C. Ham A.KIeijer J. van Spellen W. Both jm Amsterdam - Dc heer J. van Spellen, mc- dewerker intern transport op de Maurits- kadevierde op 16 juli zijn 40-jarig dienst- jubileum. De gedecoreerde jubilaris werd toegespro ken door de heer Kruidenier, die memoreerde dat Van Spellen verschillende functies in ons bedrijf met veel toewijding en liefde voor zijn werk had vervuld. On der dankzegging voor de betoonde inzet werd de jubi laris gefeliciteerd en kreeg hij het gouden insigne opgespeld en ook mevrouw Van Spellen werd in de hulde betrokken. De heer Plat schetste de situatie van de eerste der veertig jaren van de heer Van Spellen, toen er nog zeer veel handwerk werd verricht en de biervaten nog groot en zwaar waren en het transport met paard en wagen ging. Uit naam van de collega's overhandigde de heer Plat aan mevrouw Van Spellen een prachtige bos bloemen en de jubilaris kreeg een cadeau onder couvert. Na het dankwoord van de heer Van Spellen werd het jubileum santen met de aanwe zige familieleden en de belangstellende gasten nog gezellig gevierd. jm Amsterdam - Het jubileum van de heer Both begon al direct met een geanimeerde TW informele ontvangst op de Mauritskade door de bedrijfsleiding, ook al omdat hij jarig was. In de kantine schetste de heer Kruidenier als eerste spre ker het heden en verleden van de jubilaris, waaruit bleek dat Willem Both op praktisch alle afdelingen van ons bedrijf gewerkt heeft. Hij prees hem om zijn veelzijdigheid en zijn grote inzet en overhandigde hem de gouden speld met diamant. Vervolgens nam de heer Veen als gastspreker uit Den Bosch, die tot voor kort de chef van de jubilaris is geweest, het woord. In een geestige speech haalde hij enkele herin neringen op tot grote hilariteit van de in enorme getale opgekomen vrienden en belangstellenden. Namens het personeel werd de heer Both een hengel, vistas en een klokradio aangeboden, terwijl mevrouw Both in de hulde deelde met een grote bos bloemen. Henk de Vries, voorzitter van de visclub roemde Willem als een van de gezelligste leden van de club en bood hem een regenpak aan. Hierna sprak de jubilaris ontroerd een dankwoord uit. Amsterdam - Op 1 juli vierde de heer C. Ham. bedrijfsingenieur te Amsterdam, zijn 25-jarig jubileum. Samen met zijn echtgenote en dochter -hiertoe speciaal en onver wacht uit Portugal overgekomen- werd hij op de brouwerij ontvangen, waarbij eveneens de stafleden van produktie bier aanwezig waren. De receptie vond plaats in het overvolle Koelschip. De heer Hesse, in de functie van spreekstalmeester, leidde de jubilaris langs een aantal stands die zodanig waren ingericht en bemand dat deze steeds een gedeelte van de loopbaan van de heer Ham uitbeeldden. Zo waren er stands van HTB. Massafra. Singapore en de Amsterdamse vesti gingen. waarin zelfs een heus zangkoor was opge steld. De heer Kruidenier nam als eerste het woord. Hij kende de heer Ham nog uit zijn Italiaanse periode, toen de rijzige jubilaris als 'bandito grosso' werd aan geduid. Hij dankte hem voor diens inzet en enthou siasme in het werk. Hierna bood de heer Kruiver een fotocamera met toebehoren aan namens het perso neel. De Klomp - Op 1 juli jl. vierde de heer Kleijer zijn 25-jarig jubileum bij Heine- ken. Reden voor het horecagebied Over- ijssel/Veluwe de jubilaris te huldigen in Restaurant 'De Klomp" in De Klomp. In aanwezigheid van de naaste familie speldde de heer Ritman hem het goud op en overhandigde de enveloppe. De heer Ritman sprak de heer Kleijer toe, waarbij hij de langdurige re latie van de familie Kleijer met Heineken benadrukte. De heer Kleijer sr. verkoopt op zeer hoge leeftijd in zijn winkel nog steeds Heineken; de jubilaris is werk zaam als vertegenwoordiger en dochter Reina is als verkooptelefoniste werkzaam bij drankenhandel Van der Kolk in Ede. De heer Abbink hield vervolgens de heer Kleijer humorvol de spiegel voor, waarbij zijn verstrooidheid in relatie werd gebracht tot verloren brillen, sleutels en zoekgeraakte tassen. De heer Abbink overhandigde hem hierbij een nieuwe bureau stoel. De heer Maaswinkel tenslotte bedankte de jubi laris voor zijn jarenlange goede samenwerking met drankenhandel Van der Kolk in Ede.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 24