inmiddels is Joep Bergmans, mede grondlegger van het bureau, aange schoven en komt het voorbeeld van Paradisi ter sprake. Paradisi is een exotisch drankje, met een Caraïbische sfeer. "Alle componenten in de com municatie moet je gebruiken om de sfeer op te roepen", vertelt hij. "De vorm van fles en capsule, het ontwerp van het etiket, het kleurgebruik zijn allemaal belangrijke elementen om die sfeer-beleving te bewerkstelligen? Paradisi is een frisse, ietwat zure cocktail, daar hoort de kleur groen bij". Bij de koffielikeur Evita had de GWN de keus een koffielikeur te ma ken met een Zuidamerikaans karak ter, of een variant te creeëren die wat meer op de Turkse soorten zou lijken. Gekozen werd voor het Zuidameri- kaanse concept en dat komt in de vorm van de fles, evenals de naam, duidelijk tot uiting. Op de fles zijn Mexicaanse figuurtjes herkenbaar. die aan de Aztekencultuur doen den ken. De kleurstelling op het etiket geeft het produkt een gloedvolle, zui delijke sfeer mee. De meeste recente introductie, die van Lime Light, wordt gekenmerkt door een zoge naamde "koele" fles. Bewust is bij deze cocktail een gematteerde fles ge bruikt, om het koele effect te bewerk stelligen. Lime Light, een gin-lemon cocktail appelleert aan de grote be langstelling voor citrusdranken. die zowel in de gedistilleerd- als de fris- markt bestaat. Het frisse en exotische karakter van deze dranken is bij de ontwikkeling van Lime Light zoveel mogelijk benut. DGM assortiment Ook het assortiment buitenlands ge distilleerd dat Duncan Gilbey Matheson sinds kort via de GWN op de Nederlandse markt brengt, heeft een gezicht meegekregen van Ten Cate Bergmans. Hier ging het om be staande produkten waar de verpak king van diende te worden aangepast. "Toch blijft het concept-denken het belangrijkste voor ons, het gaat niet alleen om de -letterlijke-verpakking. de creatie zélf is niet het belangrijk ste. het verkoopsucces is het eind doel" benadrukt Hendrik Ten Cate. Serie schetsen Evita

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 5