Verwachtingen resultaten over 1981 gunstiger dan vorig jaar Op 1 september jongstleden publiceerde Heineken N.V. haar halfjaarbericht. Wij volstaan hier met het weergeven van de tekst van het persbericht. In het volgende nummer van Vers van 't Vat komen wij met een nadere toelichting op de resultaten van het eerste halfjaar terug. Eerste halfjaar 1981 ruim 46 miljoen winst De netto winst over de eerste zes maanden van het lopende boekjaar bedroeg f 46.887.000.- in vergelij king tot f30.295.000,- welke werd behaald in de overeenkomstige periode van 1980. In Nederland waren de verkopen van bier en frisdranken lager dan in 1980, terwijl de afzet van ons bier in Italië en Griekenland een stijging te zien gaf. De verschepingen naar de Verenigde Staten herstel den zich. Uiteindelijk kan worden gesproken van een niet onaanzienlijke toe name in het volume van de verkopen. Het bedrijfsresultaat in de eerste zes maanden van 1981 bedroeg 7% van de omzet, tegenover 6% in 1980. De Raad van Bestuur verwacht dat de resultaten over het gehele boekjaar 1981 gunstiger zullen zijn dan in 1980. Het dividend bedroeg f 1,50 per aandeel van f 25,- nominaal. De netto winst per aandeel van f 25,- nominaal heeft bedragen: Voor het eerste halfjaar 1981 f3,24 Voor het eerste halfjaar 1980 f2,10 Voor het gehele boekjaar 1980 f5.75 Geconsolideerde resultatenrekening 1 januari-30 juni (in duizenden guldens) Opbrengst verkopen Diverse inkomsten Omzet Grondstoffen, materialen en diensten Accijns Salarissen en sociale kosten Afschrijvingen Bedrijfsresultaat Rente Buitengewone baten minus lasten Winst voor belasting Belasting op de winst Dividend deelnemingen Groepswinst Aandeel van derden Netto winst 875.614 308.370 326.312 123.435 1981 1.730.762 26.070 1.756.832 1.633.731 123.101 36.460 86.641 94 86.735 39.545 47.190 59 47.249 362 46.887 730.918 255.886 300.503 107.830 1980 1.464.054 19.522 1.483.576 1.395.137 88.439 27.005 61.434 545 60.889 30.046 30.843 104 30.947 652 30.295 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 3