Explosie gesimuleerd B.Z.B. oefening in Zoetermeer BI Enige nummers geleden kondigden wij al aan dat in Zoetermeer een grootse B.Z.B.-oefening zou wor den gehouden waarbij de gemeentelijke brandweer, de G.G. G.D. en Lotus leden in actie zouden komen. Dankzij de inscha keling van deze instanties werden de calamiteiten op zo reëel mogelijke wijze uitgebeeld. Om u enigszins een indruk te geven hoe zo'n oefening verloopt, schetsen wij hieronder de gebeurtenis sen van deze middag. Donderdag 2 juli rinkelde om 14.49 uur de alarm telefoon in de portiersloge. De dienstdoende hoofd bewaker, de heer J. Suhkray nam de teletoon aan, waarop de melding luidde: Brandalarm energie gebouw. Hierop werd de commandant bedrijfshulp- verleningsdienst, de heer G. Ousen, gewaarschuwd en werd de alarmering van de bedrijfsbrandweer inge zet. Terstond rukte de be drijfsbrandweer uit en toen zij na drie minuten ter plaatse was, bleek dat er een explosie had plaatsge vonden waarbij brand was uitgebroken en enkele ge wonden waren gevallen. Na een eerste verkenning van de bedrijfsbrandweer, vroeg men om 14.56 uur assistentie aan de bedrijfs- E.H.B.O. ploeg. Tijdens de reddingsactie trof de be drijfsbrandweer drie slacht offers aan: een dame die zo zeer in paniek was dat zij alle aandacht vroeg van de hulpverleners en een mon teur die, op weg om te mel den dat zijn collega een on geval had gehad, door een val over een gereedschaps kist een open beenbreuk had opgelopen. Ook het derde slachtoffer was er niet zo best aan toe, want tij dens laswerkzaamheden, die de oorzaak waren van de explosie, had hij brand wonden aan zijn gezicht en bovenlichaam gekregen. Toen de bedrijfs- E.H.B.O.-ploeg slechts enige minuten later arri veerde, konden de slacht offers vervoersgereed worden gemaakt. Zij werden afgevoerd naar de Verzamelplaats Gewon den waar de bedrijfsarts (dr. J. Krayenbrink) en de bedrijfsverpleegkundige (mw. J. Schuurman- Pietersen) aanwezig waren om de gewonden over te dragen aan de G.G. G.D. Alles verliep vrij voorspoe dig zodat om kwart over drie 'einde oefening' kon worden gegeven. Na de oefening vond een nabespreking plaats in de grote vergaderzaal waar de beoordelaars hun commen taar gaven op de verrich- tingen tijdens de oefening. Als beoordelaars traden op de heren D. Blom uit Zoe- terwoude, kaderinstructeur van het Oranje Kruis, en E. van Koppen, onder brandmeester van de Gemeentelijke Brandweer Zoetermeer. Voorde deel nemers bleek het een goede oefening te zijn geweest, waardoor men toch weer het een en ander had geleerd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 10