Opheffing buiten opslag Den Bosch Nieuwe oogst in nieuwe fles Coebergh bessenjenever Reeds geruime tijd is men in Den Bosch bezig de emballage van de zoge noemde buiten-opslag over te brengen naar de brouwe rij- Eind juni werd deze opera tie voltooid. Dit betekent dat nu alle emballage bin nenland op eigen terrein binnen de brouwerijgrenzen wordt opgeslagen. Hier was namelijk ruimte ontstaan ter plaatse van het voormalige Shell-terrein, dat nu volle dig met Stelconplaten is belegd. Aangezien de aan voer van de emballage van deze opslagplaats naar de bottel-colonnes aanzienlijk is verkort, is een efficiën tere wijze van werken ver kregen. De totale opslag capaciteit bedraagt twee miljoen kratten. Uitgedrukt in vrachtwagen ladingen zou dit neerkomen op circa 1.400 stuks (achter elkaar gezet vormt dit een rij van ongeveer 28 kilo meter). Op maandag 3 augustus is de Gedistilleerd en Wijn- groep gestart met de uitle vering van de eerste bessen jenever, getrokken op bes sen van de nieuwe oogst. Het Coebergh Bessenjene ver etiket draagt gedurende de maanden augustus en september dan ook het op schrift 'Nieuwe Oogst'. Het aanleveren van de nieuwe bessen is altijd een waar gebeuren in Zoeter- meer. Half juli worden vrachtwagens vol bessen aangevoerd. Het exacte tijdstip van aanvoer is nooit te voorspellen aangezien de bessen, afhankelijk van het weer, de juiste graad van rijpheid bereikt moeten hebben. Dit noemt men 'hardrijp', omdat de bessen in de tanks zo min mogelijk beschadigd moeten zijn. Ongeveer één dag nadat ze geplukt zijn. worden de bessen in Zoetermeer gelost en in de tanks gestort waarna de jenever wordt toegevoegd. Gedurende het gehele jaar blijven de bessen in deze tanks, waaruit het zoge noemde 'afhaalsel' vloeit, dat verder tot bessenjenever wordt verwerkt. Enkele ke ren per jaar worden de tanks bijgevuld met jenever. Deze voor Coebergh be langrijke verkoopperiode werd tevens aangegrepen om een nieuwe uitmonste ring te introduceren, die aangepast is aan de wensen van de moderne gedistil leerd consument. Daartoe hebben fles, etiket en dop een wijziging onder gaan zonder dat de karak teristieke eigenschappen van Coebergh verloren zijn gegaan. Om het beeld van Coebergh als eigentijdse drank te ver sterken zijn voor de tweede helft van dit jaar ook nieuwe advertenties ontwik keld, die aansluiten op die van vorig jaar. De ontwerpers van die advertenties zijn met de jaarprijs van de Art Direc tors Club Nederland be loond voor hun creatieve prestatie. Bovendien mocht de fotograaf van deze advertenties de gouden camera, prijs voor de beste fotoprestatie op reclame- gebied, in ontvangst nemen. Via Libelle, Privé, Story, Viva, Weekend, Panorama en Eigen Huis kunt u kennis maken met deze nieuwe advertenties van Coebergh. Sinds kort is in het re clame-artikelen assor timent t.b.v. het per soneel ook een Amstel badlaken verkrijg baar. U kunt dit rood-witte badlaken, dat een af meting heeft van 75 x 150 cm, bestellen on der codenummer 9055.0610. De prijs bedraagt f 12,98 (incl. BTW). In het reclamemateriaal voor personeelsleden is een kleine wijziging opgetreden: tot nader be richt volgt zijn de volgende twee artikelen niet meer voorradig. 9012.9013-T-shirt 'kraagje' Heineken Extra Large. 9080.2016-Polo-shirt Pepsi Medium. Zodra deze artikelen weer verkregen kunnen worden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 11