f10.000,-ditmaal naarBunnik Hoge beloningen immuuns Voor de derde maal dit jaar is onlangs de hoogste belo ning van f 10.000,- uitge reikt. Nadat dit eerder in Zoeterwoude en Den Bosch was gebeurd, was het deze keer een medewerker uit Bunnik aan wie deze maxi male beloning werd toege kend. In aanwezigheid van de heren Rottier, Pastu- nink, Pijtak, v.d. Bunt en Veenendaal overhandigde de heer H.F.M. Coebergh, directeur Vrumona, op maandag 3 augustus in Bunnik de cheque aan de heer W.K. van Bezooijen. Het idee van de heer Van Bezooijen, wachtchef E.S.D.behelst het op snel le en nauwkeurige wijze vaststellen van de juiste mengverhouding van si roop en water, middels elektronische registratie van het aantal liters siroop en water dat de turbine- flowmeter passeert. In ei gen beheer is door de elek- Hierdoor wordt jaarlijks en zuiveringslasten gereali- tronische dienst dit idee uit- een enorme besparing op seerd. gewerkt. grondstoffen, colonnetijd Op twee verschillende ves tigingen vond onlangs de uitreiking plaats van een hoge beloning. In Bunnik was het de heer A. Th. de Kruyf, medewerker in de mechanische werkplaats, die op vrijdag 17 juli uit handen van de bedrijfslei der van Bunnik, de heer L. A. Ch. Rottier, een belo ning van f 1.570,- in ont vangst mocht nemen. Deze beloning werd toege kend omdat het door de heer De Kruyf ingediende idee in de praktijk uitvoerig werd beproefd en niet al leen praktisch uitvoerbaar maar tevens kostenbespa rend bleek te zijn. Het idee houdt in dat door het ver plaatsen van de aandrijving van de stapelaars en afsta- pelaars de spanmogelijk- heid van de kokerkettingen is vergroot. Hierdoor gaan deze kettingen tweemaal zo lang mee. Naast een aan zienlijke besparing van ma teriaal gaat er minder tijd verloren bij het vervangen van de kettingen. Naast het bedrag in geld koos de heer De Kruyf uit het cadeaupla teau een gouden herenhor loge. Aangezien de afroeporder tevens van te voren telefo nisch aan de leverancier wordt doorgegeven, be dacht de heer Leurs de schriftelijke afroeporders te laten vervallen. Dit levert een aanzienlijke tijdbespa ring (o.a. aan typewerk) en kostenbesparing (waaron der portikosten) op. De heer Leursdie al 19 jaar bij Heineken werkt, zei tijdens deze bijeenkomst het ge makkelijk verdiend te vin den: 'het idee is eigenlijk heel eenvoudig, ik vraag me nog steeds af waarom ik het niet eerder heb bedacht! Vierdagen later, op 21 juli, kreeg de heer H.A. Leurs, werkzaam bij de afdeling centrale inkoop in Zoeter woude, voor zijn ingedien de idee een beloning van f 1.325,- uit handen van de heer R. Welmers, bedrijfs leider van Zoeterwoude. Het idee van de heer Leurs betreft het laten vervallen van afroeporders. Voor heen kreeg elke leverancier van emballageartikelen een moederorder, waarop ver volgens telkens een afroep order volgde. Deze laatste bestaat uit een setje met verschillende exemplaren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 26