SUCCESVOLLE EERSTE TOCHT E.T.T. TRUCK TRAPPERS WINNEN ExPo-ZAAIVOETRALTOERNOOI De Eerste Twellose Toer club, opgericht op 19 sep tember 1980 heeft op 4 juli voor de eerste maal in haar bestaan een wielertocht georganiseerd, namelijk de Mid-Veluwe Toertocht. Voorheen namen de fiets- liejhebbers uit Twello altijd deel aan de tochten van de Heineken Toerclub Amsterdam. Het aantal belangstellenden uit Twello groeide echter zozeer dat men vorig jaar een eigen toerclub heeft opgericht, die momenteel 25 leden telt. Aan de tocht op 4 juli namen 90 perso nen (onder wie één dame) deel. Twintig daarvan kwa men uit Den Bosch en tien uit Amsterdam. De overigen waren afkom stig van drankenhandel De Vries-Lemmo en uit de ge meente Twello. Onder goede weersomstan digheden fietsten de deel nemers via Brummen- Klarenbeek-Ugehelen - Assel-Hoog Soeren-Uddel- Elspeet-Vierhouten-Gortel- Vaassen en Terwolde terug naar Twello de tocht van 125 kilometer uit met een gemiddelde snelheid van 25 km per uur. Om alles opti maal te laten verlopen, beschikte men over een materiaalwagen, een De afdeling externe 'Ex'peditie heeft in sa menwerking met de 'Po'ortcontrole uit Den Bosch voor de tweede maal een zaalvoetbaltoer nooi georganiseerd. De initiatiefnemers, Bernard Naaijkens en Geert Verhaar, zijn hier vorig jaar mee gestart en het succes was toen al zo groot dat een tweede toer nooi niet kon uitblijven. De deelnemende teams werden gezocht in de na bije omgeving, zoals de interne vervoersdienst, de boekhouding en het be drijfsbureau, de firma Vermeer -een team van Van Dorst-Liebrand- Olderaan-, een ploeg die louter uit vrachtwagen chauffeurs bestond en na tuurlijk de poortcontrole en expeditie. Voor het eerst was ook Bunnik vertegenwoor digd; zij deden mee onder de naam Bunnik-Side. Alle deelnemende teams hadden zich namelijk voorzien van min of meer ludieke benamingen, zoals de P.A.G.A. Boys, F.C. De Truck Trappers Dollie, Poort Boys, EX DBC-Trappers (expedi ties van Den Bosch en Breda), de Truck Trap pers, Vermeer Boys en FC. De Vlam in de Pijp. Op zaterdag 27 juni ver richtte ir. C. Scheltema om tien uur 's ochtends de aftrap voor de eerste wed strijd, terwijl het eindsig naal om klokslag 16.00 uur klonk. In de finale voor de eerste en tweede plaats traden de Truck Trappers aan tegen de Bunnik-Side. Na de reglementaire speeltijd wees het score bord, dat de talrijke sup porters eerder zestig doel punten had getoond, nog steeds 0-0 aan. Via straf schoppen ging de eerste prijs uiteindelijk naar de Truck Trappers. Het team van EX DBC kreeg de sportiviteits- bokaal. De prijsuitreiking werd verricht door de heer B.J. v.d. Berg, die vooral de organisatoren prees voor hun enorm voorbereidend werk en de deelnemers dankte voor hun prijzenswaardige inzet. miniem. Bijna vijf uur na het start sein kwam men bijeen in Twello om bij te komen van de vermoeienissen en enige consumpties te nuttigen. Een ieder kreeg bij deze gelegenheid een medaille als herinnering en de organisatoren werden in de bloemetjes gezet. Na deze succesvolle tocht heeft men al plannen voor volgend jaar: Brummen zal dan niet in de route worden opgenomen. In plaats daarvan gaat men een tocht met meer klimwerk op de Noord-Veluwe uitzetten. ambulance en twee voor rijders van "de Megafoon" een motorrijvereniging uit Twello. Er deden zich geen valpartijen voor en ook het aantal lekke banden was 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 15