Burgemeester opent verbouwde vestiging Alkmaar Alle diensten voor Noord -Holland onder één dak Vier feestelijke bijeenkomsten waren er nodig om met alle betrokkenen de verbouwing van de horecagebieds- vestiging in Alkmaar te vieren. Maar toen was er ook op duidelijke wijze uiting gegeven aan de vreugde over deze geslaagde operatie, waarmee tevens de integratie van het horecagebied Noord-Holland werd voltooid. Het horecagebied Noord-Hol land beschikt met het nu gereed gekomen pand over ruim 1000 vierkante meter kantoorruimte. Voor de drankenhandel- en dis tributieve activiteiten zijn ruim 1000 vierkante meter beschik baar. De representatieve ont vangstruimte, die bedoeld is om horecarelaties te ontvangen en daarmee iets van de sfeer van de brouwerij over te brengen, biedt plaats aan zo'n veertig gas ten. Als naam voor deze ruimte is, uit een aantal suggesties, "de Mouthoek" gekozen. over de toekomst: hij was er van overtuigd dat de heer Van der Doll- hoofd van het horecagebied- er met zijn medewerkers in zou slagen om een "goede buur" voorde horecare laties te zijn. En aan burgemeester Roozemond liet de heer Snoep weten dat Heineken in Alkmaar een goed burger wil zijn. Nadat de eerste burger van Alkmaar door het wegtrekken van een Heine ken vlag het wandbord met de naam van de ontvangstruimte had onthuld, zei hij het een verstandige daad van Heineken te vinden dat men Alkmaar als vestigingsplaats had gekozen. En hij refereerde daarbij aan het feit dat de grond van het industrieterrein waarop het pand staat toebehoort aan Alkmaar en Oudorp. Met Oudorp heeft Heineken een speciale band: de heer A.H. Heineken draagt de ere titel "Ambachtsheer van de Heer lijkheid Oudorp". De historische banden werden dus bij gelegenheid van de ingebruikneming van het ver bouwde pand aangehaald. En daar hoeft het niet bij te blijven, getuige de opmerking van burgemeester Rooze mond dat men ook in de toekomst Heineken alle medewerking wil ver lenen om in Alkmaar te functioneren. Daarbij betrok hij zelfs bemiddeling in huisvesting voor de medewerkers van de vestiging. De heer J. van der Doll, hoofd van het horecagebied Noord-Holland, dat het gebied boven het Noordzeekanaal inclusief Texel bestrijkt, vond dat men nu over een accommodatie be schikt waarin het goed werken is en waarin het mogelijk moet zijn tot op timale resultaten op zowel sociaal als economisch gebied te komen. Met een rondleiding door het nieuwe "huis" van de Alkmaarse Heineken medewerkers besloot de burgemees ter zijn bezoek aan de vestiging. Voor het personeel was er een gezellige feestavond belegd. Bij die gelegenheid konden de 85 medewerkers hun nieuwe behui zing inwijden. Ook voor agenten en vertegenwoordigers van de verschil lende horecabonden werd een ope ningsfeestje georganiseerd. En dan was er natuurlijk de officiële ope ning. Op 23 juni jongstleden onthul de de burgemeester van Alkmaar, de heer C.L.M. Roozemond, het wand bord waarop de naam van de ont vangstruimte te voorschijn kwam: "De Mouthoek", de plaats waar in de toekomst de horecarelaties ont vangen kunnen worden. In zijn toespraak noemde de heer P.P. Snoep het een bescheiden victo rie die in Alkmaar werd behaald. Met dat verschil dat Heineken er geen tachtigjarige oorlog voor nodig heeft gehad. En met die victorie bedoelde hij de geslaagde integratie van het ho recagebied Noord-Holland. Die inte gratie heeft zowel voor de eigen me dewerkers als voor de klanten de no dige consequenties gehad. In het pand aan de Schermerweg in Alk maar zijn nu de Drankenhandel Hol land Noord, de horeca verkooporga nisatie en de administratieve diensten gevestigd. In deze vestiging zijn de afgelopen jaren ook geleidelijk de activiteiten voor de gebieden rond Egnrond, Bergen, de Zaanstreek en Beverwijk ondergebracht. Medewerkers zijn meeverhuisd naar Alkmaar en ook de klanten hebben moeten wennen aan de "nieuwe" centrumplaats in Noord-Holland. De heer Snoep sprak zijn vertrouwen uit V.l.n.r. de heren Van der Doll, Roozemond en Snoep

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 8