C. Uitenbroek J. Mul J.F.A.G. Olderaan M. Hoonderd Rotterdam - Op I juli kreeg de heer Uiten broek, vergezeld van zijn echtgenote en drie kinderen, de enveloppe ter gelegen heid van zijn 25-jarig jubileum overhandigd door de heer Burger. Hierbij waren mevrouw Mets en de he ren Aanen, Worms, Bolthof en Mak aanwezig. Me vrouw Uitenbroek speldde daarna haar echtgenoot de gouden speld op. Inde Raadskelder, waar vele belang stellenden aanwezig waren, werd de heer Uitenbroek eerst toegesproken door de heer Burger. Deze ging voornamelijk in op de werkzaamheden van de jubila ris voor hij bij Heineken in dienst trad, waar hij aan vankelijk op de expeditie en tegenwoordig bij de export transport afdeling werkzaam is. De heer Van Duursen sprak vervolgens onder meer over het belang van reclamemaken voor de verkoop van ons produkt, waarbij de heer Uitenbroek een sleutelfunctie vervult, terwijl er veel druk op hem wordt uitgeoefend. Hierna kreeg de jubilaris enkele cadeaus overhandigd, waar onder een fotocamera met toebehoren. Tot slot sprak de heer Uitenbroek een dankwoord uit. Krommenie - Op 3 juli werd in huiselijke kring het jubileum gevierd van de heer J. Mul, werkzaam bij verkoop horeca, afde ling Cadi. Eigenlijk was hij op I 1 juni al 25 jaar in dienst, maar door ziekte van de heer Mul was een receptie niet mogelijk. Samen met zijn echtgenote, dochter en twee kennissen ontving hij bezoek van mevrouw Christiaanse en de heren Van Till en De Wit. De heer Van Till schetste in een geestige speech de loopbaan van Jan Mul bij Heineken. Op 1 januari 1973 kwam hij bij de toen kersverse groep Cadi, om militaire afnemers te bezoeken. Tijdens zijn bezoeken aan de klanten van de heer Mul merkte de heer Van Till duidelijk de waardering 'uit het veld' voor 'die nette grijze man'. Altijd kon men op hem rekenen. Nadat hij mevrouw Mul in de bloemetjes had gezet en bij haar echtgenoot de speld had opgeprikt, dankte de heer Mul de aanwezigen voor hun komsten de spreker voor zijn woorden. Hij benadrukte dat hij stond te po pelen weer aan de slag te gaan. Den Bosch - Op 3 juli werd het feit ge vierd. dat de heer Olderaan gedurende 25- jaar in de Bossche horeca werkt. Aanvan kelijk was hij werkzaam bij Olderaan's Handelsmij. Hij trad in oktober 1976 in dienst van Heineken, waar hij tegenwoordig de functie van rayonleider vervult. In gezelschap van zijn echtgenote werd hij ontvangen doormw. Van Eekerten de heren Janssen en Van Dijk. Alhoewel de jubilaris had verzocht de receptie zonder toespraken te laten plaatsvinden, liet zijn directe chef, de heer Van Dijk, zich 'het zwijgen niet opleggen' en liet hij in het kort de loopbaan van de heer Olderaan de revue passeren. Vervolgens werd door de heer Rek op geestige wijze de eerste 'stads contract fiets' aan de heer Olderaan overgedragen, waarmee de overhandi ging van het personeelscadeau een feit was. Nadat de jubilaris een dankwoord had uitgesproken maakten velen, waaronder een delegatie van 'De Oetels' (het selecte carnavalsgezelschap waarvan hij reeds vele jaren deel uitmaakt), van de mogelijkheid gebruik hem en zijn echtgenote de hand te schudden. Amsterdam - De eerste werkdag na zijn vakantie was de heer Hoonderd vrij ten einde in de gelegenheid te zijn 25-jarig dienstjubileum te vieren. Daartoe werd hij ontvangen in de kantine van de brouwerij Mauritskade, waar hij werd toegesproken door de heer Kruidenier. Hij besloot zijn toespraak met het opspelden van de gouden insigne. De heer Borsch, chef van de jubila ris, vertelde hoe de heer Hoonderd aanvankelijk heeft gewerkt op de afdeling waar de oude houten vaten werden gevuld, waar later de moderne vol-automati- sche vulinstallatie is gekomen en dat de jubilaris later op de Bottelarij is gekomen en daar verschillende ta ken heeft vervulfïd. De heer Borsch eindigde zijn toe spraak met het overhandigen van het cadeau onder couvert namens de collega's en betrok mevrouw Hoonderd in de hulde met een prachtig boeket. Ten slotte beklom de heer Hoonderd zelf het spreekge stoelte en dankte de aanwezigen voor de betoonde be langstelling en de gaven en nodigde iedereen uit om nog een gezellig pilsje met hem te drinken.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 25