J.D.F De liefde voor antiek is de heer Feikema, creatief uitvoert ?i ingegoten. Zijn voorkeur gaat echter niet uit naar het pas ie naar het restaureren en schoonmaken van deze objecten o i te late 11 "Ik heb één motto in mijn leven", zegt de heer J.D. Feikema. "Ik kan alles. En als ik het niet kan, dan zorg ik ervoor het wel te kunnen, althans dat probeer ik. In ieder geval zeg ik nooit 'nee' tegen iets, want ik vraag mezelf altijd af: waarom zou ik het niet kun nen?". Zo is het vele jaren geleden ook begonnen met het restaureren van schilderijen. Aangezien de grootmoe der van de heer Feikema een enorme antiekverzameling in haar bezit had, was hij van jongsaf aan vertrouwd met oude waardevolle kunstvoorwer pen. "De liefde voor antiek is me met de paplepel ingegoten" zegt hij daar zelf over. De meeste schilderijen uit de familieverzameling -voornamelijk familieportretten- waren echter be hoorlijk door vuil aangetast. Sigaren rook en rook, afkomstig van kachels die op hout gestookt werden, hadden zich gedurende vele jaren op de lak af gezet. Bovendien was de lak die zo'n tweehonderd jaar geleden werd ge bruikt vrij kleverig, zodat het vuil als het ware aangetrokken werd. In de tijd dat Feikema op de decoratieve vakschool in Almelo zat, is hij met een van die schilderijen naar zijn di recteur gestapt, van wie bekend was dat hij zich ook met restaureren bezig hield. "Van hem en van mijn oom. die kunstcriticus was, heb ik veel ge leerd. Mijn directeur heeft mij een ge heim recept gegeven waarmee ik de schilderijen schoon kon maken en heeft mij alles over de beste methodes verteld". Geheim van de smid Met een watje met speciale olie moet het schilderij eerst zorgvuldig schoon Hobbyist Floewel de heer Feikema graag alles probeert, is hij zich heel goed bewust van zijn eigen beperkingen. Zo kwam hij via familieleden een paar jaar gele den in contact met iemand uit Eindho ven. die als vorm van geldbelegging, zijn hele huis had volgehangen met schilderijen. Feikema heeft een groot deel van die schilderijen gerestau reerd, waarna de man ze vaak op een veiling te koop aanbood. "Ik ben er op een bepaald moment mee opgehou den, omdat hij met steeds meer en steeds duurdere doeken aankwam. Ik weet echter heel goed dat ik mij niet op het niveau van een erkende restau rateur kan plaatsen. Ik blijf een hob byist. Als iemand dan ook bij mij komt met het verzoek een schilderij van enkele tienduizenden guldens schoon te maken, gaan mijn handen trillen. Ik durf het risico niet te nemen dat er iets verkeerd gaat. Ik heb de liefde er wel voor maar bepaalde ge specialiseerde kennis ontbreekt mij. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je iets moet bijschilderen maar dat het je niet gelukt de juiste kleur verf te verkrijgen. Je denkt dat je het heel goed gemengd hebt, maar je hebt er aanslag vrijwel niets meer van het oorspronkelijke schilderij zichtbaar was. "Ik ben hier weken mee bezig geweest, want het doek moest echt centimeter voor centimeter behandeld worden. Tot mijn grote verrassing kwamen ineens allerlei details tevoor schijn, waar niemand het bestaan van af wist: bloemen, dauwdruppels, muggen en bijen. Op zo'n moment voel je je, hoewel je eigenlijk geens zins zo creatief bent als de schilder, bijna net als de schilder op het mo ment dat hij die zaken op het doek heeft vastgelegd. Door jouw toedoen wordt het namelijk allemaal weer zichtbaar. Daar krijg je echt een kick van". Deze details brachten echter ook de nodige moeilijkheden met zich mee. Er was een dermate dikke laag lak op het doek aangebracht, dat de heer Feikema met een speciaal polijst- stiftje te werk moest gaan. "Overeen druppel deed ik zo'n twee uur", ver telt hij. "Een bijenvleugel bestond daar eigenlijk slechts uit contouren en die vervagen heel snel als je de lak hebt verwijderd, zodat ik daarna met een fijn penseeltje alles weer moest restaureren". gemaakt worden. Elke restaurateur heeft een eigen recept voor de samen stelling van de olie. Kun je voorjde raamkozijnen thuis prima terpetine of ammoniak gebruiken, voor het schoonmaken van een schilderij is dit uit den boze: door deze middelen kan een schiftingsproces in werking wor den gesteld, waardoor het hele doek wit uit zou slaan. Er is een klein verschil tussen de klei nere schilderijen die op eikehouten panelen zijn geschilderd en de soms iets grotere die op linnen doek zijn ge maakt. Welke consequenties dat pre cies heeft voor het afhalen van het vuil is een kwestie van aanvoelen, volgens de heer Feikema. Creatief Een van de grootste en mooiste schil derijen die hij opgeknapt heeft, was een schouwstuk van de toenmalige burgemeester van Gorcum, Ridder van Rappard. Dit stuk, een groot stil leven, had altijd boven de schouw ge hangen, waardoor er door de roet- Ik houd van mooie

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 16