mS&m In memoriam A. VAN EIKENHORST mmnmon SS2X2Xa AXXXXXX r. v •v uJ M M t M tSyblit &L+ Vervolg van pag. 19 Mijn familie en ik hebben genoten van de activiteiten en de belang stelling ter gelegenheid van de viering van mijn 25-jarig jubileum. Vooral de ontvangst door reclame service en de komst van George Baker waren geweldig. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank. G. Ruiter Mede namens mijn vrouw en kinde ren wil ik gaarne de directie, chefs en collega's onze welgemeende dank zeggen voor de cadeaus, de belangstelling en de vele goede wensen bij mijn vervroegde uit treden. Het zal voor ons een onge looflijke, onvergetelijke dag blijven. P.D. van der Werjf De enorme belangstelling bij mijn afscheid heeft mij en mijn gezin bij zonder getroffen. Het is voor ons een onvergetelijke dag geworden! Iedereen wil ik langs deze weg heel hartelijk danken voor de prachtige geschenken en bloemen die we mochten ontvangen. Tevens wil ik gaarne degenen die aan deze receptie hebben mee gewerkt, heel hartelijk dankzeggen voor de uitstekende organisatie. J.G. Hoogstraten Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik langs deze weg nog maals mijn hartelijke dank betuigen aan directie, chefs, collega's en bekenden voor blijken van belang stelling, cadeaus, de sympathieke toespraken door de heren De Groot en Pijtak en hen die ervoor gezorgd hebben mijn 25-jarig jubileum tot een zeer geslaagde dag te maken. M. van Elleswijk Mede namens mijn vrouw en kinde ren, wil ik allen bedanken voor hun aanwezigheid, voor de cadeaus en de telegrammen die ik mocht ont vangen en voor het feit dat zij mijn 25-jarig jubileum tot een onvergete lijke dag hebben gemaakt. C. van Eunen Mede namens mijn vrouw en kinde ren, wil ik allen bedanken die mijn 40-jarig dienstjubileum tot een on vergetelijke dag hebben gemaakt. A.L. de Bruijn Voor de belangstelling ter gelegen heid van mijn 25-jarig jubileum zeg ik u mede namens mijn moeder nog maals van harte dank. Het is voor mij een onvergetelijke dag gewor- ge worden. S.J. Hoeneveld Mede namens mijn vrouw en kinde ren dank ik allen hartelijk, die ter gelegenheid van mijn pensionering er voor ons een onvergetelijke dag van hebben gemaakt. H.C. van Randwijk Ieder die heeft bijgedragen mijn 25-jarig jubileum tot een onvergete lijke gebeurtenis te maken, willen mijn vrouw en ik hierbij hartelijk dankzeggen. Wij kijken met veel genoegen op deze dag terug. T. Dikken en J.H. Dikken-v.d. Hoejf Vanaf deze plaats wil ik, nu ik gebruik heb gemaakt van de Over bruggingsregeling en op 28 juli weer ben teruggekeerd naar mijn geboor teplaats Schiedam, alle bekenden waarmede ik op zulk een prettige wijze heb mogen en kunnen samen werken van harte bedanken. Mijn wens is, dat het u allen zowel privé als zakelijk goed mag gaan. A.J. Voort man Mede namens mijn vrouw en kinde ren dank ik ieder, die mijn 25-jarig jubileum op 1 april 1981 tot een onvergetelijk feest heeft gemaakt. G.C. Broere Mede namens mijn vrouw en kinde ren wil ik langs deze weg een ieder die heeft bijgedragen mijn jubileum dag tot een succes te maken, heel hartelijk bedanken. W.C. Holster Mede namens m'n vrouw en kinde ren, dank ik allen die op m'n 25-jarig jubileum, in welke vorm dan ook, blijk van hun belangstel ling hebben gegeven, er zo voor zorgend dat de le juli 1981 tot een onvergetelijke dag is geworden. Het was geweldig. Hartelijk dank. C. Uitenbroek Mede namens mijn vrouw en kinde ren wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling en de fraaie atten ties ter gelegenheid van mijn afscheid van de brouwerij op 3 1 maart jl. J. Th. Opdam De overweldigende belangstelling, alsmede de ludieke entourage tij dens de viering van mijn 25-jarig dienstjubileum, hebben mij en mijn vrouw volkomen overrompeld. Wij zijn zo getroffen door deze manifestatie van vriendschap en collegialiteit, dat wij iedereen die daaraan heeft bijgedragen, langs deze weg van onze grote erkentelijk heid blijk willen geven. Met heel veel dank. Noor en Kees Ham Mede namens mijn vrouw zeg ik u hierbij hartelijk dank voor het prach tige bloemstuk dat wij mochten ontvangen bij de herdenking van onze 55e trouwdag op 14 juli 1981. H.F.M. Wuisman 22 Met verslagenheid hebben wij vernomen, dat op 6 juli 1981 na een korte ziekte on verwachts is overleden, de heer A. van Eikenhorst, op de leeftijd van 59 jaar. 28 jaar is hij werkzaam ge weest als groepsleider ver pakken bij Van Olffen te Hattem. Wij verliezen in hem een be kwaam en toegewijd collega. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en verdere familie, die wij allen sterkte toewensen om dit verlies te dragen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 22