In dit tweede deel over de wijnen van de Rhone, beginnen we eerst met een kleine analyse van de cijfers, zoals opgenomen in de Revue Vinicole van januari 1981naar aanleiding van een in Frankrijk gehouden marktonderzoek naar de waardering en bekendheid van Rhönewijnen in Frankrijk zelf. ',T Wijnen van de Rhone DOOR J. ZELLENRATH Allereerst hebben de enquêteurs getracht zich een beeld te vor men van de consument die reeds met de Rhönewijnen heeft ken nis gemaakt. Gebleken is dat deze re delijk geprijsde kwaliteitswijnen een scharnier-functie vervullen tussen eenvoudige tafel wijnen en de (te) hoog geprijsde wijnen van erkende re putatie. In kringen van de groothandel werd vastgesteld dat de Rhönewijnen, in dien niet te hoog geprijsd, makkelijk verkopen en een goede kans maken als substituut voor de kwaliteitswij nen, die bezig zijn zich uit de markt te prijzen In ieder geval kwam duidelijk naar voren dat de Cötes du Rhöne betaal bare wijnen zijn die in kwaliteit boven het gemiddelde uitsteken. Niet min der dan 65% van de consumenten zei de Cötes du Rhöne te beschouwen als een wijn voor feestelijke gelegenhe den of ter begeleiding van de zondag se maaltijd. Bijna de helft van de on dervraagden had Cötes du Rhöne in zijn wijnkelder. Talrijke druivesoorten Voor ons een reden temeer om de di versiteit van deze hoog gewaardeerde wijnen onder de aandacht van onze le zers te brengen en ze ook in Neder land tot een vast bestanddeel van het wijnassortiment te maken. Met dit voornemen in ons achterhoofd vervolgen we nu onze denkbeeldige wijnreis langs beide zijden van de Rhöne verder zuidwaarts, vanaf Her mitage. We komen nu in een gebied met zeer gevarieerde bodemgesteldheid onder vaak grillige klimatologische omstan digheden. Dit vraagt telkens per dis trict aanpassing van de aan te planten druivesoorten. die dan ook zeer talrijk zijn in het zuidelijke gebied van de Rhöne. Voor degenen die wat meer tijd kun nen en willen besteden aan de cultuur van de wijnstok, wat we kortweg Viticultuur' plegen te noemen, zijn dergelijke lang uitgestrekte aanplant- Klein en compact zijn de druiven die de goede wijnen van de Rhöne leveren gebieden uitermate interessant. Ik wees u daar al op toen we de Loire hebben besproken. In het eerste deel van Parlant hande lend over de Noord-Rhöne, kon ik volstaan met enkele druivesoorten te noemen. Nu sprekende over midden- en zuid-Rhóne wordt dat veel inge wikkelder. Niet alleen 'les facteurs humains', de intuïtieve aanpassing dus van mens aan de omstandigheden waarin hij leeft, maar ook de pel grimstochten hebben hier veel bijge dragen om reeds elders bestaande va riëteiten van de wijstok soms uit verre landen aan te dragen. Ik kan hier in dit bestek niet al te diep op ingaan. Vooral de stedelingen on der ons zullen zich niet zo bijster be zighouden met biologische gegevens. Evenwel is het juist aan de Rhöne aar dig om te zien dat we niet zomaar klakkeloos ergens een paar druive- stokken kunnen kopen en die zomaar willekeurig kunnen planten in de hoop dat we optimale resultaten zul len verkrijgen. Een paar voorbeelden tonen dat dui delijk aan: van Franse oorsprong zijn: de Cin- sault met veel finesse; de Clairette, elegant vriendelijk; Bourboulenc, die frisse wijnen levert. Van Spaanse origine komen: de Grenache die veel alcohol levert; de Carignau met hoge opbrengst en de Mourvèdre voor hoge kwaliteit. De Ugni blanc met zijn heel eigen karakter is van Italiaanse afkomst. Noemen we nog de Roussanne en de Picpoul. Al deze druiverassen zijn ter plaatse verder ontwikkeld en aange past. Een groot verschil dus met de Bourgogne en de Bordeaux waar slechts enkele druiverassen voldoen de blijken om de hoogst bereikbare kwantiteit in kwaliteit te bereiken. Kijken we nog even naar het rubriekje in ons vorig artikel dan zien we in de rubricering van de wijnen van de rechteroever dat we nog de nummers 6. 7 en 8 in het noordelijke deel moe ten bespreken 6. Saint-Joseph Hier komen zowel rode als witte wij nen vandaan. Het meest bekend is echter de rode Saint-Joseph die uit sluitend uit de Syrah-druif wordt ver kregen. Eertijds gold deze wijn als een der beste van Frankrijk. Hij ge noot de voorkeur van koningen en grote schrijvers onder wie Victor Hugo. Nog steeds, ondanks gewijzig de vinificatiemethoden, mogen we de rode Saint-Joseph rekenen tot de wij nen die de aandacht van connaisseurs volkomen waard zijn. De wijn is licht, teer, met een vleugje frambo- zengeur. De Saint-Joseph blanc komt van Roussanne en Marsanne-druiven. Ze presenteren zich licht en fruitig. Trouwens we spreken hier over een centrum van fruitteelt waarvan de vruchten bekend zijn om hun krachtig aroma. 7. Cornas De wijnbouw hier dateert van onheug lijke tijden. Reeds in de Gallo-Ro- meinse tijd was Cornas bekend om zijn wijnen van donkere kleur. Krach tige wijnen die aanbevolen worden bij pittige gerechten. Vooral niet te jong drinken. 8. Saint-Péray Opeens weer een lokale appellatie voor uitsluitend witte wijnen. Mous serende wijnen wel te verstaan, bereid volgens de methode voor Champag ne. Men rekent de Saint-Péray tot de beste mousseaux van Frankrijk. 20

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 20